Hoppa till huvudinnehåll

Svårare för asylsökande att överklaga avvisningsbeslut

En somalisk man håller upp Migrationsverkets brev framför sitt ansikte.
En somalisk man håller upp Migrationsverkets brev framför sitt ansikte. Bild: Yle/Eva-Maria Koskinen humanitärt skydd,Migrationsverket,asylpolitik

Justitieministeriet vill försnabba domstolsbehandlingen av asylärenden. Överklaganden av avvisningsbeslut bör ske inom en kortare tid än vad som nu är fallet.

Om en asylsökande vill överklaga Migrationsverkets asylbesked i förvaltningsdomstolen bör det i framtiden ske inom 21 dagar. En ansökan om besvärsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen bör ske inom 14 dagar.

Hittills går tiden för överklaganden ut inom 30 dagar. Meningen är att ändringen träder i kraft den 1 september.

Justitieministeriet vill på det här sättet minska trycket på domstolarna och spara pengar. Man anser också att det är bättre för den asylsökande om asylbeskedet kommer så snabbt som möjligt.

Det ska inte gå att dra ut på vistelsen i Finland

Det finns också andra förändringar som försvårar möjligheterna för asylsökande att stanna i Finland. Bland annat vill ministeriet förhindra att en asylsökande genom att ständigt lämna in nya asylansökningar kan dra ut på vistelsen i Finland.

Enligt ändringen kan ett tidigare avvisningsbeslut verkställas om den asylsökande åter­kal­lar si­na bes­vär och gör en ny asy­lan­sö­kan.

Möj­lig­he­ten att ge in til­lägg­sut­red­ning till doms­to­len beg­rän­sas så att för­valt­nings­doms­to­len kan fasts­täl­la en tidsf­rist ef­ter vars ut­gång doms­to­len in­te be­hö­ver beak­ta en ny til­lägg­sut­red­ning.

Rättshjälpen påverkas också

Asylsökande spelar piano på flyktingförläggning.
Asylsökande spelar piano på flyktingförläggning. Bild: Yle invandrare,flyktingar,flyktingpolitik,asylsökande (process),asylrätt,uppehållstillstånd,män,piano,flyktingförläggning

Ändringarna gäller också rättshjälpen för asylsökande över 18 år. I fort­sätt­nin­gen kom­mer bit­rä­des när­va­ro vid asyl­sam­tal att in­gå i rättsh­jäl­pen bara om det av särs­kilt vä­gan­de skäl är nöd­vän­digt.

Det blir också noggrannare vem som får vara rättsbiträde. Rättsh­jälp ska i förs­ta hand ges av of­fent­li­ga rätts­bit­rä­den vid rättsh­jälps­by­råer­na. Rättsh­jälps­by­rån kan ge uppd­ra­get också till en pri­vat ju­rist men i fort­sätt­nin­gen kan ba­ra ad­vo­ka­ter och rät­te­gångs­bit­rä­den med tills­tånd fö­rord­nas till pri­va­ta bit­rä­den i ären­den som gäl­ler in­ter­na­tio­nellt skydd.

Förändringarna ska stadfästas vid presidentföredragningen på fredagen.

Justitieministeriet leds av Sannfinländarnas Jari Lindström.