Hoppa till huvudinnehåll

Bli kemikaliesmart med Europeiska kemikaliemyndigheten

En skylt och en flagga med texten ECHA, utanför europeiska kemikaliemyndighetens fastighet på Annegatan i Helsingfors.
Europeiska kemikaliemyndigheten har sitt huvudkvarter i Helsingfors. En skylt och en flagga med texten ECHA, utanför europeiska kemikaliemyndighetens fastighet på Annegatan i Helsingfors. Bild: Yle/Julie Ebbe europeiska kemikaliemyndigheten

Från och med onsdag blir det lättare också för den vanliga konsumenten att ta reda på mera om kemikalierna i vår vardag.

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA lanserar en förnyad söktjänst där alla 120 000 kemikalier som finns i databasen finns att läsa om i en mera lättillgänglig form än tidigare.

- Tack vare kemikalielagstiftningen i Europa har vi de senaste åren fått in väldigt mycket information om kemikalier, deras egenskaper och hur de används. Nu ger vi ut den på ett sätt som så många som möjligt kan utnyttja, säger Panja Lehtonen på Enheten för offentliggörande av information vid ECHA.

Det nya är formatet som gör det enklare att få en överblick och, vid behov, också fördjupad information.

EU:s kemikalielagstiftning

EU:s kemikalielagstiftning gäller alla industrisektorer som hanterar kemikalier och längs hela distributionskedjan. Den gör företagen ansvariga för säkerheten när det gäller de kemikalier de släpper ut på marknaden.

Dessa förordningar gäller i EU:

  • REACH är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri.
  • CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks.
  • Förordningen om biocidprodukter avser tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material och varor mot skadliga organismer, som skadedjur och bakterier.
  • PIC, förordningen om förhandsgodkännande reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera dessa kemikalier till länder utanför EU.

Källa: ECHA

Tre nivåer

Informationen är indelad i tre olika nivåer: ett enkelt informationskort, en mer detaljerad kort profil och fullständig källinformation.

Det så kallade informationskortet består av en överblick av ämnet på enkel engelska. På en A3:a sammanfattas den viktigaste informationen om ett kemiskt ämne: var det oftast används, om det är farligt och hur man ska handskas med det.

Ett infokort ur europeiska kemikaliemyndighetens kemikaliedatabas, här information om bisfenol-A
Så här ser ett informationskort ut i databasen. Här bisfenol A som förekommer bland annat i kvitton och livsmedelsplast. Ett infokort ur europeiska kemikaliemyndighetens kemikaliedatabas, här information om bisfenol-A Bild: ECHA bisfenol-a

Vill man veta mera om ämnet kan man klicka sig vidare till den korta profilen som innehåller mera detaljer om ämnets inverkan på människa och miljö, och dess kemiska och fysikaliska egenskaper. Källinformationen innehåller all rådata från företagen.

Alla kan bli mera medvetna

Så varför behöver vi känna till mera om kemikalierna runt oss? Lehtonen påminner om att det i sig inte är något fel på kemikalier, de finns överallt omkring oss och behövs. Men det är bra också för den vanliga konsumenten att vara kemikaliemedveten.

Panja Lehtonen arbetar vid europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.
Panja Lehtonen Panja Lehtonen arbetar vid europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Bild: Yle/Julie Ebbe panja lehtonen

- När konsumenterna vet bättre kan de göra informerade beslut om vilka kemikalier de har i sin vardag. Då måste också företagen följa med och kanske byta ut vissa kemikalier mot andra. På så sätt kan man påverka vilka kemikalier som används, säger Lehtonen.

Kemikalier utvärderas löpande

På det sammanfattade informationskortet anges också de mest kritiska lagstiftningsåtgärder som är viktiga att känna till, till exempel om ett ämne är med på den så kallade CoRAP-listan, den löpande handlingsplanen för gemenskapen. Det är en lista över ämnen som antingen medlemsländer i EU eller kemikaliemyndigheten själv anser att behöver utredas ytterligare.

Lehtonen nämner aluminium som exempel. Kemikalien återfinns i de flesta antiperspiranter. Den finns också med på CoRAP-listan på Frankrikes begäran, eftersom den misstänks ha cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande effekter.

närbild på innehållsförteckningen på en roll-on deodorant/antiperspirant
Antiperspirant innehåller aluminum, som finns med på CoRAP-listan. närbild på innehållsförteckningen på en roll-on deodorant/antiperspirant Bild: Yle/Julie Ebbe anti-perspirant

Men Lehtonen påminner om att databasen inte tar hänsyn till enskilda produkter och hur stora mängder en produkt innehåller av ett visst ämne.

- Så man behöver inte direkt bli orolig om man möter varningstecken när man söker på en kemikalie i vår databas. Som konsument ska man lita på produkten – om man behöver vara försiktig så ska det finnas varningstexter på konsumentproduktens etikett.

ECHA:s kemikaliedatabas

Databasen innehåller bland annat:

  • Klassificering och märkning av 120 000 kemikalier
  • Risker och säker användning i samband med 14 000 kemikalier som registrerats enligt REACH-förordningen
  • 2 miljoner sammanfattningar av studier angående kemikaliers egenskaper och effekter
  • 163 kemikalier som anges inge mycket stora betänkligheter
  • 64 kemikalier vars användning har begränsats i EU

Sökfunktionen är tillgänglig direkt på den första sidan på ECHA:s hemsida, echa.europa.eu.

Förnyelsen av sökfunktionen är ett av EU:s bidrag till de målsättningar som fastställdes på FN:s toppmöte för hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Då beslöts bland annat att information om kemikalier ska göras tillgänglig för den breda allmänheten.

Läs också