Hoppa till huvudinnehåll

Lojo: Värdefulla miljöer borde lyftas fram bättre i landskapsplanen

Kalkbergsområde i Hermala, Lojo.
I Lojo finns bland annat ett kalkbergsområde i Hermala. Kalkbergsområde i Hermala, Lojo. Bild: YLE/Malin Valtonen juha pyläkä

Det behövs bland annat grundligare naturinventeringar, anser politikerna i miljö- och byggnadsnämnden i Lojo om den fjärde etapplandskapsplanen. Också värdefulla vårdbiotoper borde få starkare ställning, anser de.

Arbetet med den fjärde etapplandskapsplanen är i full gång. Planen görs upp av Nylands förbund och är en strategisk plan som ska stöda konkurrenskraften i Nyland.

Nu får kommunerna ge sina åsikter om den senaste versionen av planen. Målet är att den ska godkännas i början av nästa år.

Den fjärde etapplandskapsplanen tar fasta på näringsliv, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer.

Stadsplaneringsnämnden i Lojo lyfte i sitt utlåtande bland annat fram den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo som något viktigt, medan miljö- och byggnadsnämnden väljer att lyfta fram miljövärdena.

Värdefulla miljöer

Nämnden är bekymrad över att de värdefulla vårdbiotoperna bara nämns i kartbilagorna och inte i själva huvudkartan. Det betyder att vårdbiotoperna inte har samma rättsliga ställning som de områden som finns utmärkta i själv plankartan.

Det är en klar brist med tanke på att nästan en fjärdedel av alla hotade arter i Finland lever i vårdbiotoper, säger nämnden.

Nämnden vill också att mindre naturområden på under fem hektar av nationellt intresse och intresse inom landskapet skulle finnas med helst i själva kartan. Till de här områdena hör värdefulla kalkberg, som finns bland annat i Lojo.

Områdena bör utredas grundligt

En del kommuner, så som Raseborg, anser att områden med särskilda naturvärden, som betecknas med märkningen LUO, borde tas bort från själva landskapskartan och bara finnas i bilagorna.

LUO står för "område som är synnerligen viktigt med tanke på naturens mångfald".

Miljö- och byggnadsnämnden i Lojo är däremot av helt annan åsikt och vill ha kvar områdena i själva plankartan.

Naturstig på Liessaari i Lojo.
Lojo vill ha mera naturmärkningar i kartan. Naturstig på Liessaari i Lojo. Bild: yle/Petra Thilman naturstig i lojo

Däremot efterlyser nämnden att man gör en ordentlig utredning av områdena genom att besöka terrängen. Det skulle vara bättre med tanke på markägarnas rättsskydd.

Då skulle de här LUO-områdena verkligen bara omfatta värdefulla naturobjekt och inte innefatta bosättning och åkrar som nu.

Överlag tycker nämnden att den naturinventering som har gjorts i samband med kartarbetet inte är tillräckligt omfattande. Det betyder att en hel del av utredningsarbetet faller på kommunernas axlar.

Nämnden anser att man ännu kunde komplettera naturinventeringen under sommarhalvåret.

Övriga planer

Den fjärde etapplandskapsplanen lyfter alltså fram bland annat näringsliv, natur och kulturmiljöer.

De tre tidigare planerna tar fasta på annan verksamhet.

Den första planen behandlar verksamhet som kan medföra miljöolägenheter så som platser för sophantering, skjutbanor och trafikdepåer.

Den andra planen handlar bland annat om handel, fungerande samhällsstruktur och trafikleder.

Den tredje planen berör ett nytt vattenreningsverk i Esbo som ska behandla avloppsvatten från ett stort område, bland annat från Sjundeå.

Tanken är att Nylands förbunds landskapsfullmäktige ska godkänna den fjärde etapplandskapsplanen i början av år 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland