Hoppa till huvudinnehåll

Yles verksamhetsprinciper

Möte pågår
Möte pågår Bild: Yle Yle,om yle

Yles verksamhet grundar sig på bolagets värderingar och strategi. Verksamheten stadgas i lagen om Rundradion Ab. Lagen fastställer bland annat förvaltningsrådets och styrelsens uppgifter samt Yles public service-uppdrag.

Så här jobbar vi – Yles etiska regler

Godkända av styrelsen 17.12.2015

Dessa etiska riktlinjer gäller samtliga medarbetare vid Yle oberoende av arbetsuppgift eller typ av anställning. Riktlinjerna gäller även frilansare och samarbetspartner. Inom programverksamheten, innehållsproduktionen och utgivningsverksamheten iakttar vi god journalistisk sed enligt Journalistreglerna och Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion.

Verksamheten på Yle styrs av tre värderingar: trovärdighet, oberoende och respekt för människan. Värderingarna utgör den grund som Yles anställda och Yle som bolag förbinder sig till i all sin verksamhet. De etiska riktlinjerna sammanfattar de principer med vilka vi skapar och bibehåller vår trovärdighet samt agerar med respekt för människan.

Yle i samhället

 • Vi respekterar de mänskliga rättigheterna.
 • Vi främjar yttrandefrihet.
 • Vi agerar på ett rättvist och jämlikt sätt.

Yle som bolag

 • Vi iakttar bolagets enhetliga riktlinjer, verksamhetsprinciper och regler samt ansvarsfullhet till exempel inom ekonomiförvaltning, intern kontroll, dataskydd och datasäkerhet.
 • Vi uppmuntrar medarbetarna att anmäla allt slags missbruk, brister i kontrollen och bokföringen samt eventuella problem, till exempel misstanke om mutor, bedrägeri eller stöld.
 • Vi främjar hållbar utveckling genom vår egen verksamhet.
 • Vi iakttar god förvaltningssed.
 • Vi godkänner inte mutor.

Yles ansvar som arbetsgivare

De Yleanställdas ansvar

 • Vi kommunicerar ärligt och öppet. Vi håller i minnet att vi som representanter för bolaget påverkar bolagets anseende genom vårt agerande. Liksom i andra bolag håller vi våra interna angelägenheter inom bolaget.
 • När vi utnyttjar våra medborgerliga rättigheter, som yttrandefrihet och föreningsfrihet, överväger vi i förväg vilka effekter vårt agerande har på Yles anseende.
 • Vi tar väl hand om Yles materiella och immateriella tillgångar.
 • Vi varken ger eller tar emot gåvor, betalningar eller andra förmåner som kan inverka på mottagarens beslutsfattande. Som tillåtna gåvor som de anställda får ta emot betraktas endast skälig servering och gästfrihet i sådan form som inte äventyrar vår trovärdighet och vårt oberoende.
 • Vi utnyttjar inte bolagets egendom eller information som vi fått i arbetet för personlig vinning. Vi favoriserar inte företag i vilka vi själva eller någon i närståendekretsen är ägare när vi samarbetar i Yles namn. Om en förmån eller ett avtal gäller eller kan komma att gälla närståendekretsen lämnar vi över uppdraget till en annan Yleanställd.

Samarbete och partnerskap

 • Vi agerar ärligt och öppet. Vi samarbetar endast med partner som har etiskt hållbar verksamhet. Vi konkurrerar alltid rättvist och professionellt och vi bemöter våra samarbetspartner jämlikt.
 • Vi respekterar andras immaterialrätter och förväntar oss att andra ska respektera våra rätter. Vi avslöjar inte affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter för utomstående. Vi skyddar affärsinformation, teknik och innehåll som är konfidentiella.
 • Vi iakttar konkurrenslagstiftningen och andra konkurrensbestämmelser i all vår verksamhet. Våra upphandlingsbeslut grundar sig på objektiva kriterier som pris, kvalitet, leveransförmåga och ansvar.
 • Våra samarbetspartner eller privatpersoner får inte ge mutor på våra vägnar, och alla betalningar som görs på våra vägnar ska antecknas på vederbörligt sätt i vår bokföring.

Iakttagande av etiska riktlinjer

 • Yle och Yles personal förbinder sig att iaktta alla lagar, myndighetsanvisningar och föreskrifter som gäller Yles verksamhet i det dagliga arbetet och i all vår verksamhet. Vi förutsätter också att våra samarbetspartner följer våra etiska riktlinjer.
 • I eventuella oklara situationer ska den anställda i första hand vända sig till sin chef. Brott mot de etiska riktlinjerna kan leda till disciplinära åtgärder, som i extrema fall kan leda till att anställningen sägs upp.
 • Anställda och samarbetspartner bör anmäla verksamhet som strider mot de etiska riktlinjerna eller mot andra verksamhetsprinciper eller lagar. Vi tillåter inga typer av motåtgärder mot personer som lämnat en anmälan i god tro.
 • Yles ledning ansvarar för att de anställda är medvetna om dessa riktlinjer och följer dem på samma sätt som andra verksamhetsprinciper och anvisningar som gäller Yle. Riktlinjerna godkänns av styrelsen. Ledningsgruppen kan göra ändringar av teknisk natur i riktlinjerna.
 • Riktlinjerna finns att läsa på finska, svenska, engelska och nordsamiska på bolagets webbplats för intern och extern kommunikation.

Vår verksamhet styrs av följande lagar och regler

Lagar

Regler och riktlinjer

EPI-regler och de ansvariga redaktörernas kompletterande anvisningar

Journalistiskt innehåll

Annat än journalistiskt innehåll

Övriga verksamhetsprinciper

Läs också

Yles ansvar

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Vem bestämmer på Yle?

  Yles beslutande organ och deras uppgifter.

  Förvaltningsrådet med sina 21 medlemmar är det högsta beslutande organet på Yle. Det är riksdagen som utser medlemmarna. Yles styrelse består av utomstående experter och ledningsgruppen svarar för uppfyllandet av de strategiska och operativa målen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, etiska regler och riktlinjer. Reglerna gäller förutom Yles anställda också våra frilansare och samarbetspartner.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.

Bolaget