Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoön: "Åldringarnas ö"?

Bild: Yle/Monica Forssell lammala

Kimitoöns kommun påbörjar i vår arbetet med en ny strategi för kommunen.

Den förra gjordes upp för åren 2010-2015 och tog bland annat fasta på tvåspråkighet, attraktiva boendemiljöer, moderna it-lösningar, en ökning av förnybar energi, satsningar på näringslivet och att Kimitoön blir ett varumärke inom turismen.

Vilka tyngdpunkterna i den kommande strategin blir, återstår att se.

En förfrågan som YLE Åboland gjort till öns politiker antyder att politikerna anser att vårdfrågor och fler arbetsplatser är viktiga.

Jobb och vårdfrågor viktiga

Av Kimitoöns 27 fullmäktigeledamöter svarade 19 på enkäten.

Så gott som alla anser att satsningar på näringslivet och skapandet av nya arbetsplatser ska ingå i den nya strategin.

Vision: 50 nya arbetsplatser

Samspel mellan privata och kommunala serviceproducenter efterlyses, servicesedlar, en kommersialisering av en del hälsovårdstjänster men framför allt bättre förutsättningar för företagsamhet på ön.

Omsorgsfrågor, både hälsovård och åldringsvård, lyfts också fram av många politiker.

Vision: Åldringarnas ö

Omsorgstjänsterna ska erbjudas jämlikt åt alla på ön, det behövs satsningar på förebyggande arbete inom social och hälsovård samt ungdomsarbete. En ledamot lyfter specifikt fram hälsovården i Dalsbruk och att hälsostationen i Dalsbruk bör bevaras som den är i dag. En annan skriver "satsningar på den åldrande befolkningen, "åldringarnas ö".

Den äldre befolkningens trivsel och välmående bör ingå i strategin, anser många.

Dalsbruk småbåtshamn
Några ledamöter lyfter också fram turismen som viktig för kommunens framtid. Dalsbruk småbåtshamn Bild: Yle/Lotta Sundström småbåtar

Fyra av dem som svarade på enkäten nämner öppenhet, delaktighet och möjligheter för invånarna att påverka som viktiga led i strategin.

Kommundirektören: Unga och äldre viktigast

Kommundirektör Anneli Pahta svarar på frågan om vilka tyngdpunkterna i den kommande strategin bör vara, så här:

- Jag antar att vi har vissa tyngdpunkter. Jag har själv sagt att jag tycker att våra åldringar och våra ungdomar är i en viktig roll i processen. Och sen måste vi förstås förbereda oss för vårdreformen.

Delaktigheten viktig

För Kimitoöns färska kommundirektör är det viktigt att så många som möjligt är delaktiga i strategiarbetet. Hennes uppfattning är att också den förra processen var bra och involverade kommuninvånarna, men att ytterligare krut nu bör läggas på att få med så många som möjligt.

Anneli Pahta är kommundirektör i Kimitoön.
Anneli Pahta. Anneli Pahta är kommundirektör i Kimitoön. anneli pahta

- Förra processen var också jättebra men vi måste ännu se att vilka metoder och medel vi har att i så hög grad som möjligt få med våra kommuninvånare då det gäller att bygga upp en ny strategi. Det kan inte vara bara ett skrivbordsarbete här på kommunkansliet.

”De äldre ska vara med och påverka”

Enligt Anneli Pahta borde den yngre generationen beaktas hela tiden då kommunen utvecklas, men också den äldre generationen är viktig, inte minst med tanke på att de äldre utgör en stor del av befolkningen i Kimitoön.

- De äldre ska vara med och påverka hur de i framtiden ska ha det i kommunen.

Om Anneli Pahta ensam skulle få bestämma hur de äldre har det på Kimitoön i framtiden skulle hon låta bygga nya stora gruppboenden för de äldre. Där skulle seniorerna ha sällskap av varandra, ha tillgång till vård vid behov, hobbyverksamhet, trädgård och motion.

- Något annorlunda!

Ta modell av andra

Vad gäller vårdreformen och hur den borde beaktas i det kommande strategiarbetet anser Pahta att samarbete med andra kommuner i Egentliga Finland är viktigt. Man borde se över kommungränserna och vid behov kunna ta modell av andra.

- Hur jobbar vi nu i kommunen? finns det något som andra kommuner har gjort annorlunda eller är vårt sätt det bästa?

Nya lösningar inom vården

Mobila och elektroniska lösningar inom vården är också något som Anneli Pahta tycker att Kimitoön borde prova på.

Till exempel i östra Finland har man den här våren infört vårdbilar med sjukskötare som i akuta fall besöker patienten hemma istället för att patienten körs med ambulans till sjukhuset. I vårdbilen finns möjlighet att via video hålla kontakt med en läkare. Också i grannkommunen Raseborg överväger man att ta i bruk vårdbilar..

- En del tycker att det inte skulle fungera här men min avsikt med att kasta fram idéer som dessa är att peka på att allt inte kan fortsätta som förut. Det kommer att ske förändringar och en del service inom social – och hälsovården kommer i framtiden att ske på distans och med hjälp av elektronik.

Läkarsituationen en utmaning just nu

Anneli Pahta inledde som kommundirektör i Kimitoöns kommun vid årsskiftet och säger efter tre månader bakom skrivbordet i kommunkansliet i Kimito, att hon trivs och upplever att hon blivit väl emottagen.

- Men visst är en del av de saker vi jobbar med här stora och svåra. Det finns nog mycket arbete.

Dalsbruks hälsostation
Dalsbruks hälsostation Bild: YLE/ Tiina Grönroos häsostation,tandläkare

Till de största utmaningarna just nu hör just vården, som synbarligen också kommer att diskuteras ingående i samband med uppgörandet av kommunens nya strategi.

- Vi följer med intresse med hur det går i Hangö där man kommer att köpa hela hälsocentralsservicen av ett privat företag. Här i Kimitoön gick vi ju inte in för den modellen, men något måste vi nog göra.

Kimitoön söker för tillfället en läkare och ansökningstiden för befattningen som hälsocentralläkare gick ut 30.3. Inom utsatt tid har en person sökt jobbet men enligt Karin Simola, förvaltningschef inom Kimitoöns omsorg, är det osäkert om den sökande uppfyller behörighetskraven.

- Antingen måste vi nu gå in för att prova till exempel på läkarmottagning på distans (via t ex video. red anm) eller så måste vi fatta andra beslut, säger Anneli Pahta.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland