Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg: Landskapsplanen ska tolkas flexibelt

En regnbåge.
Järnvägsnätet är viktigt för planeringen av en ljus framtid för Raseborg, anser stadsstyrelsen i ett utlåtande till Nylands förbund. En regnbåge. Bild: Yle/Petra Thilman lokstallen vid karis järnvägsstation

Också tågtrafik, turismservice och naturskydd lyfts fram i Raseborgs stads utlåtande om den fjärde etapplandskapsplanen. Det är Nylands förbund som gör upp planen.

Etapplandskapsplanen fyra är en strategisk plan som ska stöda konkurrenskraften i Nyland.

Planen tar fasta på näringsliv, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. Den är delvis ett komplement till och delvis en förnyelse av de gällande landskapsplanerna.

Raseborg understryker att man de kommande åren kommer att satsa på bosättningen kring stationerna i Karis och Ekenäs. Karis centrum och dess västra delar ska utvecklas till ett område som attraherar personer som jobbar i huvudstadsregionen.

Det innebär att en fungerande tågtrafik är viktig för att göra området attraktivt.

Planen får inte hindra tillväxt

I etapplandskapsplan fyra uppdaterar man inte områden för tätorter eller arbetsplatser och Raseborg hoppas därför på en flexibel och vidsynt tolkning av områdesreserveringar när man ger utlåtanden om kommunplaner.

Staden har bland annat stött på motstånd från Nylands förbund kring planeringen av Karis västra tätort. Förbundsstyrelsen har inte varit nöjd med var staden vill placera bostäder och arbetsplatser med tanke på landskapsplanen.

Specialbeteckning oroar

Raseborg tycker också att områden med särskilda naturvärden, som betecknas med märkningen LUO, är problematiska i anslutning till vissa tätortsområden. Där kan de områdena sätta käppar i hjulen för utvecklingen och förtätandet av områdena.

LUO står för "område som är synnerligen viktigt med tanke på naturens mångfald".

Svedja träsk i Karis
Kring Svedja finns områden som betecknas som speciellt värdefulla, men det är de inte enligt Raseborg. Svedja träsk i Karis Bild: YLE/ Maria Helsing svedja

Ett stort LUO-område går också delvis in i planen för Karis västra tätort vid Svedja träsk. Raseborg poängterar att det här området har inventerats och man har inte hittat några särskilda naturvärden i området. Det är frågan om kalhuggen ekonomiskog.

Överlag tycker staden att beteckningen LUO inte borde vara en egentlig del av kartan utan den borde finnas med som tilläggsmaterial och inte ha lika stark status i planen som andra beteckningar.

Staden säger att man alltid gör noggranna naturinventeringar i samband med planering och då lyfts i varje fall naturvärdena och LUO fram.

Naturskydd

I planförslaget finns också planer på regelrätta naturskyddsområden. Raseborg påpekar att privatpersoner inte får drabbas oskäligt av skyddsområden.

Naturen bra för hälsan.
Naturskydd ska genomföras med eftertanke, säger Raseborg. Naturen bra för hälsan. Bild: Ulrica Fagerström motion

Raseborg anser det vara problematiskt att den inventering som har gjorts för naturskyddsområdena inte har gjorts på ett enhetligt och konsekvent sätt för planområdet. Man har valt objekt från en preliminär lista och orsaker som brådska har inverkat på bedömningen. Det leder till ojämlik behandling av markägarna.

En del torvmarker föreslås bli naturskyddsområden.

Raseborg är inte nöjd med planerna. Staden anser att små myrar och kärr redan skyddas av skogslagen. Däremot påverkar ett skydd utfallsdiken som är viktiga för vattenhushållningen i skogsmarkerna omkring.

Dessutom vill man nu också skydda sådana objekt som inte är i naturtillstånd. Staden lyfter fram Älgsjö, som är ett träsk där vattennivån har sänkts för att kunna genomföra skogsdikningar. Om man skyddar Älgsjön kommer det att leda till att stora skogsområden försumpas.

Raseborg vill inte att området för betydande kulturmiljöer i Tenala och Bromarv utvidgas ytterligare.

Fritidsboende allt viktigare

I sitt utlåtande säger Raseborgs stad att fritidsboende och turismservice blir allt viktigare för stadens livskraft då befolkningstillväxten koncentreras till städernas centrum.

Det innebär att planen inte får hindra placeringen av service för turister eller fritidsboende i sådana områden som nu lämnas utan märkning i landskapsplanen.

Raseborgs stadsstyrelse är nöjd med att östra delen av Jussarö har beteckningen rekreationsområde.

Däremot vill staden att man tar bort beteckningen på en del privatägda områden: Risö, Tovö och Furuholm öar. Där är över hälften av strandområdet redan i privat ägo.

I Sundom borde beteckningen tas bort för områdets norra och södra delar eftersom där redan finns fritidsbebyggelse och vattenförsörjning. Det innebär att området kan få mera bosättning och turistservice.

Däremot kan beteckningen finnas kvar på Gunnarsö och Nölsö öar där det finns goda förutsättningar för rekreationsområden som kan komma allmänheten till glädje.

Datakabeln

Regionen jobbar hårt för att ett stort datacenter ska placeras i regionen. Den hänger ihop med den kabelförbindelse för datatrafik som byggs från Tyskland till Finland.

Datacentret kräver att det kopplas till elnätet och tillräckligt stora markområden. Också goda trafikförbindelser är viktiga.

För att kunna säkra investeringen till regionen måste staden kunna reagera snabbt i frågor om markanvändning.

Ledningar till dator
Raseborg hoppas på en datacentral och den behöver plats. Ledningar till dator Bild: Mikael Crawford/Yle datorer,datorsladd

Raseborg poängterar att sådana områden i landskapsplanen som saknar planeringsbestämmelser inte får vara ett hinder för ett bygge av en datacentral.

Tidigare planer

Den fjärde etapplandskapsplanen lyfter alltså fram bland annat näringsliv, natur och kulturmiljöer.

De tre tidigare planerna tar fasta på annan verksamhet.

Den första planen behandlar verksamhet som kan medföra miljöolägenheter så som platser för sophantering, skjutbanor och trafikdepåer.

Den andra planen handlar bland annat om handel, fungerande samhällsstruktur och trafikleder.

Den tredje planen berör ett nytt vattenreningsverk i Esbo som ska behandla avloppsvatten från ett stort område, bland annat från Sjundeå.

Tanken är att Nylands förbunds landskapsfullmäktige ska godkänna den fjärde etapplandskapsplanen i början av år 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland