Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddsbeskrivning

VI UPPDATERADE VÅR DATASKYDDSPOLICY DEN 25 JULI 2016

Principer för skydd av personuppgifter i anslutning till Rundradions tjänster

DITT INTEGRITETSSKYDD ÄR VIKTIGT FÖR OSS

Rundradion Ab (nedan benämnt Yle) har förbundit sig till att skydda integriteten hos användarna av Yles tjänster och att iaktta lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation och andra lagar samt god dataskyddspraxis i sin verksamhet. Denna dataskyddsbeskrivning beskriver hur Yle samlar in och behandlar personuppgifter. Med personuppgift avses en uppgift som kan kopplas till en viss person.

Denna dataskyddsbeskrivning tillämpas när Yle är registeransvarigt och när vi hänvisar till tillämpning av dataskyddsbeskrivningen i anslutning till användning av Yles tjänster. Vi kan också ge mer information om dataskyddet i anslutning till enskilda tjänster, webbplatser eller appar.

Den primära grunden för på vilken personuppgifter behandlas är användning av Yles tjänster, användarens andra sakliga kontakt med Yles tjänster eller användarens medgivande. De av Yles appar som du har installerat kan också behandla dina personuppgifter.

Yles tjänster kan tillhandahållas på olika enhetsplattformar och de kan innehålla länkar eller tillgång till andra aktörers webbplatser eller tjänster. Yles tjänster kan användas till exempel med smart-tv, på mobila plattformar eller med tredje parters appar som har egna och fristående dataskyddspolicyer och användarvillkor. På appar som laddas ned i appbutiker, så som Apple App Store, Google Play eller Microsoft Store, tillämpas den aktuella tjänsteleverantörens användarvillkor. Vi rekommenderar att du noga läser igenom sådana tredje parters dataskyddspolicyer och användarvillkor. Yle ansvarar inte för tredje parters principer för dataskydd och användarvillkor.

Om du inte godkänner den policy som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning kan vi inte rekommendera att du uppger dina personuppgifter åt Yle. Största delen av Yles tjänster kan användas utan att du behöver registrera dig eller genom att använda en pseudonym i stället för ditt riktiga namn, och därför behöver personuppgifter inte uppges.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Yle kan samla in sådana uppgifter om sina användare som är nödvändiga med tanke på de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning. Olika situationer avgör vilka uppgifter som samlas in om användarna.

Dina personuppgifter kan samlas in när du registrerar dig som användare av Yles tjänster, vid användningen av tjänsterna, i anslutning till tävlingar, kampanjer och undersökningar samt när du på något annat sätt står i kontakt med oss. Yle samlar bland annat in personuppgifter som ingår i följande sektioner.

1. Uppgifter som du har lämnat till Yle

I anslutning till olika tjänster kan vi be dig lämna följande uppgifter, som du kan uppge till Yle om du själv önskar:

– namn eller pseudonym
– lösenord eller någon annan identifikationskod
– e-postadress och andra kontaktuppgifter
– andra uppgifter som beskriver användaren, exempelvis födelsetid och kön
– tillstånd, medgivanden och uppgifter om val av språk eller andra motsvarande val
– intresseområden, favoriter och ämnesinriktningar
– uppgifter för tävlingar och utlottningar
– kommentarer som du lämnat i Yles webbtjänster
– andra uppgifter som gäller innehållsproduktion och program
– undersöknings- och enkätuppgifter
– uppgifter om de enheter du använder
– kundrespons
– andra uppgifter som du lämnat eller som lämnats ut med ditt medgivande, till exempel uppgifter som har samlats in från externa källor.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt, till exempel när du matar in uppgifter vid registrering, vid användning av tjänster eller när du deltar i Yles tävlingar, utlottningar eller undersökningar.

2. Uppgifter som har observerats vid och härletts från användning av tjänster

Vi kan samla in följande uppgifter om dig som användare av Yles tjänster:

– uppgifter som webbtjänsternas analyssystem samlar in (se Yles policy för cookies)
– uppgifter om kundkommunikation, till exempel klickningar av olika länkar
– via vilken webbplats du har nått Yles webbplats
– serienummer för din enhet, som typ av enhet och ett unikt serienummer och/eller cookienummer
– kanal för insamling av uppgifter: webbläsare, mobil webbläsare, app och vilken version av webbläsaren
– IP-adress
– operativsystem för enheten
– sessionskod, sessionstid och sessionens längd
– positionsinformation, dock med ett uttryckligt medgivande från dig
– uppgifter som kan kopplas till användaren utifrån dess historik över användning av Yles tjänster, och som har härletts från en observerad användning och/eller uppgifter som användaren själv har lämnat, till exempel demografi, intresseområden och någon annan gruppering av användare
– andra uppgifter som har samlats in med ditt medgivande.

De tjänster och funktioner som bygger på Yles positionsinformation utnyttjar satellit- eller IP-adressuppgifter eller annan webbaserad positionsinformation. När du använder assisterade positioneringssystem, till exempel en assisterad GPS, kan din positionsinformation och dina enhets- och operatörsspecifika identifikationskoder delas med positioneringsservern. När du använder våra tjänster som bygger på positioneringsinformation, till exempel ett lokalt innehåll eller nödmeddelanden utifrån din position, skickas din positionsinformation med ditt medgivande till Yle för att Yle ska kunna tillhandahålla rätt innehåll.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i ett eller flera avseenden som listas här nedan.

1. Tillhandahållande av tjänster

Dina personuppgifter kan användas för att tillhandahålla Yles tjänster och identifiera användare samt för att vi ska kunna göra Yles tjänster mer personliga, interaktiva och användarvänliga, genom att exempelvis göra det möjligt för dig att använda Yles tjänster med olika enheter, genom att rekommendera innehåll som du eventuellt är intresserad av och genom att visa dig riktade innehåll i våra tjänster. Dessutom kan dina personuppgifter användas för att svara på dina efterfrågningar och spörsmål, genomföra val som du gör och utföra andra motsvarande uppgifter, sörja för informationssäkerheten och förebygga missbruk av tjänsterna.

2. Utveckling av tjänster

Dina personuppgifter kan användas för att utveckla Yles tjänster och förbättra användarupplevelsen. Dina personuppgifter kan användas för enkäter och undersökningar om Yles tjänster och innehåll samt för tillgänglighets- och användningsanalyser som görs i anslutning till publikundersökningar. Vi kan kombinera information som samlats in i anslutning till olika tjänster och appar till den del informationen har samlats in för ett och samma användningsändamål. Dessutom kan vi föra statistik i den omfattning som utvecklingen av tjänster och appar förutsätter.

3. Marknadsföring och kundkommunikation

Dina personuppgifter kan användas för marknadsföring av Yles tjänster och kundkommunikation, till exempel för att skicka meddelanden om våra tjänster till dig och kontakta dig i frågor gällande kundservicen eller våra tjänster.

På vilket sätt sparar och kombinerar vi personuppgifter?

I enlighet med det ovan beskrivna kan Yles tjänster spara information om användning av Yles tjänster i syfte att möjliggöra olika funktioner. Yle sparar observerade och härledda uppgifter om användning av tjänster separat från det egentliga personregistret som används för identifiering av användare. Ovan avsedda uppgifter sparas med hjälp av surrogatnycklar, och enskilda användare kan inte identifieras utifrån nycklarna.

Lämnar vi ut personuppgifter?

I princip säljer Yle inte dina personuppgifter och lämnar heller inte ut dem på annat sätt till instanser utanför Yle. Däremot kan Yle uppge dina personuppgifter till instanser utanför Yle i följande sammanhang:

1. Ditt medgivande

Dina personuppgifter kan lämnas ut med ditt uttryckliga medgivande exempelvis i anslutning till en tjänst som tillhandahålls av en tredje part.

2. Gemenskaper

Dina personuppgifter visas i regel inte för andra användare av Yles tjänster. Vid behov kan du dock i vissa av Yles tjänster dela en pseudonym eller dina övriga uppgifter med andra användare. Vi uppmanar dig att noga överväga innan du delar dina personuppgifter eller annan information med övriga användare.

3. Underleverantörer och tjänsteleverantörer

Yle kan anlita underleverantörer och tjänsteleverantörer vid tekniskt underhåll av sina tjänster, kundservice, administration och analys av användaruppgifter, undersökningar, kundkommunikation och genomförande av kampanjer. Dina personuppgifter kan lämnas till Yles underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den omfattning dessa deltar i tillhandahållandet av Yles tjänster och genomförandet av de användningsändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning.

Dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning och i syften som definieras av Yle. Yle förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att på behörigt sätt sörja för informationssäkerhetsnivån för att skydda dina personuppgifter.

4. Överföring av uppgifter på internationell nivå

Yle strävar efter att tillhandahålla tjänsterna och behandla dina personuppgifter genom att använda i första hand aktörer och tjänster som finns i EU- eller EES-området. I vissa situationer kan Yles tjänster dock tillhandahållas även genom att använda aktörer, tjänster och servrar i andra länder. I så fall kan dina personuppgifter överföras mellan olika länder. Sådana överföringar kan innebära att personuppgifter lämnas ut till länder utanför EU- eller EES-området (till exempel USA), i vilka lagstiftningen om behandling av personuppgifter skiljer sig från kraven i finländsk lag. Även i detta fall ser Yle till att skyddet av dina personuppgifter är tillräckligt, bland annat genom att avtala om frågor gällande sekretess och behandling av personuppgifter på det sätt som lagstiftningen förutsätter, till exempel genom att använda de standardavtalsklausuler som godkänts av kommissionen, och även i övrigt så att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med denna integritetsdeklaration.

5. Användning av uppgifter för forskning

I vissa situationer kan vi lämna uppgifter för vetenskaplig eller annan forskning, förutsatt att uppgifterna först har konverterats till en sådan form att det inte är möjligt att identifiera enskilda personer.

6. Utlämnande av personuppgifter utifrån tvingande lagstiftning

Dina personuppgifter kan lämnas ut utifrån krav som en behörig myndighet ställt eller krav som bygger på lag.

På vilket sätt ser vi till att uppgifterna är uppdaterade?

Vi strävar genom rimliga åtgärder efter att hålla de personuppgifter vi förfogar över riktiga genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrad information.

I vissa av Yles tjänster kan användarna själva administrera de personuppgifter, val och medgivanden som vi har samlat in. Med jämna mellanrum uppmanar vi dig att kontrollera att dina uppgifter är aktuella genom användning av sådana funktioner. Observera att det är din uppgift är att uppdatera de personuppgifter du har lämnat till oss, om uppgifterna ändras.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid dataskyddet och informationssäkerheten vid planering, tillhandahållande och underhåll av våra tjänster. Vi använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsmetoder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk. För dataskyddet och informationssäkerheten svarar separat utnämnda personer. Vi begränsar tillgången till system och databaser som innehåller personuppgifter och de får endast användas av utvalda personer som behöver och har rätt att behandla personuppgifter i sitt arbete.

Vi genomför dataskyddet och informationssäkerheten bland annat genom förebyggande riskhantering och genom att beakta dataskyddet och informationssäkerheten vid planering, utbilda våra medarbetare och regelbundet kontrollera att våra tjänster stämmer överens med kraven. Vi hanterar risker för missbruk av uppgifter och andra motsvarande risker genom att beakta sannolikheten för risker och arten av de uppgifter som ska skyddas.

Vid tillhandahållandet av tjänster och behandlingen av personuppgifter kan Yle anlita även underleverantörer och tjänsteleverantörer. I så fall ser vi genom avtalsarrangemang och andra arrangemang till att dina personuppgifter behandlas enligt lagstiftningen, god dataskyddspraxis och denna integritetsdeklaration.

På vilket sätt använder vi cookies?

Yle använder cookies, web beacons och andra motsvarande metoder för att tillhandahålla och utveckla sina webbplatser och tjänster och rikta innehåll och kommunikation. Våra webbsidor kan också innehålla tredje parters komponenter exempelvis i anslutning till olika webbgemenskaper.

Vår policy för cookies beskriver närmare på vilket sätt vi använder cookies och innehåller information om på vilket sätt du kan begränsa användningen av cookies.

Hur lång tid sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra de ändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning. Vi kommer att radera dina personuppgifter när grunden på vilken dina personuppgifter behandlas har upphört.

Användaren anses ha avslutat ett registrerat konto, som Yle Profil, om denne inte på två år loggat in på kontot med sitt användarnamn. Då stryker Yle uppgifterna om personen ur databasen över användare samt användarnamnet. Därefter kan ingen och inte ens användaren på nytt ta i bruk användarnamnet. Uppgifter som har observerats om och härletts från användning av tjänster kommer att konverteras till en sådan form att det är omöjligt att identifiera den enskilda personen.

Observera att vissa av Yles tjänster kan ha offentliga, interaktiva och kommunikativa funktioner, som kommentarfunktioner och diskussionskanaler, och att din signatur och det innehåll du har skapat kan visas i dessa funktioner även efter att du avslutat det registrerade användarnamnet eller din relation som användare upphört.

Vilka rättigheter har du?

Enligt lag har du rätt att kontrollera de uppgifter vi har samlat in om dig. Dessutom har du rätt att kräva att oriktiga, bristfälliga, onödiga eller föråldrade uppgifter ska korrigeras eller raderas.

Du kan utöva din rätt genom att kontakta vår nedan omnämnda kundservice, administrera ditt användarkonto i vissa av Yles tjänster eller använda funktioner som finns i din enhet eller våra appar eller tjänster.

Du kan lämna en begäran om granskning av dina uppgifter i Yle Profil per e-post på yle.tunnus@yle.fi. För att användaren ska kunna identifieras ska du skicka begäran om granskning från samma e-postadress som du har använt vid registreringen. Uppgifterna skickas till denna e-postadress. Du kan granska dina uppgifter kostnadsfritt en gång per år.

Dessutom kan du förbjuda Yle att använda dina uppgifter vid marknadsföring eller undersökningar om kundtillfredsställelse eller andra undersökningar. Vi kan dock fortsättningsvis skicka meddelanden om våra tjänster till dig, till exempel om ändringar eller fel eller störningar i tjänster.

Du kan be Yle stryka dina uppgifter ur användarregistret genom att kontakta vår kundservice nedan. Begäran om att stryka dina uppgifter i Yle Profil kan du skicka per e-post på yle.tunnus@yle.fi. Du bör skicka begäran från samma adress som du har använt vid registreringen.

Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Yle utvecklar kontinuerligt sina tjänster och kan då och då göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivningen utan ett förhandsmeddelande. Vid väsentliga ändringar meddelar dock Yle om ändringarna i början av dataskyddsbeskrivningen och på sin webbplats under minst 30 dygn. Ändringar kan också bero på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du då och då tar del av integritetsdeklarationen för att få vetskap om eventuella ändringar i deklarationen.

Vem är den registeransvarige och vem kan jag kontakta?

Den registeransvarige för dina personuppgifter är Rundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion.

I frågor om integritetsskydd kan du kontakta vår kundservice per e-post på svenska@yle.fi eller yle.tunnus@yle.fi. Du kan också använda responsblanketten på vår svenskspråkiga bolagssida eller postadressen Rundradion Ab, PB 77, 00024 Rundradion, eller ringa 091 480 4653.

Observera att vi av säkerhetsskäl kan vara tvungna att kontrollera din identitet innan vi kan uppfylla din begäran.

Läs också

Frågor och svar

Nyligen publicerat - Bolaget