Hoppa till huvudinnehåll

Vem kan påverka vindkraftsplaner?

Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt
Arkivbild Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt Bild: Bengt Östling/YLE danmark

Vi har fått flera tips som gäller vindkraft och planerna på att bygga vindkraftsparker runt om i Svenskfinland. En tipsare vill att vi ska titta närmare på den planerade vindkraftsparken i Märkenkall, Korsholm.

Det är OX2 Wind Finland som vill bygga mer än 20 vindmöllor i Märkenkall.

Tipsaren undrar vilka möjligheter kommuninvånarna har att påverka ett vindkraftsprojekt. På vilket sätt beaktas anmärkningar som lämnas in till kommunen angående delgeneralplanen för ett vindkraftsprojekt?

"Som kommuninvånare känner man sig överkörd av både vindkraftsbolaget och kommunen. Om våra åsikter inte beaktas är det ingen vits att kommunen begär in åsikter. Vi har ingenting att säga till om och det är ingen som lyssnar på oss, trots att det är vi som direkt berörs av att det ska byggas mer än 20 vindmöllor i vår närhet."

Nytt tips (24.2): "Angående vindkraftsparken vid Märkenkall i Korsholm, gick kommunstyrelsen ut med att det skulle vara två kilometer till alla bostäder, vilket det skrevs om som en föredömlig sak i övriga Finland. De tog sedan detta tillbaka, vilket inte inger förtroende. Det gjordes inte ens upp en plan med avståndet 2 km till närmaste bostäder."

4.3: Louise Bergman har skrivit en längre artikel om planläggningen och invånarnas påverkningsmöjligheter.
Här nedan återger vi Korsholms planläggningschef Barbara Påfs svar på vissa detaljerade frågor om vindkraftsparken i Märkenkall:

Hur korrekt måste miljökonsekvensbedömningen vara, frågar en tipsare. Hen anser att flera bostäder är felaktigt bedömda i planerna. De uppges ligga på 1,5 kilometers avstånd till närmaste vindmölla, men det här stämmer inte med verkligheten. Till exempel ett bostadshus ligger 1,2 kilometer från ett vindkraftverk.

Så här svarar planläggningschef Barbara Påfs vid Korsholms kommun: I planbeskrivningen finns en skrivning att de närmaste bostads- och fritidshusen ligger på cirka 1,5 kilometers avstånd från de planerade vindkraftverken. Då vi går igenom anmärkningarna över planförslaget kommer vi att granska avstånden. Många har svårt att skilja på miljökonsekvensbedömningen och delgeneralplanen för vindkraftsparken. MKB är inte kommunens sak och den är dessutom avslutad.

Det finns stora brister i delgeneralplanens karta, anser tipsaren. Bland annat saknas fastighetsnummer, träskens namn saknas och kraftverken är inte numrerade. Att göra en korrekt bedömning av konsekvenserna går inte att göra på grund av dessa fel.

Planläggningschef Barbara Påfs: I planförslaget finns fastighetsregisternummer utsatta, träskens namn finns inskrivna och kraftverken är numrerade. I miljöförvaltningens anvisningar 2012 för planering av vindkraftsutbyggnad finns exempel på generalplan för vindkraft på landområde och där finns inga RNR eller numrering på vindkraftverken.

Tipsaren berättar att det finns en fritidstomt som OX2 hyr på området. Enligt tipsaren borde det finnas en plan för att ändra användningssätt av fritidstomten. Innan det finns en sådan plan som vunnit laga kraft ska det inte vara möjligt att göra en planläggning för området.

Planläggningschef Barbara Påfs: Det här är en helt korrekt anmärkning. En ändring av användningsändamål bör lämnas in innan planförslaget blir slutligt godkänt. Det här omfattade samhällsbyggnadsnämnden på sitt möte 26.11.2015

Tipsaren motsätter sig delgeneralplanens utkast i sin helhet då miljökonsekvensbeskrivningen inte ännu är färdigt bedömd.

Planläggningschef Barbara Påfs: Enligt de förordningar som finns är det möjligt att göra utkast till delgeneralplan, trots att miljökonsekvensbeskrivningen inte är 100% färdigt bedömd. I miljöförvaltningens anvisiningar 2012 (Planering av vindkraftsutbyggnad) sägs att beredningsmaterialet för delgeneralplanen (ett utkast) kan läggas fram samtidigt som miljökonsekvensbedömningen läggs fram. Planförslaget läggs fram när man fått kontaktmyndighetens (Närings- trafik- och miljöcentralen) utlåtande om konsekvensbeskrivningen. NTM-centralens utlåtande om miljökonsekvensbedömningen gavs 16.6.2015. Utkastet till plan var framlagt 2.6-2.7.2015 och planförslaget 12.1.-11.2.2016.

På vindkraftsbolaget OX2 är det Svante Nilsson (avtalsansvarig) som svarar på frågor om Märkenkall.

Någon exakt modell för vilken vindturbin det blir i Märkenkall har bolaget inte slagit fast.

- Men det handlar om 22 vindkraftverk med en effekt på cirka 3 megawatt, säger Nilsson.

Svante Nilsson konstaterar att bolaget inte har någon gräns för hur många eller få vindturbiner det behövs för att projektet ska bli av.

Om det ännu är oklart vilken sorts turbin det kommer att handla om, hur är det med bullermätningar?

- Nu i detaljplaneskedet utgår vi från den modell av turbin som finns på marknaden och kunde vara lämplig för projektet. Det är verkliga värden som används i analyserna av bullerpåverkan. Och analyserna görs enligt de regelverk och föreskrifter som gäller i Finland. Om det blir en annan turbinmodell än den som använts vid planeringen, måste analyserna göras på nytt. Det slutliga värdena får inte överskrida de som använts vid planeringen, säger Nilsson.

Kommer OX2 att bygga vindkraftsparken i Märkenkall?

- Vi hoppas det och vi jobbar för att kunna förverkliga projektet, säger Nilsson.

Processen för Märkenkallprojektet började år 2013. När blir det byggstart?

- Det är en lång process att komma ända till byggstart. I dag kan vi väl realistiskt tala om byggstart tidigast 2018. Men vi kommer absolut att vara med och bygga. Vi vill vara en stark vindkraftsaktör i Finland, säger Svante Nilsson.

Märkenkall vindkraftsprojekt startade på initiativ av en grupp markägare. OX2 har arrendeavtal på 90 procent av projektområdet. Svante Nilsson poängterar att man är väl medvetna om att det finns personer som motsätter sig vindkraftsprojektet.

- Vi gör vårt bästa för att hitta en lösning som gör alla parter så nöjda som möjligt, säger Nilsson.

OX2 planerar som bäst 12 vindkraftparken i Finland. Under våren är det tänkt att bolaget ska börja bygga i Lappo och i Kemi.

I Lappo handlar det om 6 vindkraftverk på 210 meter och med en effekt på 3,45 megawatt/kraftverk. I Kemi byggs 10 vindkraftverk på 150 meter och med en effekt på cirka 3 megawatt/kraftverk.

Miljökonsekvensbedömningen

När det gäller vindkraftsparken i Märkenkall är det FCG design och planering Ab som gjort miljökonsekvensbedömningen (MKB) på uppdrag av vindkraftsbolaget OX2. Branschchef Mattias Järvinen har varit ansvarig för MKB för Märkenkall.

I miljökonsekvensbedömningen handlar det om att dela upp konsekvenserna i olika kategorier. Människan är också en del av miljön.

- På basen av de åsikter som kommer in och på basen av till exempel brevenkäter som görs, gör vi en helhetsbedömning av miljökonsekvensen för ett projekt. Vi beaktar alla åsikter. Ibland lämnar det dock någonting som oroar någon, även efter MKB, säger Mattias Järvinen.

Vilka förändringar har gjors i MKB?

- Det var till exempel någon bad om nya fotomontage och det här gjorde vi. Vi gjorde också en skild bedömning för häststall som fanns i närheten. Några kraftverk ansågs vara för nära en vandringsled och då har kraftverk tagits bort i närheten av dem. Vi har haft som målsättning att driva projektet i en mera miljövänlig riktning, säger Järvinen.

Alla MKB-projekt möter oro och motstånd, konstaterar Järvinen. Märkenkall är ett ganska typiskt exempel på det. I projektet har frågor tagits upp tillsammans med MKB-myndigheten. Förändringar har genomförts eller föreslagits för att beakta miljön, men också människors intressen.

Mattias Järvinen har gjort ungefär 40 miljökonsekvensbedömningar för olika projekt och konstaterar att det är likartade frågor som dyker upp. Varför ska det byggas just här? Är det verkligen lönsamt?

- Det är inte fler anmärkningar för Märkenkallprojektet än i andra miljökonsekvensbedömningar vi gjort. Det följer i stort samma mönster, säger Järvinen.

Enligt en tipsare, som hört av sig till vår redaktion, är hens bostadshus felaktigt inritat i MKB. Tipsaren har anmärkt på det här utan att något hänt. Hur vill du kommentera det här?

- Tipsaren får gärna höra av sig direkt till mig, så kan jag kontrollera uppgifterna, säger Mattias Järvinen.

Har du varit med om samma sak? Tipsa oss!

Tips-id: 6302, 17202

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle