Hoppa till huvudinnehåll

Yle som arbetsgivare

Ohjelman kulisseissa Ylen työntekijöitä.
Ohjelman kulisseissa Ylen työntekijöitä. Bild: Ilmari Fabritius / Yle nyheter,Yle,Yle Uutiset

Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Vi erbjuder arbetstillfällen och praktikplatser också för nya förmågor.

Yle som arbetsgivare

Yle respekterar sin personal, utvecklar aktivt dess kompetens och uppmuntrar till öppen dialog och utveckling av arbetskulturen.

Yles personalutveckling 2008-2017, graf
Yles personalutveckling 2008-2017, graf Bild: Yle personal,2017,grafer

Tillsvidareanställda i slutet av år 2017

ÅRPersoner
10/20182 809
20172 786
20162 951
20153 043
20143 163

I slutet av år 2017 hade Yle 2 786 anställda. Yle erbjuder dessutom arbetsmöjligheter åt en betydande andel visstidsanställda och frilansare. Deras löner utgör en femtedel av de utbetalda lönerna.

Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

Inom Yle finns många yrkesgrupper av vilka redaktörerna är i övervägande majoritet. Andra vanliga jobb är producent, medieredaktör och produktionskoordinator.

De journalistiska uppgifterna förutsätter oftast en högskoleexamen. Journalisterna inom Yle har väldigt varierande utbildning, men journalistik och statskunskap är de vanligaste huvudämnena.

Bland Yles medarbetare finns också många som har en medianomexamen på yrkeshögskolenivå. Till exempel många produktionskoordinatorer och anställda inom tekniken är medianomer.

Största delen av uppgifterna inom Yle kräver en genuin mångkunnighet. Till exempel reportrarna på regionalredaktionerna både filmar och klipper sina egna tv-inslag och gör sedan om dem till inslag för radio och webb.

Inom Yle finns goda möjligheter till en mångsidig karriär, eftersom utbudet av intern fortbildning är gediget. Också rotation inom bolaget är något som uppmuntras.

Oberoende av om jobbet sker på en redaktion eller inom produktionen vill vi hålla vår kompetens på en hög nivå. Vi stämmer kontinuerligt av vår kompetens mot förändringarna inom branschen.

Eftersom vi är ett bolag med flera utgivningskanaler värderar vi kompetens inom mångmedial innehållsproduktion. Under de senaste åren har vi satsat på att ordna utbildningar för innehållsproduktion till webben.

Månadsavlönad personal enligt ålder och kön 2017, graf
Månadsavlönad personal enligt ålder och kön 2017, graf Bild: Yle Yle,grafer,2017

Jämställdhet och mångfald

Yle har länge varit en föregångare inom arbetet för jämställdhet på arbetsplatsen. Inom bolaget är medellönen för de kvinnliga anställda 97 procent av de manliga anställdas medellön. Ungefär 2 100 av Yles fastanställda jobbar enligt Finlands Journalistförbunds kollektivavtal. Av dem har de kvinnliga anställda 99 procent av de manliga anställdas medellön. (2018)

Av den fast anställda personalen är 49 procent kvinnor. 50 procent av Yles chefer är kvinnor. Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn på alla chefsnivåer. (2017) Av ledningsgruppens 7 medlemmar är 4 kvinnor, och av styrelsens 7 medlemmar är 3 kvinnor (9/2018).

I de vanligaste yrkesgrupperna, redaktörer eller producenter, är lite över hälften kvinnor (53 procent år 2017), men inom produktion och teknik är arbetet fortfarande mansdominerat. Vårt mål är att fördelningen mellan män och kvinnor ska vara 40–60 procent inom alla arbetsuppgifter på Yle. På Yle är det möjligt för nyblivna pappor att hålla den lagstadgade tre veckor långa faderskapsledigheten med full lön.

Jämlikhetsplan

Yle fäster särskild uppmärksamhet vid jämställdheten vid rekryteringar, intern rotation och i lönebeslut. Yle förnyade sin jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2018–2019.

I planen för år 2018-2019 fäster Yle ännu större uppmärksamhet vid jämställdheten vid rekryteringar och arbetsrotation. Med hjälp av exempelvis praktikprogram vill Yle öka personalens mångfald. Yle fokuserar även på balansen mellan privat- och arbetslivet.

De viktigaste målen i jämlikhetsplanen är

 • en jämn könsfördelning i alla arbetsteam och -uppgifter
 • verklig jämställdhet i lönerna
 • jämlika arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla oberoende av kön, etnisk bakgrund eller motsvarande.

Yle jobbar också aktivt mot diskriminering, mobbning och könsrelaterade trakasserier på arbetsplatsen. För det finns särskilda instruktioner.

Yle tar år 2019 in unga på avlönad praktik under 1–2 månader.

Praktikprogrammet riktar sig till tre grupper: unga som avslutat skolan utan yrkesutbildning, unga med invandrarbakgrund eller personer med funktionshinder. Målet är att välkomna åtminstone fem praktikanter från varje grupp och med det främja möjligheterna att rekrytera personer med möjligast mångsidig bakgrund.

Arbetshälsan

Arbetshälsan stöds individuellt, genom handledning för cheferna samt genom olika program som upprätthåller arbetsförmågan. Vi har bland annat ordnat utbildning i arbetsskiftsplanering för att därmed kunna minska hälsobelastningen i oregelbundet arbete. Förutom den förebyggande verksamheten får personalen hjälp i stöd- och motionsgrupper.

På Yle finns också flera aktiva motions- och hobbyklubbar. De bidrar till orken och trivseln på jobbet.

Sjukfrånvaron inom Yle har under många år hållit sig under medeltalet för arbetsgivarcentralen EK:s medlemsföretag.

År 2017

 • 109 arbetsolycksfall, vilket är något mer än året innan
 • Totalt 21 862 sjukdagar (år 2016: 23 546 sjukdagar)
 • I medeltal 6,9 sjukdagar per person
 • Sjukledigheterna var i medeltal 12,9 dagar långa

En bra dag på jobbet

Vi utreder årligen hur våra anställda trivs på Yle. 71 procent av personalen svarade på enkätundersökningen En bra dag på jobbet (2017). De svarande gav Yle helhetsbetyget 3,74 på betygskalan 1–5 (3,72 år 2016).

Personalomsättning och åldersstruktur 2017

 • I samtliga anställningsförhållanden gjordes totalt 3 333 årsverken (157 färre än året innan).
 • I månads- och timanställningarna gjordes i genomsnitt 3 119 årsverken (150 färre än året innan).
 • Vid utgången av året hade Yle 2 786 tillsvidareanställda personer (165 färre än året innan).
 • 234 tillsvidareanställningar avslutades – av dessa var 91 pensioneringar.
 • 69 nya tillsvidareanställningar inleddes. Av de nya arbetstagarna hade 80 procent innehållsliga arbetsuppgifter
 • Enligt lönesumman var personalstyrkan fördelad enligt följande: 81 procent tillsvidareanställda med månadslön, 9 procent visstidsanställda med månadslön, 2 procent timavlönade och 8 procent prestationsavlönade (frilansare).
 • Under året betalade bolaget frilansarvoden till 5 043 personer.
 • Andelen anställda inom stödfunktioner och administrativa uppgifter var lika stor som tidigare och uppgick till 10 procent av de månadsavlönade.
 • Den vanligaste yrkesbenämningen var redaktör: en tredjedel (31 procent) av Yles allas anställda var redaktörer.
 • Den tillsvidareanställda personalens genomsnittliga ålder var 49 år.
 • Av Yles tillsvidareanställda omfattades 98 procent av kollektivavtal. Kollektivavtal tillämpas inte på ledningen.

Yles ansvar 2017

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.