Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete mellan hem och skola

En skolbyggnad och två björkar.
En skolbyggnad och två björkar. vetamix,byggnader,skolor

Hur verka för ett utökat samarbete mellan hem, skola och samhälle? Vi träffar vi lärare och föräldrar som har olika erfarenheter av samarbetet mellan hem och skola. Vi ser ett gott exempel på hur ett aktivt samarbete resulterade i att eleverna trivdes bättre i skolan. Men alltid är det inte lika lätt - hur handskas en lärare med riktigt missnöjda föräldrar?

Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska. Det är producerat under åren 2009-2011.

Samarbete mellan hem och skola

Att fostra tillsammans – hur skall det gå till? I programmet bekantar vi oss med Salvelanrinne skola och de metoder de där använder sig av för att bygga upp ett skyddsnät för de unga.

Sirpa Fjäder är ordförande för skolans föräldraförening och berättar att det kan vara förvånansvärt svårt att locka med föräldrar i föreningen. De flesta har för bråttom och hoppas på att samarbetet med skolan skall kunna fixa sig med pengar. Hon har dock märkt att det är lättare att få med föräldrarna i projektbetonade satsningar.

Klassföreståndare Annette Saarinen brukar ringa upp alla familjer då eleverna börjar första året i högstadiet. ”Jag ringer hem till alla elever under den första månaden. Då har ännu inget hänt men jag presenterar mig och vi pratar om ditt och datt. Jag har märkt att det här gör det lättare för föräldrar att ta kontakt senare om det behövs.”

Andra som medverkar i programmet är studiehandledare Henri Piispa, ungdomsarbetare Mika Tepez, skolhandledare Krista Rauvola och förälder Pia Ollonqvist.

Samarbete mellan hem och skola – JOPO-klassen

I det här avsnittet får vi tips om hur man kan förbättra samarbetet mellan hem och skola. Specialklassen i Vajaakoski skola står som gott exempel. Ganska ofta är förhållandet mellan hem och skola, tråkigt nog, lite spänt. Men i Vajaakoski skolas specialklass är kontakten mellan lärare och föräldrar ovanligt bra.

JOPO-klassen är en liten grupp med flexibel grundundervisning där man har tillräckliga resurser för att beakta eleverna individuellt. Man reagerar genast då konflikter uppstår och diskuterar sedan öppet och ärligt. Det är inte heller bara läraren som upprätthåller dialogen mellan hem och skola, mycket initiativ tas också av föräldrarna.

Det aktiva samarbetet resulterar i att eleverna skolkar mindre och trivs bättre. I programmet deltar specialklassens lärare Jouni Åkerman, ungdomsledare Tarja Turunen samt föräldrar och elever.

Hem och skola - att rädda en byskola

I Svenskby skola i södra Tusby är föräldraföreningen mycket aktiv. Föräldrarna är en enorm resurs - då de visar intresse och ger av sin tid, mår också barnen bra och känner att skolarbetet är viktigt. Men nu kämpar skolan med mögelskador i den gamla träbyggnaden.

Det var då hälsovårdaren började märka symptom på dålig inomhusluft som det uppdagades att det fanns farliga mängder strålsvamp i skolan och eleverna evakuerades omedelbart. Skolans engagerade föräldraförening är med och arbetar för att byggnaden skall saneras grundligt och för att ordna fram en tillfällig skolbarack.

Förutom med den otrevliga överraskningen jobbar föräldraföreningen med andra betydelsefulla uppgifter, bland annat med projektet Skolans öra. Projektets idé är att det i skolans vardag också skall finnas en förälder som barnen kan vända sig till.

I programmet intervjuas skolans rektor Jukka Moisio och flera av medlemmarna i föräldraföreningen om hur det här arbetet mellan hem och skola fungerar.

Hem och skola - besvärliga föräldrar

Det sägs att fastän bara tio procent av föräldrarna skulle vara besvärliga, kan de ändå uppta hela nittio procent av alla resurser som är avsedda för samarbetet mellan hem och skola. I programmet berättar speciallärare Heli Schroderus om hur hennes vardag blev tung då en förälder kritiserade undervisningen och lämnade in ett klagomål om skolan till länsstyrelsen.

Hösten 2010 väcktes en debatt om problemen i samarbetet mellan hem och skola då man märkt att det blivit allt vanligare att missnöjda föräldrar hotade lärare med att göra anmälningar till myndigheterna. Ofta gäller klagomålen arrangemang av grundskoleundervisningen, administrativa förfaranden eller lärares bemötande av krävande elever.

Maritta Castren vid regionförvaltningsverket i södra Finland poängterar att ärendena alltid är befogade eftersom det gagnar båda parter att de reds ut av en opartisk instans. Men hur tacklar lärarna den obehagliga situationen då föräldrar kommer med hot om rättsliga åtgärder?

Handledning i krisarbete kan vara till hjälp, vilket Helsingfors utbildningsverk erbjuder sina lärare. I programmet bekantar vi oss med vad en sådan handledning går ut på och så berättas det mera om hur hot och klagomål kan se ut och hur de här fallen kan lösas.

Välmåga - utmaningar i föräldraskapet

Det kan vara svårt att vara förälder ibland. Här träffar vi trebarnsmamman Joanna. Hon är ensamstående men delar vårdnaden med barnens pappor. Ett av barnen har diabetes och efter att han en dag inte längre gick med på att ta sina insulin-injektioner, bestämde Joanna sig för att söka hjälp.

Hon gjorde en barnskyddsanmälan, vilket alla kanske inte skulle komma att tänka på. På detta sätt har familjen fått möjligheten att träffa en psykolog som hjälper dem att hantera vardagen.