Hoppa till huvudinnehåll

Yles tillvägagångssätt för inhemska programinköp

Så här går Yle till väga vid inhemska programinköp

Styrelsen 4.3.2014
Förvaltningsrådet 11.3.2014

Ylelagen och Yles uppdrag som utgångspunkt

Inhemska programinköp omfattas av det public service-uppdrag som fastställs i Ylelagen. Förvaltningsrådet fastställer årligen eurobeloppet för inköpen när det drar upp riktlinjerna för Yles verksamhet och ekonomi. På så sätt bidrar programinköpen inom public service till livskraften och fortlevnaden i den kreativa bransch som finns utanför bolaget.

Via inköp fullföljs riktlinjerna för Yles programutbud

När det gäller inköp av inhemska program är grunden de mål som bolagsledningen har ställt för innehållet, bland annat det mål som gäller fördelningen mellan egen programproduktion och programinköp, målen för innehållet och värderingarna för innehållssegmenten och kundrelationerna. Dessutom styrs inköpen av de fastställda målen och varumärkena för varje kanal. Dessa strategiska riktlinjer finns publicerade på Yles webbplats.

Inköpsprocessen ska vara genomgående jämlik och öppen och bygga på de fastställda målen. Bara på så sätt kan Yle säkerställa det bästa möjliga programutbudet i sina kanaler och på webben. Det slutliga kriteriet är att Yle ska erbjuda tittarna och lyssnarna bästa möjliga service i enlighet med public service-värderingarna och -uppdraget.

Beställare och beställningar

De inhemska programinköpen handhas av beställarna. De flesta av beställarna arbetar på inköpsavdelningen, men beställningar görs också på Yles övriga programenheter. Varje beställare har ett fastställt ansvarsområde. Ansvarsområdena samt beställarnas och andra ansvarspersoners kontaktinformation, meritförteckningar och eventuella bindningar finns på finska på Yles webbplats.

Svenska Yles informationssida för produktionsbolag finns matnyttig information och kontaktuppgifter till de svenskspråkiga personer som sysslar med inköp.

Programinköparna vill gärna få tag på ett så brett urval av produktionsbolagens erbjudanden som möjligt, helst redan i ett tidigt skede av processen. När inköparna letar efter ett optimalt program för ett visst syfte går de igenom alla tänkbara projekt. Alla produktionsbolag som är verksamma i Finland har lika möjligheter att erbjuda program till Yle och få respons om dem.
Produktionsbolagen ska ingå en partnerförbindelse med Yle och iaktta Yles etiska riktlinjer. De ska också ha de ekonomiska förutsättningar som krävs för att programprojektet säkert ska bli av. Ovannämnda dokument och de allmänna avtalsvillkoren för programinköp finns på Yles webbplats och de bifogas alltid till det slutliga produktionsavtalet.

Information om de ansvariga redaktörer som krävs enligt lagen om yttrandefrihet för inköpta program sända av Yle finns också på Yles webbplats.

Inköpsprocess

Yle ger följande utfästelser gällande inköpsprocessens kvalitet och öppenhet:

  1. Alla produktionsbolag kan när som helst under årets lopp lämna förslag till nya programprojekt. Yle vill idka samarbete på ett mångsidigt sätt med olika produktionsbolag.
  2. Vid behov begär beställaren offerter med olika omfattning, speciellt när vi har önskemål om ett särskilt projekt för en viss genre, kundrelation eller kanalplats. Offertbegäran kan lämnas via Föreningen för audiovisuella producenter i Finland – SATU rf eller riktas till sådana produktionsbolag som har gedigen erfarenhet på området i fråga. Alla offertbegäran finns till påseende på Yles webbplats. Också på de riktade offertbegäran framgår namnen på de produktionsbolag till vilka Yle har skickat en begäran.
  3. Urvalskriterierna framgår alltid av offerten och beslutet. Oftast gäller kriterierna att man vill stärka utbudet inom en viss genre, befästa en kundrelation eller verkställa bolagets strategiska innehållsmål. Innehållet i programförslagen utvärderas enligt samtliga kriterier.
  4. Alla förslag som lämnats till Yle bemöts med skriftlig respons med motiveringar till varför projektet har förkastats eller tagits ut för bearbetning. Tidsramen för svaren beror på genre enligt följande:
  5. Inom Kultur och nöje samt Aktualiteter lämnas svar inom två månader efter att Yle har tagit emot offerten, inom Drama inom tre månader. För dramamanuskript fastställs tidsramen för feedback separat för varje enskilt fall. Vid flera offertrundor informerar Yle separat på förhand om tidsramarna för besluten i varje enskilt fall.
  6. Yles mål är att inköpsprocessen ska vara så snabb och tydlig som möjligt. Yle använder kundenkäter för att utvärdera hur väl avtalsprocessen utvecklas mot detta mål. Utifrån enkätresponsen utvärderar Yle regelbundet utvecklingen av processens kvalitet genom diskussioner med produktionsbolagen.
  7. Yle lovar att informera sina samarbetspartner om innehållsbehoven och urvalskriterierna. Yle ordnar regelbundet träffar med produktionsbolagen, även tillsammans med SATU rf och Suomen elokuvatuottajien keskusliitto – Centralförbundet för Finlands filmproducenter ry, och deltar i branschseminarier och evenemang där vi berättar mer ingående om våra aktuella behov.
  8. Efter att programmet har sänts analyserar beställaren och Yles publikforskning tillsammans med produktionsbolaget hur väl programmet har utfallit. Avsikten är att utveckla programutbudet så att det så väl som möjligt tillgodoser våra kunders behov. Syftet med dessa löften är att säkerställa en beställningsprocess som är öppen för alla och att processen är transparent och bygger på yrkeskunskap och skriftlig respons.

Läs mera om Svenska Yles samarbete med produktionsbolag här.

Rättigheter

Finländarna anser att de program som Yle producerar och köper med offentliga medel är en gemensam tillgång som ska vara allmänt tillgänglig. Yle förvärvar rättigheter på ett sätt som är motiverat med tanke på att leverera omfattande public service och som möjliggör kommersiell affärsverksamhet för produktionsbolagen. Utgångspunkten för förvärvet av rättigheter är Yles andel av den totala finansieringen.
Inköpta program som Yle har beställt för sitt eget utbud och där Yle är den största finansiären ska efter den tidsperiod som fastställs i avtalet göras tillgängliga till alla finländare via Yles arkivtjänst.

Det bästa innehållet som mål

Yles krav på bästa kvalitet är avgörande för hela branschens utveckling. Alla får och kan delta i konkurrensen för att uppnå högsta nivå. Det är viktigt för både den kreativa sektorn i Finland och för Yle att Yle vid varje tidpunkt kan erbjuda bästa tillgängliga innehåll. Därigenom ökar konkurrensen, kunnandet och även de internationella färdigheterna inom branschen. På så sätt kan också Yle bättre uppnå sina strategiska mål – att finnas till för alla finländare, skapa mervärde för samhället och få tillgång till den främsta kompetensen inom mediebranschen.

Offentlighet

Rundradion rapporterar på sin webbplats om både sina beslut om programinköp per år och de i sin helhet köpta respektive samfinansierade inköpen. Informationen finns på Yles webbplats. Yle lämnar också årsvisa rapporter om de inköpta programmen som helhet.