Hoppa till huvudinnehåll

Vittnen hördes i Pete-rättegång

Räddningshelikoptern Pete
Räddningshelikoptern Pete räddningshelikoptern pete

Under den andra dagen av rättegångsförhandlingarna i Vasa hovrätt fortsatte man kretsa kring verksamheten i stödföreningen för räddningshelikoptern Pete och särskilt kring vilken roll föreningens verksamhetsledare spelade under åren 2007-2009 då frågetecknen kring föreningens ekonomi väcktes.

Två vittnen var kallade för att belysa föreningens ekonomi och skatteförfarande, en revisor som granskat konkursboet efter Pete och en skatteinspektör som utfört en skatterevision vid stödföreningen för Pete.

För hög lön som konsult?

Avsikten med revisorns vittnesmål var inte minst att reda ut huruvida det var ett rimligt förfarande inom stödföreningen när man beslöt anlita ett utomstående konsultbolag för att få in mer pengar till verksamheten. Verksamhetsledaren för stödföreningen fungerade nämligen även som föreningens styrelseordförande och som konsult i det anlitade bolaget.

Enligt vittnet borde de arbetsuppgifter som gavs konsulten ha kunnat skötas av samma person i rollerna som verksamhetsledare och styrelseordförande. För det fick han lön av föreningen. Istället mångdubblades hans lön då han även kunde kassera in konsultarvoden på omkring 90 000 euro per år 2008 och 2009.

Advokat Christer Eriksson, som företräder konkursboet efter Pete, kräver att de pengarna betalas tillbaka till Pete.

- Jag anser att det är orimligt att föreningens styrelseordförande i praktiken beslöt att betala så höga arvoden till sig själv i egenskap av konsult, säger Eriksson.

Revisorn ifrågasatte även det korrekta i att styrelsen beslöt anlita konsultbolaget för tre månader i taget men aldrig återkom till frågan efter att avtalet en gång hade ingåtts, en tremånaders period övergick bara automatiskt i nästa samtidigt som pengarna rullade ut ur föreningen.

Annan syn hos försvaret

Försvaret tillbakavisade den här bilden och lyfte upp det faktum att stödföreningens inkomster ökade stadigt under den tid man anlitade konsultbolaget och vida översteg det man betalade ut i form av konsultarvoden.

Försvaret ifrågasatte också att det skulle vara något automatiskt negativt i att verksamhetsledaren satt på många stolar. Tvärtom anser försvaret att detta i fallet Pete var till föreningens bästa.

Skulle det ha varit någon poäng i att anlita en konsult som inte kände till något om räddningshelikopterverksamhet, frågade försvaret.

Skatterevision visade på fel i momsbetalning

Under skatteinspektörens vittnesmål kretsade man länge kring den mervärdesskatt som stödföreningen var skyldig att betala, men efter år 2007 av någon anledning begärde tillbaka från skattemyndigheterna till hundra procent.

Trots flera uppmaningar från stödföreningens egna bokförare att kontrollera saken gjordes detta inte och därför kom skatterevisionen på besök till stödföreningen år 2009.

Enligt åklagaren använde föreningen medvetet de momspengar man fick tillbaka från skatteverket som en inkomstkälla medan försvaret anser att det hela handlar om en olycklig slump och verksamhetsledarens okunskap kring skatteteknikaliteter.

Föreningens kassör lämnade sin post i slutet av år 2006 och skolade upp sina efterträdare vad gäller bokföringen, men när även styrelsemedlemmen som hade tagit över bokföringen lämnade det dagliga arbetet på föreningen på grund av en långtidssjukskrivning och ansvaret föll på en tredje person så fallerade kontrollen. Enligt åklagaren borde verksamhetsledaren och styrelsen då ha tagit ansvar för att bokföringen sköttes som den skulle.

Försvaret ifrågasätter ändå att verksamhetsledaren, som drev den dagliga verksamheten, skulle ha förstått att ifrågasätta kunskaperna hos den nya bokföraren eller personligen kunnat förväntas sätta sig in i svåra skattetekniska frågor om mervärdeskatteskyldighet.

Nya straffyrkanden

Under onsdag eftermiddag hölls slutpläderingarna och det stod klart att häradsåklagaren vill se att Vasa hovrätt höjer straffen för samtliga tre åtalade.

Föreningens verksamhetsledare borde få villkorligt fängelse i omkring 2 år, anser åklagaren. Tingsrätten dömde honom till 1,6 år villkorligt. Till det kan hovrätten, i likhet med tingsrätten, foga straff i form av samhällstjänst eller tilläggsböter. Tingsrätten utfärdade även ett fem år långt näringsförbud för verksamhetsledaren som har löpt sedan domen föll.

Föreningens kassör fick ett halvt år villkorligt i tingsrätten, men straffet kunde fördubblas enligt åklagaren. För den tredje åtalade, den ovan nämnda styrelsemedlemmen, yrkar åklagaren på att straffet höjs från sex månader till tio månader villkorligt. Åklagaren vill se samtliga dömda för grovt skattebedrägeri, missbruk av förtroendeställning och penninginsamlingsbrott.

Kännbara skadestånd

Försvaret å sin sida, vill att samtliga åtal förkastas eller åtminstone att straffen som delades ut i Österbottens tingsrätt sänks av Vasa hovrätt.

Tingsrätten dömde även ut kännbara skadestånd, till dem lades nu till ytterligare krav från konkursboet efter Pete. De tre åtalade dömdes i tingsätten till att betala totalt 380 000 euro till skatteförvaltningen. Verksamhetsledaren dömdes av tingsrätten även till att betala ersättningar till konkursboet på 70 000 euro, till det vill konkursboet att hovrätten fogar nästan 180 000 euro. Merparten av den summan grundar sig på de arvoden som konkursboet anser att på felaktiga grunder har betalats till verksamhetsledaren när han arbetade i rollen som konsult.

Hovrättens dom faller normalt inom en till två månader.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten