Hoppa till huvudinnehåll

Vi följer etiska regler

Principer för ansvarsfull verksamhet
I kärnan av den ansvarsfulla verksamheten finns Yles värderingar: oberoende, trovärdighet och respekt för människan. Principer för ansvarsfull verksamhet värdering,ansvar,grafik (bildkonst),etik,principer

Oberoende och verksamhetsprinciper

I sin journalistik eftersträvar Yle oberoende, trovärdighet och kvalitet.

Yles utgivnings- och innehållsproduktion baserar sig på bolagets värderingar och på branschens etiska principer.

De ansvariga redaktörer som utsetts av bolagets styrelse leder och övervakar redaktionsarbetet, samt granskar att Yles innehållsproduktion och utgivningsverksamhet följer lagar och etiska regler.

Etiska regler för Yles program- och innehållsproduktion

Innehållens oberoende och opartiskhet bottnar i lagen om yttrandefrihet och Journalistreglerna, som reglerar mediebranschen. Yles etiska reglerna (EPI-reglerna) för program- och innehållsproduktion är härleddda från Journalistreglerna. EPI-reglerna binder alla som producerar innehåll på eller för Yle. EPI-reglerna förtydligar exempelvis principerna för informationssökning, individens rättigheter och oberoendet från kommersiella intressen.

Reglerna omfattar bland annat

Som stöd för de journalistiska valen och etiska reglerna finns det en chef som är ansvarig för den journalistiska standarden och etiken på Yle. Chefen och enheten för juridiska ärenden stöder ansvariga redaktörerna i utvecklingen av journalistiken och utgivningsverksamheten på Yle.

Ansvariga redaktörer

Yles styrelse har utsett bolagets ansvariga redaktörer som följer lagen om yttrandefrihet för programverksamhet. De har det slutgiltiga ansvaret för Yles utgivning.

Ansvariga redaktören har budgetansvar för innehållen i sin enhet. Detta stöder ansvariga redaktörernas oberoende och beslutanderätt i Yles utbud.

I november 2017 kompletterade de ansvariga redaktörerna EPI-reglerna med tydligare formuleringar som säkerställer Yles oberoende även vid försök till politisk påtryckning. Bolagets styrelse antog ändringarna i EPI-reglerna i november.

Journalistakademin, som inledde sin verksamhet i början av 2018, ska medverka till att säkerställa Yles journalistiska oberoende.

Compliance-principer för ansvarsfull verksamhet

Yle har infört etiska riktlinjer Code of conduct för hela bolaget samt ett compliance-program för ansvarskännande verksamhet, vars mål är att säkerställa efterlevnaden av lagar, normer och etiska riktlinjer. Bolaget har främjat programmet bland annat genom att ordna utbildning för personalen.

Compliance-funktionen bistås av en etisk grupp som inledde sitt arbete i början av 2017. Gruppen består av chefen för compliance, HR-, strategi- och kommunikationsdirektören, en representant för affärsenheterna, en personalrepresentant och chefen för riskhantering.

Yle har en anmälningskanal i bruk, den etiska kanalen. Genom den kan medarbetare vid behov anmäla uppdagade eller misstänkta fall av missbruk. Mycket få anmälningar har kommit via kanalen.

Yle och Opinionsnämnden för massmedier

I sin innehållsproduktion, journalistik och produktionsverksamhet följer Yle etiska regler som omfattar hela mediebranschen, Journalistreglerna och sina egna etiska regler.

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) tolkar Journalistreglerna. ONM bedömer enskilda fall och huruvida utgivningen motsvarat god journalistik sed.

Yle ingår i bakgrundsbolaget för Opinionsnämnden för massmedier och har förbundit sig att följa Journalistreglerna.

Enstaka klagomål på Yles journalistik

År 2017 fattade ONM fjorton beslut som gällde Yle. I sex fall var beslutet fällande och i åtta fall friande. Yle fälldes i fall som gällde bland annat överlåtande av befogenhet att fatta journalistiska beslut, korrigering av fel, sanningsenlig informationsförmedling, smygreklam och källkritik.

Opinionsnämnden för massmedier gav Yle fällande beslut våren 2017 i anmälan gällande den s.k. Terrafamehärvan. I bakgrunden fanns de meddelanden Sipilä skickade till Yles nyheter.

ONM bedömde om om Yle brutit mot Journalistreglerna punkterna 1–3 eller om Yles ledning begränsat journalisternas yttrandefrihet i behandlingen av Terrafame-frågan. Enligt nämnden har det funnits flera drag i fallet som kan tolkas så att chefredaktören har gett efter för utomstående påtryckning. Rösterna föll 6–6, ordförandens röst avgjorde.

Ansvariga redaktörerna beställde i februari 2017 i samråd med Yles styrelse en kvalitetsrevision av Yles journalistiska beslutsprocess. Kvalitetsrevisor var Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet. Utredningen behandlade bland annat fastställandet av ansvar och arbetskulturen för det journalistiska arbetet. Utredningen stod klar i maj 2017. Yle har informerat om utredningens resultat i sina egna kanaler och innehåll.

ÅRFÄLLANDEBEFRIANDETOTALT
20176814
20162810
20155712
2014257
20132810
2012134
2011369
2010167
2009358
2008145
2007123
20062810
2005123
Yhteensä3072102

Yles ansvar 2017

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.