Hoppa till huvudinnehåll

Gammal skog sällsynt i Österbotten

Bara fem procent av skogen i Finland är urskog.
Bara fem procent av skogen i Finland är urskog. Bild: Yle/Lone Widestam #skogstokig

Mindre än fem procent av Finlands skogar är i dag urskog. Det vill säga orörd skog som fått växa i fred utan mänskliga ingrepp i till och med hundratals år. I Österbotten finns bara små arealer av gammal skog, säger biolog Hans Hästbacka.

- En urskog som man hittar i dag kan vara mellan 200 och 300 år. Tallar kan bli 600 år gamla så de kan bilda mycket gamla urskogar.

När det gäller urskog rör det sig främst om tall och granskog i Finland. Björken blir ungefär 100 år gammal så en urskog som består av björk har ett betydligt kortare livsspann än barrskogen.

Urskogarna har dominerat Finland tidigare och stormar och blixtnedslag har format dem. Men numera finns det bara små arealer urskog kvar. De största arealerna av gammal skog finns i norra och östra Finland. Men också i skärgården kan man hitta mindre områden av urskog.

Hans Hästbacka
Hans Hästbacka Hans Hästbacka hans hästbacka

- Det är vår skyldighet att bevara så mycket som möjligt av den eftersom där finns den ursprungliga skogsnaturen. Sedan finns det skogsnatur i olika utvecklingsskeden till exempel längs landhöjningsstränderna. Det är en ung skog eftersom landhöjningen pågår fortfarande. Men på gamla öar kan man hitta urskog som domineras av gran som är helt orörd av människohand.

Små arealer urskog

Största delen av urskogen ägs av staten. Små arealer av urskog finns också i Österbotten och markägare kan privat freda sin skog.

Det att urskogsarealerna splittras och att det finns allt mindre av den gör också att både djur och växtarter som är typiska för urskog blir utrotningshotade.

Man beräknar att mellan 15 och 20 procent av de arter som är typiska för urskog redan har försvunnit eller håller på att försvinna.

- Det finns flera hundra arter som lever just i urskog, svampar, mossor, lavar och skalbaggar som försvinner då urskogen försvinner.

Arterna försvinner

Bland fåglarna har bland annat vintermesarna, barrskogsmesarna, talltita, tofsmes, svartmes och lappmes längre norrut minskat på grund av att de gamla skogarna har försvunnit.

- Likadant har det gått med tjädern som räknas till en urskogsfågel. Den klarar sig delvis i ett modernare skogslandskap men inte alls lika bra. Den allmänna trenden är att urskogsarterna har minskat mycket kraftigt i vårt land och många är hotade till sin existens. Visst är det bekymmersamt.

Till de arter som behöver urskogen hör också flygekorren som har varit en typart i de österbottniska blandskogarna av vilka de flesta i dag är avverkade och ersatta med odlad skog. I dem trivs bara ett fåtal arter.

Från naturskyddshåll har man en strävan att tio procent av Finlands skogar skulle skyddas och enligt Hästbacka är det här ett verkligt eftersträvansvärt mål.

- Man försöker satsa på att freda och köpa in skogområden också i södra Finland och västra Finland för att få en liten utjämning.