Hoppa till huvudinnehåll

Sparkrav drabbar också Västra Nylands sjukhus

Ingången till Ekenäs sjukhus.
VNS hör ändå till de duktiga sjukhusen inom HNS som redan har en god balans i sin ekonomi. Men alla måste delta i sparprogrammet. Ingången till Ekenäs sjukhus. Bild: Yle/Bubi Asplund sjukhusparkering,Ekenäs

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) drar åt svångremmen för att dra ner på de ökande kostnaderna. Orsaken till att kostnaderna ökar är att vi använder allt mera sjukhusvård.

Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS) ska också delta i HNS sparprogram eftersom VNS är en del av samkommunen HNS.

Hela HNS ska spara 40 miljoner euro. I år ska man spara 12 miljoner euro och i nästa år 28 miljoner euro. För VNS är den här summan under hösten 100 000 euro.

VNS en god elev

Västra Nylands sjukvårdsområde är i sig inget problembarn inom HNS.

Rent tekniskt sett har VNS budgeterat ett minus på 1,5 miljoner euro för i år. Orsaken till det är att ambulansverksamheten i Västnyland kostar mer än vad kommunerna betalar för den. Men HNS har kommit överens med kommunerna om en så kallad ambulansrabatt för att fördela kostnaderna jämnare inom sjukvårdsdistriktet.

Men minuset för i år blir mindre än beräknat och ser just nu att landa på bara 0,5 miljoner euro för i år.

VNS har fått in mera inkomster än man hade räknat med trots att man har sänkt sina vårdpriser jämfört med ifjol.

Samtidigt har köerna till vården minskat.

På utkomstsidan har läkarbristen lett till att man måste använda dyra hyrläkare, men trots det ser resultatet alltså bra ut för VNS.

Ingå har ökat mest

Till Västra Nylands sjukvårdsområde hör tre kommuner, Hangö, Raseborg och Ingå.

Särskilt Ingå har ökat sin användning av VNS. Ökningen förklaras nästan helt med ökad användning av psykiatrisk vård.

Också Raseborg har använt sig mer av VNS än tidigare, trots att man har minskat på användningen av psykiatri. Ökningen fördelar sig jämnt över den övriga medicinska verksamheten.

Hangö har däremot minskat sin användning av VNS med 1,2 procent jämfört med ifjol. Särskilt har Hangö minskat sin användning av psykiatrin.

Sparprogram

För att balansera hela budgeten inom HNS går man nu in för sparåtgärder. En tredje del av sparåtgärderna riktas mot stödtjänster medan resten läggs på personalkostnader.

Dessutom flyttar man pengar från personalkostnader till material och förnödenheter.

Den sparplan som personalledningen har gjort för HNS medför ändå en del praktiska problem för VNS.

Bland annat rekommenderar man att personalen tar ut ledigt istället för lön. Rekommendationen är 1-5 dagar. Inom VNS förstår man inte hur man kan spara pengar med arrangemanget eller hur det ska fungera i praktiken.

Inom jouren har man bestämt en gemensam starttid för klockan 16. Bytestiden efter jouren är bara en halv timme och det leder till att det läkarna kanske inte hinner överlämna tillräckligt omfattande rapporter till varandra, anser man inom VNS.

Ett av de största problemen för VNS och läkarjouren är att HNS har sagt upp lokala avtal om jourersättningar till utomstående läkare. Det kan bli svårt att hitta läkare till sjukhusen.

Planera semestern

En följd av sparåtgärderna som märks utåt är att VNS inskränker sin verksamhet vid slutet av året.

Man utför färre operationer, stänger vissa polikliniker liksom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen några veckor kring jul.

Då kan personalen ta ut semester utan att man behöver anställa vikarier.

Överlag är semesterplanering en viktig bit inom sparplanerna inom HNS just för att minska på antalet vikarier. Man minskar under sommaren också på antalet läkarstuderanden som jobbar som praktikanter.

Många bäckar små...

HNS tar också till mindre sparåtgärder som tillsammans utgör en del av den större sparplanen.

Det betyder bland annat att man får lägre kilometerersättning om man kör med egen bil.

Personalen har också fått en så kallad utryckningspenning om man måste jobba då man ska vara ledig.

I fortsättningen betalas den bara till anställda som kallas på jobb när de är lediga hemma. Tidigare har man också beviljats ersättningen om man har blivit tvungen att jobba ett extra skift genast efter sitt eget skift.

Budgeten för nästa år

När VNS nu gör upp sin budget för år 2016 kommer man igen att räkna med ett underskott på grund av ambulansrabatten. De facto är rabatten ännu högre i nästa år än i år så underskottet man budgeterar är 1,8 miljoner euro.

En arbetsgrupp inom HNS håller som bäst på och utreder ambulansverksamheten inom HNS.

Några radikala förändringar inom budgeten för just VNS behövs inte trots sparkraven eftersom man redan har en rätt god balans i sin ekonomi.

I och med att Raseborgs stad och sjukhuset nu har en gemensam samjour betyder det en del mera kostnader, men också inkomster. Raseborgs stads användning av sjukhuset kommer att öka. Det märks på inkomstsidan.

Sparåtgärderna märks på personalsidan. Men VNS satsar ändå på mängden vårdpersonal så att det är mängden övrig personal som minskar medan vårdpersonalen ökar något.

En vakans flyttas bort från sjukhuset efter sommaren till Lojo sjukhus då ungdomspsykiatriavdelningen blir en veckoavdelning.

VNS satsar också på personal så att man får en fysioterapeut till den operativa verksamheten och en sjukskötare till den psykiatriska tidsbeställningspolikliniken.

På investeringssidan satsar man på att ersätta gammal medicinsk apparatur med ny för 350 000 euro.

Nämnden för VNS behandlar budgeten på torsdag 19.11.

Byggprojekten

Vid sidan av att sjukhuset balanserar sin budget satsas det också då man river gammalt och bygger nytt kring sjukhuset.

Det är frågan om en lång planeringsprocess som har kört igång i samband med att HNS började köra ner på vården vid Ekåsens psykiatriska sjukhus. Ärendet har behandlats i flera repriser i olika politiska organ både inom HNS och i Raseborg.

Samjouren vid Västra Nylands sjukhus har kört igång och 14 december flyttar Ekenäs hälsostation in i sjukhusbyggnaden.

När hälsostationen är tom ska den rivas och Raseborgs stad bygger en ny byggnad, den så kallade PSYKE-byggnaden. HNS ska sedan hyra byggnaden för den psykiatriska vården.

Målet är att riva byggnaden under perioden januari-mars. Nybygget ska stå klart i maj år 2017. Det beräknas kosta Raseborgs stad 7,4 miljoner euro.

Dessutom ska den gamla avvänjningsenheten, den så kallade katkon, göras om till hälsostationens vårdavdelning, en så kallad bäddavdelning. Det kostar staden cirka 600 000 euro.

Sjukhuset har i sin tur byggt om inne i sin byggnad för nästan 600 000 euro.

Nya parkeringsplatser bygger både staden och VNS för omkring 120 000 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland