Hoppa till huvudinnehåll

Läkare: Datasystemen inte bättre i dag än för fyra år sedan

Läkare framför dator.
I huvudstadsregionen används i dag cirka 50 olika datasystem inom social- och hälsovården. Läkare framför dator. patientregister

De patientdatasystem som används inom social- och hälsovården i dag är inte tillräckligt användarvänliga, och det får negativa konsekvenser för patientsäkerheten. Det här framkommer i en enkät som Social- och hälsovårdsministeriet har låtit göra bland läkare i hela landet.

- Man har allt mindre tid att tillgå per patient och om största delen av den tiden går åt till att skriva in data på datasystem och söka information från många olika system så är det klart att det är frustrerande, kommenterar Hans Ramsay, ledande överläkare vid Helsingfors universitets centralsjukhus.

hans ramsay
Hans Ramsay. hans ramsay Bild: Yle/Niklas Fagerström hans ramsay
De flesta läkare som svarade på enkäten upplever till och med att datasystemen inom social- och hälsovården fungerar sämre i dag än för fyra år sedan.

Det finns ändå regionala skillnader. Den ledande överläkaren Hans Ramsay menar till exempel att de system som Helsingfors universitets centralsjukhus använder inte kraschar lika ofta som tidigare.

- Problemet är främst att det är väldigt fragmenterat. Olika delar av patientvården har sina egna datasystem och de är ganska svåra att få att fungera tillsammans.

Datasystemen har byggts på under de senaste åren och har blivit allt svårare att överblicka. Det är som ett ständigt växande lapptäcke där det är svårt för läkarna att få tillgång till centrala uppgifter om patienterna, med få sammanfattande vyer och dåligt stöd för att fatta beslut.

Störst missnöje på sjukhus

Mest kritiska är de läkare som arbetar på sjukhus, bland annat eftersom de regelbundet använder många olika datasystem. De splittrade systemen får också konsekvenser för patiententsäkerheten, påpekar Ramsay.

- Det handlar om alla riskfaktorer som man kanske inte kommer att tänka på när läkemedlen finns i ett system, journalerna i ett annat och laboratoriesystemet i ett tredje.

I nästan alla sjukvårdsdistrikt hanteras över 90 procent av patientuppgifterna elektroniskt. Inom socialvården hanteras endast en del av kunduppgifterna elektroniskt.

Andra gillar datasystemen mer

Patienter som tillfrågades om datasystemen inom social- och hälsovården var mer positivt inställda än läkarna. Det kan bero på att patienterna själva bara har tillgång till ett fåtal system.

Till exempel webbplatserna Psykporten och Mina Kanta, som ger tillgång till användarens egna hälsouppgifter och elektroniska recept, har fått positiva kommentarer.

De största hindren till användningen av tjänsterna var att man inte ansåg att den digitala hanteringen kunde ersätta personliga möten samt att användarvillkoren upplevdes som otydliga och tjänsterna som otillgängliga.

- Att man erbjuder digitala tjänster är ingen garanti för att de används i stor omfattning eller är praktiska eller användbara, betonar forskningschef Hannele Hyppönen vid THL.

"För att kunna förbättra de elektroniska tjänsterna så att de motsvarar användarnas behov krävs det en förändring i verksamhetskulturen"― Hannele Hyppönen, forskningschef, THL

Nytt fokus behövs

Hyppönen efterlyser nu mer fokus på datasystem som styrs av både kundernas och vårdproffsens behov.

- För att kunna förbättra de elektroniska tjänsterna så att de motsvarar användarnas behov krävs det en förändring i verksamhetskulturen, både inom social- och hälsovården och hos teknikföretagen.

Det var Institutet för hälsa och välfärd THL, Uleåborgs universitet, Aalto-universitetet och Läkarförbundet som samlade in feedback på användningen av patientdatabaserna.

Alternativ på kommande

I huvudstadsregionen kommer ett enhetligt patientdatasystem, Apotti, att tas i bruk år 2018 och ersätter då ett femtiotal olika system som används i regionen i dag.

Förhoppningen är att det ska vara betydligt mer ändamålsenligt och modernt än de nuvarande systemen.

Apotti skulle ursprungligen vara i användning redan nästa år, men projektet har försenats på grund av ett besvär till marknadsdomstolen.

Också annanstans i landet håller patientdatabaserna på att förnyas.