Hoppa till huvudinnehåll

Vindkraftsbolag kräver beslut av Kimitoön

Vindkraftverk
Inga vindkraftverk snurrar ännu på Kimitoön. Vindkraftverk Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,mölla

Egentliga Finlands Energi har vänt sig till Regionförvaltningsverket för att Kimitoöns bygg- och miljötillsynsnämnd inte har fattat beslut om huruvida den planerade vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle beviljas bygglov eller inte.

Regionförvaltningsverket vill nu att Kimitoön förklarar varför beslut om bygglov för den planerade vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle dröjer.

Företaget Egentliga Finlands Energi vill bygga 29 vindkraftverk i Nordanå-Lövböle och ansökte i fjol höstas om bygglov för möllorna.

Nämnden ville att ansökningarna kompletteras

Bygg- och miljötillsynsnämnden behandlade bygglovsansökningarna i början av mars men konstaterade att det ur ansökningarna inte framgår vilket slag av kraftverk Egentliga Finlands Energi kommer att använda sig av.

Så här sammanfattade nämndens ordförande, Henry Engblom (Svenska folkpartiet), nämndens åsikt efter mötet:

- Vi beslöt om bordläggning av frågan för att få ett förtydligande av den centrala frågan. Det vill säga vilken typ av vindkraftverksturbin det i slutändan kommer att handla om. Sedan ska det också göras bullermodelleringar och skuggberäkningar till den modellen som kommer att väljas. Därför bordlägger vi frågan.

Politikerna förutsätter att kraftverksmodellen är känd

I delgeneralplanen för vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle har Kimitoöns kommunfullmäktige slagit fast att: Till vindkraftverkens bygglovsansökan ska bifogas en bullerutredning för den valda kraftverkstypen. Innan bygglov beviljas ska det säkerställas att kraftverken inte orsakar buller för den närliggande bosättningen som överstiger bullerreglementeringen.

Huruvida kraftverksmodell och kraftverkstyp är samma sak råder det olika åsikter om.

EFE vill inte komplettera ansökningarna

I medlet av maj blev det klart att Egentliga Finlands Energi inte kommer att komplettera ansökningarna med uppgifter om vald kraftverkstyp och att man önskar ett beslut på huruvida bygglov beviljas eller inte.

Energibolaget har tidigare meddelat att orsaken till att man i bygglovsansökan inte uppger vilken turbinmodell man kommer att välja är att man i det här skedet inte vill låsa sig vid någon viss turbinmodell utan vara fri att välja bästa tänkbara modell då byggtidpunkten närmar sig.

Egentliga Finlands Energi hade önskat att bygg- och miljötillsynsnämnden hade behandlat bygglovsansökningarna redan på sitt möte i början av maj.

Då nämnden varken behandlade ansökningarna i maj eller den 14 juni lämnade EFE in en förvaltningsklagan till Regionförvaltningsverket. Det gjorde man eftersom man anser att nämnden bör fatta beslut på basen av de handlingar som lämnats in.

Utan ett beslut kan Egentliga Finlands Energi inte vid behov besvära sig och till exempel föra ärendet till domstol.

Delgeneralplanen för vindkraftsparken har inte ännu vunnit laga kraft. Åbo förvaltningsdomstol arbetar fortfarande med de sex besvär som lämnades in gällande fullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen. Planbeslutet fattades redan i december 2014.

Bygg- och miljötillsynsnämnden författar sitt bemötande till regionförvaltningsverket på sitt möte den 28 juni.

Fotnot: I bygg- och miljötillsynsnämndens protokoll från mötet 1.3 står att det aktuella ärendet remitterades, inte bordlades, som ordförande Henry Engblom uttryckte det i intervjun efter mötet.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland