Hoppa till huvudinnehåll

Oro för nedsmutsad jord i vågbrytare - Hangö hamn anser allt är rent

Det är litet plats för fartygen i Hangö hamn, därför vill hamnen bygga ut till vänster på bilden.
Det är litet plats för fartygen i Hangö hamn, därför vill hamnen bygga ut till vänster på bilden. Det är litet plats för fartygen i Hangö hamn, därför vill hamnen bygga ut till vänster på bilden. Bild: Yle/Marica Hildén smörmagasinet

En Hangöbo är orolig för att det transporteras nedsmutsat byggnadsavfall från Fabriksudden och Koverhar till Västra hamnen. Hangö hamn förnekar att det är så. Miljövårdschefen har inspekterat området och inte hittat smutsigt avfall där.

Hangö hamn ska bygga en vågbrytare i Västra hamnen, innanför den bildas en bassäng som ska fyllas med bland annat byggnadsavfall. Det här blir sedan en ny lagerplan som hamnen behöver för att kunna erbjuda bättre service för sina kunder.

Stenbumlingar väntar på stranden för att bli vågbrytare i Västra hamnen i Hangö.
Sprängsten lagras på land mellan stenmuren och havet. Sprängstenen ska bli en vågbrytare i Hangö hamn. Stenbumlingar väntar på stranden för att bli vågbrytare i Västra hamnen i Hangö. Bild: Yle/Marica Hildén hangö vattentorn

Den oroliga Hangöbon anser att det förs nedsmutsat byggnadsavfall och jord från både Fabriksudden och Koverhar till Västra hamnen.

I Koverhar rivs FN-steels gamla stålverk som bäst och på Fabriksudden är byggarbetena för spa och fritidsbostäder i full gång. Där har arbetena bjudit på en otrevlig överraskning. Jorden på Fabriksudden är fortfarande förorenad och måste bytas ut.

Jorden från Fabriksudden har körts till Salo och flera andra mottagningsställen som har lov och kapacitet att ta emot jordmassor som innehåller till exempel olja.

Inget material från Koverhar

Hangöbon anser att det användes stora mängder cyanid i Koverhar och att mycket nedsmutsat byggnadsavfall från FN-steel används i vågbrytaren.

En person står och tittar på en hög med bråte framför en gammal stålfabrik.
FN-steels gamla stålverk i Koverhar håller på att rivas. En person står och tittar på en hög med bråte framför en gammal stålfabrik. Bild: Yle/Malin Valtonen auktion i koverhar

Hangö hamns tekniska chef Björn Peltonen säger att det inte kommer något material alls till hamnen från rivningen i Koverhar

Hangöbon anser att man klart ser att det är material från det gamla fabriksområdet samt Fabriksudden som förs till Västra hamnen. Hangöbon säger till Yle Västnyland att där finns järnrör, golvbitar och plastskräp bland sprängstenarna.

Hangöbon medger att det inte behöver vara farligt att fylla lagerplanen med betong. Men det kan finnas gifter och olja från Fabriksudden i betongen, och det hör inte hemma i havet.

Ren sprängsten blir vågbrytare

Både Björn Peltonen och Hangö stads miljövårdschef Saija Kajala säger att det inte förs förorenad jord från Fabriksudden till hamnen. Det är ren sprängsten som förs dit och som ska bli en vågbrytare.

Saija Kajala har besökt området i Västra hamnen tillsammans med sin förman Jukka Takala. Kajala säger att hon inte såg något som skulle tyda på miljöbrott.

Stenbumlingar som ska användas till vågbrytaren i Västra hamnen i Hangö.
Sprängsten från spabygget på Fabriksudden som ska bli en vågbrytare. Stenbumlingar som ska användas till vågbrytaren i Västra hamnen i Hangö. Bild: Yle/Marica Hildén stenbumlingar i hangö hamn blir vågbrytare

Saija Kajala berättar att det fanns enstaka plaströr och betongjärn bland sprängstenarna.

- Det är frågan om så små mängder att jag anser att det inte uppfyller kriterierna för nedskräpning. Det kan tas bort innan sprängstenarna sätts i havet.

Omöjligt övervaka allt

Kajala uppmanar Hangöbon att göra en brottsanmälan om denna anser att det begås ett fel. Hangöbon säger att hen inte kommer att göra en brottsanmälan.

Miljövårdschefen konstaterar också att hon inte har möjlighet att övervaka varje lass som körs till området. Det är Hangö hamn som har ansvar för att allt går rätt till när vågbrytaren byggs.

Test visar om det finns föroreningar i stenarna

Hamnens tekniska chef Björn Peltonen berättar att övervakningen bland annat går till så att det måste göras ett test där man kollar att det inte finns föroreningar i byggnadsavfallet. När det är klart att avfallet är rent så får det sättas i vattnet i bassängen.

Björn Peltonen.
Hangö hamns tekniska chef Björn Peltonen. Björn Peltonen. Bild: Yle/Marica Hildén stenbumlingar i hangö hamn blir vågbrytare

Hangös miljösektor och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral övervakar också bygget.

Hangö hamn har ett vattenlov från förut, men har nu ett nytt lov som är striktare.

Det gamla lovet gav hamnen tillstånd att stjälpa rent grovkornigt material rakt i havet, till exempel ren betong, men det är inte möjligt enligt det nya lovet. Nu ska det först byggas en vågbrytare och innanför den bassängen får materialet släppas i vattnet.

Stenarna förvaras på land

Hangö hamn tar emot sprängsten från bygget på Fabriksudden. Sprängstenen förvaras på land, mellan vattnet och stenmuren som man ser då man kör ut till hamnkontoret i Smörmagasinet.

Där finns också en rätt så stor hög med sand som kommer från en förbättring av en lastningsplan vid hamnområdet. Hamnen bytte ut sanden till grus i stället för att få bättre bärförmåga på det område där containrar hanteras med stora maskiner.

Grävmaskiner vid en byggarbetsplats.
Ren sprängsten från spabygget på Fabriksudden i Hangö förs till hamnen där stenarna blir en vågbrytare. Grävmaskiner vid en byggarbetsplats. Bild: Yle/Petra Thilman byggarbetsplatser,regatta resorts,Hangö,grävmaskiner

Hangöbon är orolig för att avfall stjälps i vattnet. Peltonen säger att det är omöjligt för lastbilarna att tippa avfall direkt i vattnet vid hamnområdet utan att det skulle märkas.

- Jag har inte sett att något sådant skulle ha hänt.

Fyra hektar ut mot havet

2008 började Hangö hamn fundera på hur hamnen skulle kunna utvidgas, eftersom det fanns för litet utrymme i Västra hamnen. Tanken på en utvidgning godkändes så småningom av stadsfullmäktige med en ny stadsplan, där förstoringen måste ske ut mot havet.

Det ledde till att Hangö hamn ansökte om ett tillstånd hos regionförvaltningsverket i södra Finland (Avi) om att enligt vattenlagen få utvidga hamnområdet på den södra sidan av Västra hamnen.

Ingen besvärade sig då tillståndet var till påseende i Hangö. Lovet trädde i kraft den 8 mars i år.

Hangö hamn kan nu utvidga med cirka fyra hektar ut mot havet. Området ska användas som lastningsplan.

Sand, sprängsten och byggnadsavfall

Det innebär att det först byggs en tillfällig vågbrytare av sprängsten och innanför den bildas en vattenbassäng som ska fyllas.

Fyllningen består av sand, sprängsten och byggnadsavfall. Byggnadsavfallet får bestå av ren betong, rena tegelstenar och ren asfalt. Det här har Avi också gett tillstånd till enligt miljöskyddslagen.

Vågbrytaren byggs från huset i nedre hörent till sjömärket på ändan av udden.
Lastningsplanen byggs från det röda huset vid stranden som syns i nedre vänstra hörnet och fortsätter snett uppåt till höger. Vågbrytaren byggs från huset i nedre hörent till sjömärket på ändan av udden. Bild: Yle/Marica Hildén vågbrytare byggs i hangö

En del av jorden kommer att tas från Hangö stads markavstjälpningsplats som är också ren.

Det kommer också att användas rena muddringsmassor såsom sand och morän i den blivande utfyllningen. Avi har också beviljat Trafikverkets farledsenhet och Hangö hamn tillstånd enligt vattenlagen att fördjupa hamnområdet vid den Yttre hamnen samt farleden Kistskär-Tulludden.

Dålig idé att alltid spränga berg

Björn Peltonen tycker att det är bättre att återanvända byggnadsavfall. Det är miljövänligare alternativ än att spränga nya berg för att bygga till exempel en ny lastningsplan i Hangö.

- Tidigare förde man betong till komposten, men det är ingen bra lösning. Det är bättre att betongen används till att bygga nytt på andra ställen.

Betongen blir bara stora högar på komposten som måste täckas.

smörmagasinet i hangö
Smörmagasinet i Västra hamnen. smörmagasinet i hangö Bild: Yle/ Robin Holmberg hangö. smörmagasinet

Då lastningsplanen är färdig flyttas vägen man i dag kör på för att komma till Smörmagasinet cirka hundra meter ut mot havet. Då kör man längs havet och stenmuren finns mellan vägen och lastningsplanen.

Det betyder att stenmuren ska flyttas. Peltonen berättar att muren får flyttas, men att den inte får rivas.

Bygger för framtiden

Hamnen måste utvidgas med tanke på framtiden, säger Björn Peltonen. I dag måste man dra vagnar cirka 900 meter till och från de fartyg som lastas och lossas vid RoRo5-kajen.

- Allt gods borde kunna lastas och lossas vid kajen. Det är varken ekonomiskt eller miljövänligt att köra långa vägar med godset.

En större lastningsplan gör att Hangö hamn kan konkurrera bättre med andra hamnar.

- Ett fartyg kan byta hamn om lastningen och lossningen görs billigare på ett annat ställe.

Hangö hamn ser ändå inte ut att ha någon brådska med att få lastningsplanen färdig. Den är färdig om två eller fem år, säger Peltonen.

Tidtabellen beror på hur hamnen får tag på material. Det ska vara så billigt som möjligt. Peltonen uppskattar att arbetet med lastningsplanen kommer att kosta mellan en och två miljoner euro.