Hoppa till huvudinnehåll

Valvira om Kuppis psykiatriska sjukhus: Fel och brister ska korrigeras

Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus
Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus Bild: Yle/Nora Engström kuppis sjukhus

Valvira har fattat ett beslut i tillsynsärendet som gäller Åbo stads psykiatriska sjukhus i Kuppis. Åbo stad uppmanas ta itu med flera fel och brister. Bland annat personalens kompetens och förfarande vid isolering av patienter ska ses över.

Valvira gjorde två inspektioner, en i februari och en i mars. Det kunde då konstateras en del brister i sjukhusets verksamhet och de anvisningar som tillämpas. Bristerna konstaterades ändå inte vara så allvarliga att de skulle ge anledning till att avbryta verksamheten.

Bristerna handlade om bland annat personalens kompetens att ta hand om patienter med demens, om personalstyrkan, och om användningen av isoleringsrum för patienterna.

- I sitt beslut uppmanar Valvira Åbo stad att försäkra att patienter som lider av demenssjukdomar vårdas på en lämplig vårdenhet där det finns ett sådant kunnande som vården av demenssjuka förutsätter, berättar Jenny Rebold, jurist vid Valvira.

- Samtidigt kunde det också konstateras att sjukhuset snabbt reagerat och korrigerat, eller håller på att korrigera, sådana brister och fel som konstaterades vid inspektionerna, säger Rebold.

Valvira uppmanar Åbo stad att granska och bedöma personaldimensioneringen på avdelningarna A1 och A6. Det konstaterades också att det är önskvärt att undvika att flytta patienter till ett isoleringsrum som finns på avdelning A8. Åbo stad uppmanas att försäkra att isolerade patienter har möjlighet att utan dröjsmål få ljudkontakt med vårdpersonalen och att det hela tiden ska finnas personal på sjukhuset som behärskar hur en patient hålls fastspänd på ett säkert och tryggt sätt, berättar Rebold.

- Åbo stad uppmanades även granska att den yrkesutbildade personalen inom hälsovården är behöriga att verka i sina uppgifter, och att genomföra en systematisk egentillsyn och främja en öppen säkerhetskultur för att trygga patientsäkerheten på psykiatriska sjukhuset.

Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus
Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus Bild: Yle/ Nora Engström åbo stadssjukhus

Valvira har inte angett någon tidsfrist inom vilken brister och fel ska vara åtgärdade. Tillsynen fortsätter tillsammans med Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland.

- Det finns enskilda klagomålsärenden som kommer att inkluderas i den fortsatta tillsynen. Så finns här ju dessutom en polisundersökning och Åbo stads interna granskningsrapport på kommande, allt det här kommer att beaktas i den fortsatta tillsynen, berättar Rebold.

Vad har man kommit fram till gällande Åbo stads agerande 2013, då man lät bli att meddela myndigheter om problemen på avdelning G1?

- Valvira konstaterar att det så här i efterhand betraktat hade varit bra att Åbo stad hade kontaktat tillsynsmyndigheter då man gjorde den här interna granskningen 2013. Men å andra sidan kan Valvira inte konstatera att det skulle vara frågan om att man klart agerat fel. Man kan tänka att det då var legitimt att tänka att utredningen och de åtgärder man då tog var tillräckliga, säger Rebold.

Kuppis psykiatriska sjukhus har granskats efter att tidningen Turun Sanomat i februari skrev om missförhållanden på enheten G1.

Läs också