Hoppa till huvudinnehåll

Finansministeriet: BNP ökar i år med 1,4 procent - mattas av 2017 och 2018

Husbygge.
Uppsving för byggbranschen. Husbygge. Bild: Yle/Hanna Sjöström bostäder,byggelement,bygg arbete

Finlands bruttonationalprodukt växer i år med 1,4 procent, och föl­jan­de två år med 1,0 respektive 1,3 procent, förutspår Finansministeriet.

Enligt ministeriet förblir den glo­ba­la åter­hämt­ning­en svag. Världens köp­krafts­kor­ri­ge­ra­de BNP växer i år med 3,1 procent, och till­väx­ten beräknas öka bara nå­got 2017 och 2018. Till­väx­ten är den lång­sam­mas­te se­dan
fi­nanskri­sen och stan­nar un­der det lång­sik­ti­ga me­del­vär­det.

Den privata konsumtionen ökar

Den pri­va­ta kon­sum­tio­nen ökar kraftigt i år i för­hål­lan­de till kon­junk­tur­lä­get. Hus­hål­lens re­al­in­koms­ter ökar, kon­su­men­ter­nas för­vänt­ning­ar stärks och spar­gra­den sjun­ker, bedömer ministeriet i sin prognos.

Också de pri­va­ta in­ve­ste­ring­ar­na ökar i år - främst ­in­ve­ste­ring­arna­ i byggbranschen där tillväxten blir över 7 procent.

Arbetslösheten upphör tillfälligt att öka

Både Sta­tis­tik­cen­tra­len och Ar­bets- och nä­rings­mi­nis­te­ri­ets pekar på att arbetslösheten åtminstone tillfälligt upphör att öka.

Pro­duk­tio­nen är på väg upp­åt i Fin­land. Ökningen var i fjol 0,7 procent och har nu sti­git fem kvar­tal i rad.

Den of­fent­li­ga skul­den i re­la­tion till to­tal­pro­duk­tio­nen över­skred re­fe­rens­vär­det 60 procent i fjol och förutspås växa.

Kon­kur­rens­kraftsavtalet väntas småningom kunna åter­ställa för­tro­en­det för den in­hems­ka eko­no­mis­ka po­li­ti­ken. Av­ta­lets in­ver­kan syns dock först med för­dröj­ning i re­a­l­eko­no­min.