Hoppa till huvudinnehåll

Svartåborna vill folkomrösta om Lojo

Svartå är den bästa platsen enligt klotter på biblioteket
Svartåborna har ökat i antal - men inget har ändå hänt i byn, tycker en del Svartåbor. Svartå är den bästa platsen enligt klotter på biblioteket Bild: YLE/ Maria Helsing svartå

Svartå ska folkomrösta om de vill fortsätta höra till Raseborg eller om de ska förhandla om att istället höra till Lojo. Det beslöt Svartåborna så gott som enhälligt under ett bymöte på söndagen (14.2).

Ett femtiotal personer deltog i mötet som hölls i den finska skolan i Svartå. Endast 3-4 personer av alla de som var med ville inte gå in för en folkomröstning.

Information om mötet lades ut på anslagstavlor i kommunen och i Facebookgruppen Koti Mustiolla.

Det är en grupp Svartåbor som aktiverat sig för att utveckla byn som har cirka 1200 invånare. Gruppen anser att något måste göras eftersom inget konkret har hänt i byn på tio år.

Kommunerna fick svara på frågor

Gruppen bad också stadsdirektörerna och styrelseordförandena i Lojo och Raseborg att besvara olika frågor om Svartås framtid och hur byn ska utvecklas på tre och tio års sikt. På söndagens möte gick man sedan igenom kommunernas kommentarer.

Lojo meddelade att de diskuterat igenom ärendet och frågorna på stadsstyrelsens möte den 25 januari och att kommunens svar är baserat på de åsikter som kom fram under mötet.

Tonen i svaren är olika men i sak ser man få skillnader. Lojos svar är dubbelt längre och ger ett mer välkomnande intryck. I det betonas mer Svartåbornas aktivitet och stadens samarbete med invånarna.
Raseborg inleder svaret direkt med att svara på frågorna, medan Lojo skivit en inledning där staden säger att den förhåller sig positivt till tanken på en utredning.

"För Lojo vore Svartå en naturlig del av staden", säger man i Lojos svar och poängterar att Svartå skulle blir ett viktigt områdescentrum vid sidan om de nuvarande.

Raseborg avslutar igen sitt svar med att säga att Svartå är en viktig, livfull och naturlig del av Raseborg.

Raseborgs svarade endast på finska medan Lojo gav sitt svar både på svenska och finska. Frågorna var ställda på finska.

Svartå skola vintertid.
Bland annat Svartå skolas framtid har diskuterats under många år. Svartå skola vintertid. Bild: YLE / Pia Santonen svartåskolan

Nedan citeras och sammanfattas delar ur respektive kommuns svar (Raseborgs svar översatt från finska).

Småbarnsfostran och grundläggande utbildning

Lojo: "Om antalet barn ökar i Svartå, kunde man på kortare sikt ha fördel av att ordna dagvården genom ett nytt daghem med fyra grupper."

"För närvarande kunde lågstadieeleverna inrymmas i Ristin koulu och Virkby skola, och högstadieeleverna i Järnefeltin koulu och Källhagens skola. Redan i dag åker högstadieeleverna från Karislojo buss till Virkby via Svartå."

"På längre sikt är det skäl att utreda alternativet att ordna skolundervisning och dagvård i samma fastighet."

Raseborg: "I Raseborg pågår en omfattande utredning av servicenätet."

"Utredningen blir klar under våren och det är meningen att beslut ska fattas i början av juni. I alla fall barnens dagvård ska också framöver skötas som närservice."

Motion och fritidsmöjligheter

Lojo: Lojo äger bolaget Lohjan liikuntakeskus (LKK) som ansvarar för idrottsplatserna. Det sköter administration och underhåll och köper skötseln av platserna av lokala föreningar och företag. Enligt LKK borde Svartås näridrottsplatser utvecklas, säger Lojo i sitt svar.

"Bara en måttlig investering kunde höja servicenivån kännbart från dagens läge."

"Extra satsningar skulle göras på friluftslederna."

"LLK:s utbud av evenemang skulle även omfatta Svartå."

Raseborg: "Vad idrottsplatserna beträffar så kommer stadens roll inte att vara väsentligt större än i dagens läge. Det beror på stadens dåliga ekonomiska läge. Det kommande skolnätet påverkar också antalet idrottsplatser i samband med skolorna."

Staden säger också att idrottsplatserna upprätthålls på samma sätt som i andra byar, i samarbete med lokala krafter och så bra som möjligt.

Hälsovårdsservice

Lojo: "Verksamheten vid Virkby hälsostation kommer att flyttas till hälsostationerna i Lojo centrum och Tynnismalmen. Tandkliniken och rådgivningen fortsätter i Virkby."

En del Svartåbor använder sig redan av hälsovård i Lojo, poängterar Lojo.

Raseborg: "Hälsovårdstjänsterna centraliseras mer och mer."

"Om någon blir sjuk plötsligt ska man också framöver ringa nödnumret 112."

Raseborg säger sig också överväga att delvis övergå till mobila tjänster så att service finns tillgänglig i olika delar av kommunen.

Utveckling av Svartå

Lojo: "I framtiden kunde Svartå med hänsyn till områdets historia och dess manifestationer utvecklas som en byliknande idyll för boende, där också sekundärt boende har en egen roll."

Kommunen ser också att det finns möjligheter att utveckla orten till ett företagscentrum med egen prägel. Arbetet ska göras i samarbete med invånarna.

Raseborg: "Vad gäller planering så står Svartå på samma linje som alla andra delar av Raseborg. Vad gäller planering så äter de större tätorterna alltid mer resurser."

Staden poängterar att Svartå har visat sig vara ett rätt intressant bostadsområde för nybyggare och att tio nya tomter planeras, fritidsboendet utvecklas och det finns en beredskap för nya företagstomter. Gatorna ska också förbättras.

Tvåspråkighet

Lojo: "Lojo ordnar service på båda språken och svarar exempelvis inom den grundläggande utbildningen delvis för organiseringen av undervisning på svenska även för sina grannkommuner."

Raseborg: "Tvåspråkighet är en del av stadens verksamhet i alla delar av kommunen."

Samarbete med föreningar och invånare i området

Lojo: "Lojo har ambitionen att stärka möjligheten för olika områden att göra sin röst hörd i stadens beslutsfattande genom att utveckla ett koncept för närdemokrati, som är ett föredöme på nationell nivå."

"Vi värdesätter invånaraktivitet."

Raseborg: "Staden samarbetar med olika parter vid behov. Också i Svartå görs samarbete inom ramen för de till buds stående resurserna."

Svartå i siffror

Antalet Svartåbor har sedan 2010 ökat med 23 personer, enligt Raseborgs stad:

År 2010 1 179 personer (641 finskspråkiga och 515 svenskspråkiga, 23 övriga)
År 2012 1 182 personer (657 finskspråkiga och 514 svenskspåkiga, 20 övriga)
År 2014 1 202 personer (686 finskspåkiga och 493 svenskspåkiga, 23 övriga)