Hoppa till huvudinnehåll

Anställda på Kårkulla ska lära sig mer om hur man hanterar svåra situationer med klienter

Kårkulla i Pargas.
Kårkulla i Pargas. Kårkulla i Pargas. Bild: Yle/Lotta Sundström kårkulla pargas

Under den senaste tiden har flera fall av vanvård uppmärksammats, bland annat på Kårkulla och vid psykiatriska sjukhuset i Kuppis i Åbo

I en personalenkät som gjorts vid Kårkulla samkommun under våren 2014 framkommer att många anställda anser att de inte har tillräcklig kunskaper då det gäller att hantera utmanande situationer i patientarbete.

Uppgifter ur enkäten visar att 80 procent tycker att Kårkulla behöver tydligare riktlinjer kring utmanande beteende och att bara 19 procent fått utbildning för att hantera utmanande beteende. Under våren 2015 gjordes en liknande enkät, där 28 procent uppger att de utsatts för våld eller hot om våld på arbetsplatsen upprepade gånger under det senaste 12 månaderna.

För att bland annat komma åt det här, har Kårkulla under de senaste åren satsat på utbildning, för att ge de anställda de färdigheter som krävs för att arbeta med personer med funktionsnedsättning, berättar personalchef Fredrik Laurén.

"Få personer har praktisk erfarenhet av att jobba med personer med funktionshinder"

Det ingår flera obligatoriska utbildningar och det finns femton olika interna utbildningar som enheterna kan välja mellan beroende på utbildningsbehovet och de anställdas kunskaper. Dessutom erbjuds anställda möjlighet till externa utbildningar, fortbildning och möjlighet att avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom omsorgsarbete, där innehållet fokuserar på vård av personer med funktionsnedsättning.

- Överhuvudtaget finns det få personer som har praktisk erfarenhet av att jobba med personer med funktionshinder. Grundutbildningen ger en grund, men i utbildningarna tangeras våra behov i en mindre grad. Och framförallt att möta utmanande beteende i vår vårdvardag.

Under de senaste åren har man satsat på två nya obligatoriska utbildningar som fokuserar uttryckligen på bemötandet brukare i vardagen. Programmet Vägledande samspel ICDP (International Child Development Program) fokuserar på det positiva samspelets betydelse. MAPA (Management of Actual and Potential Aggression) är en metod som har som mål att lära ut hur man bemöter, förebygger och förhåller sig till krävande beteende utan att kränka, skada eller provocera. Bägge utbildningar är obligatoriska för hela vårdpersonalen.

Responsen för utbildningen god

För att kontiuerligt kunna erbjuda utbildningarna, håller man på att utbilda grupper på 10-12 personer inom Kårkullas egen personal för att föra kunskapen från utbildningarna vidare till resten av personalen. För ICDP-helhetens del har man redan hunnit handleda egna 7-8 grupper inom Kårkullas personal, berättar Fredrika Abrahamsson, vikarierande chef för Expert- och utvecklingscentret vid Kårkulla.

- Responsen har varit god. Handledningen är processinriktad och går ut på att man träffas varje eller varannan vecka, sammanlagt 7-10 gånger under en termin. Handledningen ger personalen möjlighet att stanna upp och reflektera över hur de bemöter brukare och kolleger, men också hur de själva vill bli bemötta, och på sått sätt jobba vidare för en meningsfull och varm kommunikation, berättar Abrahamsson.

Fokus på handledning i arbetet

Målet är att hela vårdpersonalen har genomgått ICDP-programmet 2019 och att mellan 80 och 90 procent av personalen i vårdaruppgifter genomgått MAPA-utbildningen inom åren 2016 till 2018.

Men förutom de utbildningarna som personalen kan ta del av så läggs stor fokus på vikten av handledningen i arbetet, betonar personalchef Fredrik Laurén. Det vill säga hur nyanställda i praktiken blir handledda i sitt jobb på enheterna.

I januari 2016 uppgav personalen i en personalkvalitetsundersökning att 85 procent upplever att de får tillräckligt med handledning och 89 procent känner sig trygga i sitt arbete. En uppföljning av enkäten om utmanande situationer kommer att genomföras under vintern 2017.

Läs också