Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen: Vi måste vara förberedda på snabba och oförutsedda förändringar

Timo Soini
Timo Soini Bild: Yle/Bengt Östling Timo Soini

Regeringen har presenterat sitt förslag till ny utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse. En av frågorna är Finlands relation till Ryssland. Också samarbetet med Sverige ses som viktigt och ska fördjupas, likaså samarbetet med Nato. Krishanteringsförmågan betonas i redogörelsen.

Den senaste redogörelsen publicerades år 2012. Efter det har det säkerhetspolitiska läget förändrats rejält, främst i och med den ryska annekteringen av Krim.

Det är utrikesministeriet som har skrivit redogörelsen, i nära samarbete med statsrådets kansli, försvarsministeriet, inrikesministeriet och presidentens kansli.

Statsrådet lämnar nu redogörelsen till riksdagen. Riksdagen debatterar redogörelsen på tisdag.

"Vi måste var beredda på snabba och oförutsedda förändringar"

- Finland måste i sin utrikes- och säkerhetspolitik bereda sig på snabba och rentav oförutsägbara förändringar i omvärlden. Vi varken kan eller vill isolera oss från omvärlden, konstaterade utrikesminister Timo Soini när han presenterade regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Det konstateras att säkerhetssystemet i Europa har utmanats och att spänningen kring Östersjön har tilltagit. Terrorhot, ökad radikalisering och okontrollerad migration har minskat på säkerheten. En avgörande förändring i Europas säkerhet har orsakats av Rysslands verksamhet, den illegala invasionen av Krim och åtgärderna i östra Ukraina.

- Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i våra närområden kan vi inte utesluta användning av eller hot om användning av militära maktmedel mot Finland, sade Soini.

15 prioriteringar för Finland utrikes- och säkerhetspolitik

I redogörelsen fastställs 15 prioriteter för Finland utrikes- och säkerhetspolitik.

Finland vill att EU stärks som säkerhetsgemenskap.

Sverige är i särställning i Finlands bilaterala samarbete. Samarbetet med Sverige är omfattande och utan begränsningar.

Också samarbetet med USA fördjupas i många internationella frågor. USA:s engagemang i Nato och militära satsningar i Europa har också i fortsättningen betydelse för Finlands säkerhet och Europas stabilitet.

Finland upprätthåller en dialog med Ryssland angående det internationella läget, Östersjöfrågor och bilaterala frågor. Utgångspunkten är EU:s gemensamma riktlinjer i fråga om Ryssland . Finland ser ett genomförande av Minskavtalet som nödvändigt för bättre relationer mellan EU och Ryssland.

Omfattande partnerskap med Nato

I redogörelsen betonas vikten av att Finland utvecklar den politiska dialogen och det praktiska samarbetet med Nato.

Finland kommer också i fortsättningen att delta i Natos övningar och utbildningsverksamhet på egna premisser.

Finland bibehåller möjligheten att ansöka om medlemskap i Nato och ger noggrant akt på förändringar i säkerhetsmiljön.

Internationell krishantering och kvinnors rättigheter betonas

Finland fortsätter att delta aktivt i internationell krishantering.

Vidare förbereder sig Finland på olika former av hybridpåverkan.

Hybridkrig - vad är det?

  • I hybridkrig försöker motståndare uppnå sina militära mål i första hand genom politisk-militära påtryckningar, inte genom direkt våld. Verksamheten under det förberedande skedet har stor betydelse.
  • Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och polisen har under den senaste tiden uppdaterat sina direktiv för att kunna möta hot som är typiska för hybridkrig.
  • Säkerhetskommittén har listat olika uttryck för hybridkrigsföring. Bland dem finns styrande av flyktingströmmar, informationskrig och markanskaffning vid strategiskt viktiga platser. Också försvårande av export, cyberattacker, infiltrering, rubbning av försörjningstryggheten, påtryckningar och kriminalitet kan höra till hybridkrigsföring.

Också stabiliteten och säkerheten i Arktis ska stärkas, och regionens ekonomiska potential ska utnyttjas på ett hållbart sätt med beaktande av ursprungsfolkens rättigheter.

Finland stöder ett starkare multilateralt handelssystem och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Kvinnors och flickors rättigheter ska stärkas, likaså ett jämbördigt deltagande i politiken och det ekonomiska livet. Finland intensifierar sina strävanden för att förebygga våld mot kvinnor.

För att avvärja okontrollerad migration ska Finland aktivera sig i bakomliggande orsaker - bland annat genom att främja ekonomisk tillväxt och förebygga konflikter.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes