Hoppa till huvudinnehåll

Hem och Skola: Föräldrar känner sig inte delaktiga i skolan

Skolavslutning
Skolavslutning Bild: Yle/Sarah Karjalainen grundskolan,smedsby

Föräldrar till barn i skolan uppger att de inte känner sig delaktiga i skolans verksamhet, visar den så kallade föräldrabarometern.

Föräldrar och lärare upplever ändå delaktigheten på olika sätt. Lärare upplever att de inbjuder föräldrar till delaktighet medan majoriteten av föräldrarna upplever att de inte känner så stor delaktighet i skolans arbete och vardag.

Hälften av föräldrarna upplever att skolan inte involverat dem i värdegrundsdiskussioner, och en fjärdedel vet inte om de har involverats.

Föräldrar inte med vid planering

De största skillnaderna i uppfattningarna framkommer i frågor som berör hur föräldrarna beretts möjlighet att delta i olika verksamhetsformer i skolan.

Närmare hälften av föräldrarna uppger att de aldrig involverats i verksamheter som till exempel planering av skolmiljön, utformande av ordningsreglerna eller planeringen av det mobbningsförebyggande arbetet.

Ändå upplever bara en knapp tiondel av lärarna att föräldrarna aldrig involverats i de ovannämnda aktiviteterna.

Vidare upplever 60 procent av föräldrarna och 25 procent av lärarna att föräldrarna aldrig beretts möjlighet att delta i planeringen av skoldagens uppbyggnad eller i utvecklande av skollunchen.

Skolans värdegrund ses som viktig

Många föräldrar ser skolans värdegrund och hur den förverkligas i skolan som viktig. Det framkommer i flera av de öppna frågor där föräldrarna gett uttryck för sin önskan att få möjlighet att delta i värdediskussioner kring skolans verksamhet.

Mellan 20 och 25 procent upplever och att de inte blir hörda i frågor som berör det egna barnet.

Ny läroplan betonar elevernas och föräldrarnas rätt att delta

Den nya läroplan som tas i bruk i höst betonar starkt både elevernas och föräldrarnas rätt att vara delaktiga i till exempel planering och utvärdering av skolans verksamhet.

Hem och Skola – som låtit utföra undersökningen – vill inför det nya läsåret betona vikten av att varje skola ser över sina rutiner när det gäller föräldramedverkan och bemödar sig att göra alla föräldrar delaktiga.

Delaktighet är inte bara information utan en aktiv dialog där också hemmets åsikter och värderingar beaktas.

I skollagstiftningen står det klart att det är skolan som ska ta initiativ till samarbete med föräldrarna.

Hem och Skola vill se över samarbetsrutiner

Resultaten visar att man bör se över samarbetsrutinerna. Hem och Skola anser att samarbetet mellan hem och skola bör intensifieras till exempel i frågor som gäller mobbning både i skolan och via sociala medier.

Också direktionens roll och uppgifter borde beskrivas tydligare. Direktionsmedlemmar kunde delta i en föräldraträff. Också klassförälderns roll och uppgifter bör klargöras och definieras tydligare.

Vidare borde skolorna utarbeta aktiviteter och samarbetsformer så att också de föräldrar som sällan deltar i samarbetet mellan hem och skola kan nås.

För att aktivera papporna i skolverksamheten kan man ordna särskilda pappa-barn-träffar på skolan till exempel en ”pappa-frukost” i samband med farsdagen. Också särskilda föreläsningar om pappans roll för barnets skolgång kunde ordnas.

Föräldrabarometern genomfördes i Förbundet Hem och Skolas regi. Föräldrabarometern 2015 genomfördes i samarbete med Enheten för allmän pedagogik och pedagogiskt ledarskap vid Åbo Akademi i Vasa.

Resultaten i Föräldrabarometern och Lärarbarometern 2015 baserar sig på 2 146 föräldrars och 270 lärares svar på en omfattande undersökning som utfördes hösten 2015.