Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverket släpper ut mest i havet i Hangö

Havet utanför Hangö i februari.
Punktbelastningen i havet utanför Hangö har förbättrats. Havet utanför Hangö i februari. Bild: Yle/Petra Thilman västnyland

Det kommer stora mängder med avloppsvatten ut i havet från Stormossens reningsverk i Hangö. Avloppsvattnet inverkar ändå lindrigt på vattenkvaliteten i Hangö. Problemen finns i Bengtsår där djupa delar i havet lider av syrebrist.

Mängden avloppsvatten från Stormossens reningsverk i Hangö utgör volymmässigt den största delen, cirka 69 procent, av den totala mängden som leds ut i Hangöområdet.

Stormossens reningsverk i Hangö
Stormossens reningsverk i Hangö. Stormossens reningsverk i Hangö Bild: YLE/Malin Lindholm stormossens reningsverk

Vattnet blandas om bra i Hangös södra havsområde. Ddärför är den direkta inverkan på vattenkvaliteten i allmänhet lindrig, skriver föreningen och konsultföretaget Västra Nylands vatten och miljö i en rapport. Rapporten berättar om resultaten av undersökningar som är gjorda år 2014.

Staden har gjort förbättringar i reningsverket och i avloppsnäten och det har lett till att belastningen söder om Hangö hållits på ungefär samma nivå som tidigare.

Belastningen syns i något förhöjda ammoniumkvävehalter och i halter av fekala bakterier, alltså bakterier som lever i tarmen, i ytvattnet.

Kvävebelastningen måste minska

Norr om Hangö udd har kväveutsläppen minskat, men det är inte bra med utsläppen söder om Hangö, anser Västra Nylands vatten och miljö. Kvävebelastningen måste minska för att kunna reglera tillväxten av alger.

Undersökningen av vattenvegetationen i söder visade att den allmänna övergödningen är ett problem även i Hangö havsområde. Vattnet innehåller rikligt med närsalter eftersom där finns stora bestånd av trådalger.

Undersökningen av bottendjur visar ändå att läget är ganska bra och att bottenfaunan är mångsidig.

Abborre och mört dominerar i söder

År 2014 gjordes också provfiske för att kartlägga fiskebestånden i havsområdet i Hangö. De dominerande arterna i söder var abborre och mört. Mörtfiskarna var mindre i söder än norr om Hangö. Braxen och björkna fick man inte mycket av vid provfisket.

Abborre
Abborren dominerar söder om Hangö. Abborre Bild: Yle/Arja Lento fiskeri

Det södra området är kargare än det norra havsområdet vilket innebär mindre vegetation.

Det södra området är också i direkt kontakt med det öppna havet. Det här kan vara en orsak till att man får piggvar, tobiskung, storspigg, svart smörbult, oxsimpa och sik endast söder om Hangö. Även flundra och strömming förekommer allmännare på det området.

Knappt någon belastning i norr

Det finns inte längre egentlig punktbelastning norr om Hangö. Vattnet blandas också om bra på det här området.

Bottenfaunan är i stort sett oförändrad och är rätt mångsidig, men inte lika mångsidig som söder om udden.

Det förekommer inte heller syreproblem i de djupare områdena norr och söder om Hangö.

Mindre kväve från Forcit

Utanför sprängämnesfabriken Forcit märks belastningen från fabriken ytterst sällan som direkta förändringar i vattenkvaliteten. Kvävebelastningen från Forcit har minskat kraftigt, skriver Västra Nylands vatten och miljö i rapporten.

Forcit i Hangö
Kvävebelastningen från Forcit har minskat. Forcit i Hangö Bild: YLE/Malin Lindholm forcit i hangö

Kvävebelastningen från korvskinnsfabriken Visko Teepak har sjunkit. Hösten 2014 upphörde fabrikens punktbelastning helt i vattnet norr om Hangö. Det berodde på att avloppsvattnet började ledas för behandling till Stormossens reningsverk.

Fångsten från provfisket norr om Hangö bestod till stor del av abborre, mört och gers.

Brist på syre i Bengtsår

Bengtsår är det mest problematiska området. De allvarliga syreproblemen återkommer varje år.

Under sommaren tar syret slut eller minskar kraftigt i områdets djupare delar. Det här syns i bottenfaunan som är rubbad och fåtalig i de djupare delarna.

Norra sidan av Hangö udd.
Syreproblemen återkommer varje år i Bengtsårsområdet. Norra sidan av Hangö udd. Bild: yle/Petra Thilman havet norr om hangö udd

Syreproblemen leder också till att närsalter som är bundna till bottensedimenten frigörs. På det sättet höjs djupvattnets närsaltshalter med flera tiotal gånger.

Västra Nylands vatten och miljö anser att den inre eutrofieringen är beklaglig för vattendraget eftersom den ökar vattendragsbelastningen.

Stora bestånd av blåstång

Det finns i alla fall en positiv utveckling och det är att bestånden av blåstång har varit rikliga och i rätt bra skick under 2000-talet.

Tillväxten av andra alger är ändå rikligare i Bengtsårsområdet jämfört med det övriga området som undersöktes.