Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsprövning av betydande tjänster

Enligt lagen om Rundradion Ab ska förhandsprövning göras av sådana nya tjänster eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader.

En prövning kan efter förvaltningsrådets bedömning göras också i andra fall, om det av grundad anledning är behövligt.

Förvaltningsrådet utför förhandsprövningen med hjälp av utomstående experter. I förhandsprövningen granskas vilken betydelse den planerade tjänstehelheten har ur ett public service-perspektiv och vilken helhetsverkan den har på marknaden och konkurrensen. Förhandsprövning är alltså en utvärdering av public service och dess marknadseffekter.

För prövningen ska ett skriftligt eller muntligt utlåtande begäras av konkurrensmyndigheten, konsumentmyndigheten och centrala branschaktörer. Vid behov kan också andra sakkunniga höras.

Vem kan be om en förhandsprövning?

Förhandsprövningen görs av grundad anledning på begäran av Rundradion Ab eller annan juridisk eller fysisk person, eller på förvaltningsrådets eget initiativ.

Förhandsprövningen gäller nya, betydande tjänstehelheter

Förhandsprövning kan begäras för nya betydande tjänstehelheter eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster, och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader. Förvaltningsrådet kan sätta igång en bedömning också i andra fall, om det av grundad anledning är behövligt.

Igångsättandet av en förhandsprövning bygger på en helhetsbedömning, varvid avgörande faktorer är tjänstens betydelsefullhet, tjänstens varaktighet och tjänstens kostnader.

Hur görs begäran om förhandsprövning?

Begäran om förhandsprövning görs skriftligen. Bakom den här länken finns en blankett som kan skrivas ut och som kan användas som hjälp då du utformar din begäran.

För att behandlingen ska ske så smidigt som möjligt behövs följande uppgifter:

 • namn på företaget eller personen
 • postadress eller e-postadress som gäller som kontaktadress

En skriftlig begäran skickas till

 • adressen Rundradion Ab, Förvaltningsrådet, Begäran om förhandsprövning, PB 100, 00024 Rundradion
 • eller som e-post till adressen katri.olmo@yle.fi

Förhandsprövningsprocessens förlopp

Begäran om förhandsprövning kommer till Yle, och den som begärt förhandsprövning får en bekräftelse på att begäran mottagits per e-post eller post. Avsändaren får också ett meddelande om den fortsatta behandlingen.

Med arbetsutskottets förslag som grund beslutar förvaltningsrådet om huruvida tjänsten ges klartecken i föreslagen form eller i begränsad form eller beslutar att tjänsten inte igångsätts.

Vid begäran om förhandsprövning får du tilläggsinformation genom att sända ett e-postmeddelande till adressen katri.olmo@yle.fi eller genom att ringa Yles växel (09) 14801.

Besluten och hur man meddelar om dem

Förvaltningsrådets beslut är ett offentligt beslut med motiveringar. Den som begärde förhandsprövningen får ett meddelande om beslutet antingen per e-post eller skriftligen i enlighet med sin egen önskan. På Yles svenskspråkiga webbplats, på sidan Bolaget, informeras också om besluten.

Tjänster som har förhandsprövats eller som förhandsprövas för tillfället

Tjänster som förhandsprövas för tillfället

Tjänster som har förhandsprövats

Läs också

Yles ansvar

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Vem bestämmer på Yle?

  Yles beslutande organ och deras uppgifter.

  Förvaltningsrådet med sina 21 medlemmar är det högsta beslutande organet på Yle. Det är riksdagen som utser medlemmarna. Yles styrelse består av utomstående experter och ledningsgruppen svarar för uppfyllandet av de strategiska och operativa målen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, etiska regler och riktlinjer. Reglerna gäller förutom Yles anställda också våra frilansare och samarbetspartner.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.

Bolaget