Hoppa till huvudinnehåll

Vi tar hand om miljön

Yles hybridbil i bolagets färg.
Yles hybridbil i bolagets färg. elbilar,hybridbilar,bilar,yle bil

Vi beaktar miljön bland annat ifråga om energiförbrukning, resor, inköp och avfallssortering.

Energieffektivitet och miljövänlig praxis

Yle har från och med år 2009 haft ett program för miljöansvar. Med hjälp av programmet främjar vi miljövänlig praxis i allt från effektivering av naturresurser till hållbarare användning och återvinning av naturresurser.

De miljökonsekvenser som ett digitalt mediebolag ger upphov till kommer från energiförbrukningen i fastigheter och de tekniska system och utrustning som behövs i programverksamheten samt från personalens flyg- och bilresor under arbetstid.

Åren 2017–2020 fäster vi extra uppmärksamhet på att minska energianvändningen och utsläpp från resor samt på att effektivera avfallsservice och återvinning.

Vid sidan av miljönyttan ger energisparet, resurseffektiviteten och kloka trafikval kostnadsbesparingar.

Energiförbrukningen i Böle 2017
Energiförbrukningen i Böle 2017 energi

Resor, trafik och fordon

Färre fastigheter, effektivare användning av lokalerna och förnyad husteknik i Böle, Mediapolis i Tammerfors och i regionalredaktionerna som i Åbo och Vasa har förbättrat energi- och miljöeffektiviteten. Yle har som mål att minska sina kontorslokaler med 40 procent till och med år 2020, vilket ytterligare minskar energiförbrukningen.

Som del av ansvarsfull verksamhet satsar Yle fortsättningsvis på energieffektivitet i samband med omläggning av lokaler och grundrenoveringar. År 2017 gjorde Yle upp en ny plan för energieffektivitet med åtgärder som omfattar allt från underhåll av fastigheter till köp av energi. För uppföljningen ansvarar en energistyrgrupp som sammanträder fyra gånger om året. En utomstående energiexpert deltar också i sammanträdena.

För att minska trafikutsläpp följer Yle miljökriterier vid fordonsanskaffningar och i sin resepolicy.

Målet har bland annat varit att minska i synnerhet inrikesflyg genom att öka mängden distansmöten och prioritera kommunala färdmedel när arbetsuppgifterna medger detta. Nya flexibla arbetssätt, som distansarbete, minskar behovet av resor.

Yle uppmuntrar sin personal till miljövänliga val i vardagen och förväntar sig också av sina samarbetsparter att de ska följa miljöprinciperna.

Nyckeltal för miljöansvaret

Energiförbrukning

Energiförbrukningen omfattar alla de fastigheter Yle äger i Böle, Vasa, Kuopio och Enare. För hyresfastigheterna finns inte alla uppgifter till hands. Kontorslokalerna i Böle ger upphov till över 90 procent av Yles miljöeffekter.

Elförbrukningen i Yles fastigheter minskade med ytterligare 1,9 miljoner kilowattimmar (kWh) från föregående år. Yle använder det miljövänliga alternativet fjärrkyla i bolagets samtliga lokaler i Böle. I samband med renoveringen av lokalerna har bland annat belysningen och hustekniken gjorts mera energieffektiva.
Där det har varit möjligt har Yle ökat användningen av LED-ljus i de förnyade flexibla kontoren, utomhus och i studiorna. Till exempel i det renoverade Kreativa huset i Böle regleras belysningen av en sensor som reagerar på dagsljus, närvaro och rörelser, detta för att inte lamporna inte ska brinna i onödan.

Den totala elförbrukningen har sedan 2007 minskat stadigt. År 2007 var förbrukningen 34,6 miljoner kWh och år 2017 totalt under 24 miljoner kWh.

Vattenförbrukningen i Böle 2009-2017
Vattenförbrukningen i Böle 2009-2017 miljöansvar,grafer,Yle,2017,vattenförbrukning

Vattenförbrukningen i Böle år 2017 var sammanlagt 27 025 liter. Det innebär en minskning med drygt 11 271 liter från året innan, dvs. nästan 30 procent. Vattenförbrukningen har minskat bland annat tack vare övergången till fjärrkyla. Fjärrkyla har ersatt det gamla kylsystemet, som förbrukade mycket vatten

Användningen av kopieringspapper år 2017 var 7 240 ris, alltså ungefär 3,6 miljoner ark. Det är en fjärdedel mindre än året innan. Elektroniska arbetsredskap och arkivering har minskat pappersförbrukningen betydligt, med hälften i jämförelse med år 2008.

Trafik

Taxibilar och egna bilar, 2009-2017
Taxibilar och egna bilar, 2009-2017 Bild: Yle taxibilar,bilar,konsumtion,2017

Vi strävar efter en minskning av det totala CO2-utsläppet för fordonen med åtminstone 30 procent till och med år 2020. Målet är att den genomsnittliga utsläppsgränsen för Yles personbilar är högst 125 g/CO2/km år 2020.

I slutet av år 2017 hade Yle 261 fordon i användning, varav 201 var personbilar. Utsläppen från personbilarna var 142 g/CO2/km, vilket innebär en minskning med 12 procent från året innan. Av fordonen är 34 stycken, dvs. en knapp femtedel, miljövänliga hybridbilar.

Dessutom har Yles personal i Böle och på regionalredaktionerna tillgång till 20 turkosa Yle-cyklar, som kan användas till exempel för intervjuresor i grannskapet.

Det totala utsläppet från arbetsresor per flyg minskade från föregående år med en sex procent och utsläppen från inrikesflyg minskade med en dryg fjärdeldel. Användningen av taxi och privatbil under arbetstid minskade med 2,5 procent.

Flyg, 2017
Flyg, 2017 flygning

Yles personal reste år 2017:

 • med flyg 10 miljoner kilometer
 • med Yles bilar 2,8 miljoner kilometer
 • med egen bil 600 tusen kilometer
 • med taxi här hemma och utomlands sammanlagt 394 tusenkilometer
 • Avfall och återvinning

  Yle har effektiverat avfallssorteringen och återvinningen på sina kontor.

  Den totala avfallsmängden i Böle var 568 030 kilo vilket innebär ca 253 kilo per anställd. Det här är en femtedel mindre än året innan (2017: 698 303 kg dvs. ca 280 kg/person). De pågående renoveringarna är orsak till variationerna i avfallsmängden. På grund av renoveringerna uppstod till exempel mera byggavfall och blandavfall än normalt.

  Apparaterna och kontorsmöblerna återvinns enligt ett fungerande system. Av kontorsmaterialen är nästan hälften miljömärkta.

  Totalutsläpp 2010-2017
  Totalutsläpp 2010-2017 Bild: Yle energi,konsumtion

  Yles totala utsläpp år 2017 motsvarade 9 924 ton koldioxid(2016: 11 864). Det här innebär en minskning med 16 procent från föregående år.

  Växthusutsläppen har i figuren beräknats som koldioxidekvivalenter (C02/t-ekv). Utsläppsberäkningen baserar sig på klimatsmartkalkylatorn som utvecklats i samarbete med WWF Finland och dess samarbetsparter samt GHG Protokollet.

  I beräkningen ingår energiförbrukningen (Böle, Vasa, Kuopio), elförbrukningen i Mediapolis, flyg- och bilresor samt avfallen i Böle.

  Green office

  Green Offices logotyp föreställande en banda samt texten Green Office - A WWF Initative to reduce Ecological footprint.
  Green Offices logotyp föreställande en banda samt texten Green Office - A WWF Initative to reduce Ecological footprint. WWF,green office,miljöpolitik,miljöansvar

  Yle följer WWF:s miljökoncept Green Office på sina kontor.

  Klimatpartnerna

  Yle ingår i nätverket Klimatpartnerna. Yles miljömål för åren 2017–2020 är:

  • Energi – vi minskar elförbrukningen i Yles egna fastigheter med 5 procent jämfört med 2016
  • Trafik – vi minskar utsläppen från Yles bilar med 30 procent jämfört med år 2016
  • Avfall – vi minskar avfallet i Yles fastigheter i Böle med 15 procent jämfört med år 2016

  Miljöstyrgrupp

  Miljöstyrgruppen sammanträder 2–4 gånger per år och består av Yles chefer för olika ansvarsområden. Yles ledningsgrupp representeras i miljöstyrgruppen av bolagets strategidirektör.

  Miljön i Yles innehåll

  Yle inverkar mest på miljön via sina innehåll. Av de elektroniska medierna i Finland har Yle det mest omfattande utbudet natur- och miljöinnehåll i radio, tv och på webben.

  Utöver naturprogrammen beskriver också aktualitetsprogram och dokumentärer kopplingarna mellan miljöfrågor och ekonomiska mekanismer.

  Faktaprogrammen lyfter fram ekologiska val ur konsumentens perspektiv. Genom att erbjuda information, bakgrund och olika perspektiv kan Yle slå ett slag för hållbar utveckling samt öka finländarnas förståelse för komplexa fenomen och metoder för att hantera miljöproblem.

  Yle-cyklar
  Yle-cyklar Jopo bicycles

  Yles ansvar 2017

  • Yles ansvar

   Digital rapport över Yles samhällsansvar.

   Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

  • Hur bär Yle sitt ansvar?

   Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

   Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

  • Medierevolutionens utmaningar

   Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

   Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

  • Så använder Yle sina medel

   De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

   Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

  • Yles verksamhetsprinciper

   Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

   Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

  • Vi följer etiska regler

   Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

   I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

  • Intressenter – öppen interaktion

   Yle för en öppen dialog med sin publik.

   All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

  • Mångsidigt samarbete

   Yle samarbetade med flera olika aktörer.

   Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

  • Yle som arbetsgivare

   Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

   Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

  • Lönerna och premieringen på Yle

   Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

   Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

  • Vi tar hand om miljön

   Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

   Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.