Hoppa till huvudinnehåll

Borgmästare eller inte - Helsingfors beslutar om ny ledningsmodell

Helsingforsfullmäktige
Helsingforsfullmäktige Bild: YLE/Christoffer Gröhn helsingfors stadsfullmäktige

På onsdag kväll ska Helsingfors stadsfullmäktige fatta beslut om staden ska ha borgmästare i framtiden. Förslaget är också att förvaltningen förenklas klart.

Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö ser omorganiseringen av stadens ämbetsverk och nämnder som den största förändringen i den nya modellen.

Lasse Männistö
Lasse Männistö (Saml.) Lasse Männistö Bild: YLE/Christoffer Gröhn helsingforsfullmäktige

- Helsingfors nuvarande ledningsmodell är väldigt splittrad. Den baserar sig på ett system från tsartiden där ämbetsverken har stor makt, säger Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö.

Enligt Männistö leder ämbetsverkens starka ställning till att fullmäktige har för lite makt.

- Dessutom har det lett till att stadsbor och företag tvingas springa från en lucka till en annan om de har något ärende. Här är kärnan i vår förnyelse. Helsingfors ska gå över till en modell där de otaliga ämbetsverken förenas till sektorer. Det leder till att färre nämnder behövs för att leda dem, säger Männistö.

Helsingfors ska gå samma väg som Esbo

Många städer har färre ämbetsverk än Helsingfors som idag har 30 förvaltningar och affärsverk. Man behöver inte gå längre än till grannstaden Esbo för att hitta ett enklare system.

Esbo stads organisation består av koncernförvaltningen, bildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn och teknik- och miljösektorn. Det är en liknande uppdelning i sektorer som Helsingfors ska få.

- Med en sådan ledningsmodell kan staden reagera smidigare på förändringar och bättre tjäna både invånare och företag, säger Lasse Männistö.

Om Helsingfors ledningsmodell görs om ska det istället för 30 ämbetsverk finnas 4 sektorer och en centralförvaltning som leds av en kanslichef.

Sju nämnder blir en

När ämbetsverken slås ihop så slås också nämnderna ihop. I den tekniska sektorn ska sju nämnder ersättas av en.

Den kommande tekniska nämnden i Helsingfors behandlar de saker som idag behandlas av stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, bostadsproduktionskommittén, nämnden för allmänna arbeten, nämnden för tekniska tjänster, byggnadsnämnden och miljönämnden.

- Att mängden nämnder minskar betyder inte att mängden förtroendevalda skulle minska lika mycket. Jag ser att de här stora sektorernas nämnder kan grunda sektioner, som har den makt nämnderna ger dem, säger Lasse Männistö.

Männistö tar som ett gott exempel fram social- och hälsovårdsverkets sammanslagning. För fem år sedan slogs socialvården och hälsovården ihop i Helsingfors till ett gemensamt verk. Nu är tanken att de andra ämbetsverken i staden ska gå samma väg.

Socialdemokraterna motsätter sig förslaget till ledningsmodell

När stadsstyrelsen behandlade ledningsmodellen fanns en oro för att alltför få politiker skulle få plats i en nämnd, och styrelsen föreslog att man som utgångspunkt ska ha nämnder med 13 ledamöter. Stadsstyrelsen ska i den nya ledningsmodellen ha 15 medlemmar.

- Det är viktigt, och jag tror vi kan få stöd i de andra partierna, att vi inte i det här skedet begränsar mängden nämnder till fyra. Annars leder det till att de förtroendevalda inte kan följa med hela den sektor de behandlar. På en och samma gång borde till exempel de som sitter i kulturnämnden vara experter på ungdomsarbete, idrott, kultur, konst och museer. För att inte tala om hur brett fältet är när det gäller stadsplanering, fastigheter, byggande, miljöfrågor och så vidare, säger Osku Pajamäki (SDP).

Svenska sektioner ska kvarstå

Även om det blir färre nämnder om ledningsmodellen klubbas igenom, ska det bildas underavdelningar till nämnderna, alltså sektioner. Den svenska servicen ska garanteras genom sektioner som står under de större sektornämnderna.

Marcus Rantala (SFP) lade in ett förslag i stadsstyrelsen om att Helsingfors Arbis skulle få behålla sin direktion. I det förslag som fullmäktige ska behandla ska Arbis ha en egen sektion eller direktion. Den kommande utbildnings- och barnomsorgssektorns nämnd föreslås ha både en svensk och en finsk sektion.

Socialdemokraterna tycker kanslichefen får för mycket makt

Socialdemokraterna motsätter sig den nya ledningsmodellen – de tycker den är för centralstyrd och att kanslichefen får för stor makt. I ledningsmodellen är kanslichefen föredragande på stadsstyrelsens möte, alltså för fram de förslag som politikerna i styrelsen ska ta ställning till.

- Kanslichefen blir den som föredrar allt i stadsstyrelsen, allt från kultur till stadsplanering och de biträdande borgmästarna kan bara se på. Makten att bereda och föredra ärenden är verklig makt, säger Osku Pajamäki som är socialdemokraternas gruppordförande.

Osku pajamäki
Osku Pajamäki, (SDP) Osku pajamäki Bild: osku.net pajamäki

Socialdemokraterna kommer att föreslå att de tjänstemän som är experter på sitt område ska få föredra ärenden i stadsstyrelsen.

- Det väckte förundran hos oss att socialdemokraterna lyfte upp en egen modell på stadsstyrelsens bord som de inte tidigare förevisat någonstans, säger Lasse Männistö (Saml.)

Förutom övergången till några få sektorer istället före en bred flora av ämbetsverk, ska Helsingfors i den nya ledningsmodellen styras av en borgmästare och flera biträdande borgmästare. Det är Helsingfors fullmäktige som ska välja borgmästarna.

Helsingfors stadsfullmäktige behandlar den nya ledningsmodellen på onsdag kväll.