Hoppa till huvudinnehåll

Grannarna: Bullret från Romu Keinänen måste upphöra

Skrotföretaget Romu Keinänen
Romu Keinänen vill ta emot betydligt mera skrot, men grannarna protesterar. Skrotföretaget Romu Keinänen Bild: Yle/Minna Almark romu keinänen,Raseborg

Tvisten kring skrotföretaget Romu Keinänen i Karis fortsätter. Invånarna i Bäljars, Svedja och Degerby störs av bullret från skrothanteringen. De tycker staden ska se till att bullerskyddet förbättras.

Omkring 70 grannar till Romu Keinänen har undertecknat en skrivelse som ska överräckas till staden på onsdag.

I skrivelsen kräver de att boendeförhållandena i området återställs till samma nivå som före Romu Keinänen började sin verksamhet år 2008. Grannarna anser att bullerproblemet har varit konstant sedan verksamheten startade. Bullret påverkar bland annat trivseln i området på ett negativt sätt, minskar på fastigheternas värde och skapar stress hos invånarna.

Dessutom har bullret ökat under sommarens lopp, anser grannarna. De säger att skrothanteringen har flyttat till den del av Romu Keinänens område som ligger närmare det tätare bebyggda bostadsområdet.

Verksamheten måste flytta om bullret fortsätter

Grannarna vill bland annat att staden ser till Romu Keinänen bygger tillräckligt höga bullerskydd runt hela sitt område. Bullernivån ska hålla sig under en nivå på 55 decibel. Grannarna vill också att det genomförs oanmälda bullermätningar i området.

Om bulleråtgärderna inte är tillräckliga måste Romu Keinänen flytta sin verksamhet till en plats där den inte stör grannarna, står det i skrivelsen. Dessutom ska företaget enligt grannarna inte få hantera mera skrot än det har fått lov till.

Många svängar kring miljölov

Romu Keinänens anläggning vid Svetsarvägen i Karis har ett miljötillstånd som beviljades år 2008. Det ger företaget rätt att ta emot 25 000 ton skrot per år.

Skrotföretaget har velat utvidga sin verksamhet och år 2013 beviljade Regionförvaltningsverket i Södra Finland ett nytt miljötillstånd. Enligt det skulle Romu Keinänen ha fått ta emot upp till 63 500 ton skrot.

Men Vasa förvaltningsdomstol hävde det nya tillståndet år 2015 så det har aldrig trätt i kraft. Motiveringen var bland annat att verksamheten skulle minska trivseln i närområdet.

Romu Keinänen var inte nöjda utan överklagade domstolsbeslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Men de fick inte något gehör i HFD, som förkastade överklagan.

Romu Keinänen vill fortfarande utvidga - ansöker om nytt lov igen

Nu har Romu Keinänen lämnat in en ny ansökan om ändring i miljötillståndet. Enligt det skulle bland annat den totala mängden skrot som hanteras vid anläggningen uppgå till 56 000 ton per år.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd ansåg i sitt utlåtande till Regionförvaltingsverket i juni att det inte är någon god idé och att det därför inte finns skäl att ändra det befintliga miljötillståndet. Orsaken var bland annat att bullret redan nu stör grannarna.

Stadsstyrelsen i Raseborg anser däremot att planerna på bullerskydd kring Romu Keinänen är tillräckliga. I stadsstyrelsens utlåtande i slutet av juni står det att bullernivåerna förväntas minska om de planerade bekämpningsåtgärderna genomförs. Regionförvaltningsverket hade bett stadsstyrelsen om ett utlåtande uttryckligen om bullerskyddet

De grannar som nu har undertecknat skrivelsen till staden kräver att Raseborg följer Vasa förvaltningsdomstols beslut från år 2013 som förkastar Romu Keinänens tidigare utvidgningslov.