Hoppa till huvudinnehåll

Envisa Kimitoöpolitiker prickas av JO för att ha äventyrat invånares rättsskydd

Kimitoöns fullmäktigeklubba
Kimitoöns fullmäktigeklubba Bild: Yle/Monica Forssell fullmäktigeklubba

Medlemmar i kommunstyrelsen får en anmärkning för att de valde att inte ge ett utlåtande om vindparken Nordanå-Lövböle. Det trots att förvaltningsdomstolen begärde om det upprepade gånger.

Efter att delgeneralplanen för vindparken godkänts inlämnades sex besvärsskrivelser. Åbo förvaltningsdomstol bad kommunstyrelsen i Kimitoön om en utredning med anledning av skrivelserna. 31 mars i fjol fattade styrelsen efter omröstning beslut om att inte ge något utlåtande till förvaltningsdomstolen.

Vägrade ge sig

Det ledde till att förvaltningsdomstolen lämnade en särskild begäran några veckor senare och satte 11 maj 2015 som sista datum för ett utlåtande. Trots det vägrade styrelsen ge sig. Vid sitt sammanträde den 28 april röstade kommunstyrelsen åter om ärendet och resultatet var oförändrat. Inget utlåtande skulle ges till förvaltningsdomstolen och ärendet skulle inte heller beredas för fullmäktigebehandling.

Kimitoöns kommunfullmäktige beslutade däremot efter omröstning vid sitt sammanträde i juni 2015, på förslag av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp, att kommunen skulle ge det utlåtande som domstolen begärt med anledning av besvären.

JO: äventyrade rättskyddet

Nu slår justitieombudet fast att majoriteten av kommunstyrelseledamöterna försummat sin skyldighet att bidra till att besvärsärendena blev behandlade utan ogrundat dröjsmål och på ett behörigt sätt. Enligt JO äventyrade kommunstyrelsens majoritet rättsskyddet och pekar på att kommunstyrelsens majoritet inte hade någon lagstadgad rätt att underlåta att bereda ärendet. Kommunstyrelsens majoritet försummade således sin skyldighet att främja tillgodoseendet av rättsskyddet, alltså de grundläggande fri- och rättigheter samt mänskliga rättigheter som hör till en rättvis rättegång.

Med anledning av försummelserna tilldelar biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin majoriteten av medlemmarna i Kimitoöns kommunstyrelse en anmärkning. Det var Veronica Heikkilä (SDP), Veijo Lücke (Fri samverkan), Martti Murto (Fri samverkan), Ann Nyström (Fri samverkan) och Kim Viljanen (Fri samverkan) som röstade för att kommunstyrelsen inte ger ett utlåtande till förvaltningsdomstolen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland