Hoppa till huvudinnehåll

Hur bär Yle sitt ansvar?

Ett moln av ord som beskriver Yles ansvar.
Ett moln av ord som beskriver Yles ansvar. rundradioverksamhet,ansvar,brändbild

Ansvar är kärnan i public service

Medierna är viktiga i folks vardag och i den offentliga debatten. Medierna gör mycket genom sina innehåll – de berör, underhåller, förmedlar information, skapar upplevelser, lyfter fram ämnen till allmän diskussion, strukturerar världsbilden och påverkar människans tankar. Därför har också mediernas samhällsansvar sina egna särdrag.

Ansvar är kärnan i Yles public service-uppdrag och verksamhetens värdegrund. Redan lagen föreskriver att vi främjar medborgarnas jämställdhet, den språkliga och kulturella livskraften samt en pluralistisk bild av Finland.

Yle har en etablerad roll när det gäller att stärka demokratin och medborgarsamhället. Därför förstår vi att också vårt ansvar är bredare än innehållen och lagen.

Ansvarsfulla val

Ansvaret finns med i alla val och beslut som Yle gör som mediebolag, samhällsaktör, pålitlig arbetsgivare och samarbetspartner.

De etiska reglerna hör till ansvaret. Reglerna styr de journalistiska valen och all innehållsproduktion.

Vårt ekonomiska ansvar blir synligt då vi använder Yleskatten effektivt och stöder sysselsättningen inom branschen. Vi utvecklar personalens välmående, kompetensutveckling och ett gott ledarskap. Vi vill att Yle ska vara en engagerande och inspirerande arbetsplats också för kommande förmågor.

Vi beaktar också hållbar utveckling och miljön i vår verksamhet. Yle har ett miljöprogram som främjar miljögärningar i praktiken, effektivare energianvändning, hållbart nyttjande av naturresurser och återvinning. För att minska trafikutsläppen följer vi miljökriterierna vid fordonsanskaffningar och i vår resepolicy. Vi följer också WWF:s program Green Office i våra kontor.

Vi förväntar oss att också våra samarbetsparter agerar ansvarsfullt.

Mål och modeller i praktiken

Yles ledningsgrupp svarar för den operativa verksamheten och det strategiska ledarskapet utifrån styrelsens och förvaltningsrådets riktlinjer. Ledningen styr också hur det etiska regelverket, en ansvarsfull personalpolitik och dito miljöansvar genomförs i praktiken.

Teman som är relevanta med tanke på Yles samhällsansvar har behandlats i interna arbetsgrupper och i beredning av Yles strategi. Det är Yles strategiavdelning som svarar för utvecklingen, koordineringen och rapporteringen av bolagets samhällsansvar.

Miljöstyrgruppen sammanträder som stöd för miljöansvaret 2-4 gånger per år och består av chefer för olika ansvarsområden på Yle. Yles ledningsgrupp representeras i miljöstyrgruppen av bolagets HR-, kommunikations- och strategidirektör.

Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa mätare samt interna och externa undersökningar följer Yle upp att bolagets mål uppnås.

Yle har varit medlem i nätverket för ansvarsfullt företagande FiBS rf sedan 2011.

Yles ansvar inom olika delområden 2016-2017, graf
Yles ansvar inom olika delområden 2016-2017, graf Bild: Yle grafer,ansvarighet,2017

Principer för rapportering och rapportens avgränsning

Ansvarsrapporteringen beskriver principerna, målen och sätten för hur Yle bär sitt samhällsansvar, både ur en ekonomisk, social och kulturell synvinkel samt ur ett miljöperspektiv.

Rapporterna bottnar till tillämpliga delar i instruktionerna för rapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI, G4) och i de rekommendationer för mediernas samhällsansvar som finns publicerade i bilagan GRI Media Supplement.

Rapporterna behandlar Yles verksamhet som public service-rundradiobolag med betoning på bolagets samhällsansvar som producent av innehåll och tjänster samt som aktör inom mediebranschen.

Uppgifterna gällande Yles miljöansvar berör resultat från bolagets egen verksamhet. Statistiken omfattar fastigheter som förvaltas av Yle, eftersom det inte existerar uppföljningstal över Yles samtliga hyreslokaler.

Yles sjätte ansvarsrapport

Vi berättar om vårt samhällsansvar i huvudsak på vår webbplats.

Sedan år 2012 har Yle årligen rapporterat om sitt samhällsansvar. Berättelsen för 2017 är den sjätte i ordningen. Core, GRI-regelverkets grundomfattning, svarar för rapporteringen.

Ansvarsrapporterna och GRI-tabellerna från tidigare år finns i berättelsernas pdf-arkiv.

Kontakt

Sakkunnig inom samhällsansvar: Kirsi Brück, kirsi.bruck@yle.fi

Yles ansvar 2017

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.