Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Skatteprocenten höjs inte i Sibbo

Mossig varg på vapensköld.
Sibbobornas skatteprocent föreslås stanna på 19,25 procent ett år till. Mossig varg på vapensköld. Bild: YLE / Hanna Othman Sibbo,sibbo vargen

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas vill inte höja fastighetsskatten och kommunalskatten för 2017. I kommundirektörens förslag till budget kommer ändå fram att kostnaderna per kommuninvånare förväntas stiga.

Sibbo kommuns resultat för 2016 ser ut att bli bättre än vad som budgeterats. Resultatet förväntas bli cirka 2,5 miljoner euro positivt.

Åren 2013 och 2014 gjorde Sibbo ett negativt resultat, men 2015 lyckades man vända ekonomins riktning och kommunens resultat visade ett överskott. Den positiva trenden förväntas fortsätta under de kommande åren.

2017 en utmaning

Enligt kommundirektör Mikael Grannas blir 2017 en utmaning för hela kommunsektorn.

– Recessionen i Finlands ekonomi har pågått snart ett årtionde. Inom kommunsektorn innebär det här å ena sidan att inkomsterna minskar fortlöpande, å andra sidan att kommuninvånarnas behov av tjänster alltjämt ökar, beskriver Grannas.

Det kommande budgetåret påverkas också av landskapsreformen, som innebär att hela den kommunala social- och hälsovården från början av 2019 flyttas till ett servicebolag som lyder under landskapet.

Enligt Grannas måste förberedelserna för den här överföringen inledas under 2017.

– Det här innebär också att vi grundligt måste tänka över kommunens identitet.

Kommundirektör Mikael Grannas från Sibbo.
Sibbos kommundirektör Mikael Grannas. Kommundirektör Mikael Grannas från Sibbo. Bild: Yle/Katarina Lind sibbo

Fastighetsskatten och kommunalskatten hålls oförändrade

Kommundirektören föreslår att kommunen håller så gott som alla skatteprocenter oförändrade. Undantaget är skatten för obebyggda byggplatser, som höjs från tre till sex procent.

Den allmänna osäkerheten inom ekonomin återspeglar sig i skatteinkomsterna. I Sibbo har ökningen av skatteinkomsterna ändå varit gynnsam och inkomsterna från skatterna väntas öka något nästa år.

Däremot väntas statsandelarna sjunka.

Skulden per invånare högst 3100 euro

Kommundirektören föreslår som mål för 2017 att hålla skuldsättningen på en skälig nivå.

Skulden per invånare ska uppgå till högst 3 100 euro. Skuldsättningen förutspås öka under perioden 2018–2019 som en följd av ett omfattande investeringsprogram som Sibbo kräver för att utvecklas. Kommunens externa kostnader per invånare stiger lite men ökningen är tillfällig.

De externa verksamhetskostnaderna väntas öka något, framför allt på grund av kommunens satsning på digitalisering samt kostnaderna för familjegrupphem för unga asylsökande.

Investeringar i skolor och bostadsområden

Befolkningstillväxten som har planerats länge i Sibbo håller nu på att förverkligas. Tillväxten hämtar in mycket välkomna skatte- och markförsäljningsinkomster.

– Den utmanar vår serviceproduktion och orsakar också ett stort investeringstryck, säger Mikael Grannas.

ingången till kungsvägens skola/nickby hjärta i sibbo
Nickby hjärta ska utvidgas de kommande åren. ingången till kungsvägens skola/nickby hjärta i sibbo Bild: Yle/Stefan Härus kungsvägens skola,Nickby,Sibbo

För att svara på utmaningarna i ekonomin måste kommunen överväga investeringar noggrant. Enligt budgetförslaget uppgår bruttoinvesteringarna till 22,1 miljoner euro nästa år och nettoinvesteringarna uppgår till 15,5 miljoner euro.

Enligt budgetförslaget väntas de viktigaste investeringarna för åren 2017–2019 vara utvidgningarna av Nickby hjärta och Sipoonlahden koulu. Också daghemmet vid Nickby hjärta är ett betydande projekt.

Därtill investerar kommunen särskilt i infrastrukturen i de nya bostadsområdena i Nickby och Söderkulla.

Kommundirektörens förslag till budget börjar behandlas i kommunstyrelsen i Sibbo nästa vecka.

Sibbos ekonomi 2017 - budgetförslag

 • förberedelser för landskapsreformen inleds
 • endast skatten för obebyggda byggplatser höjs från tre till fyra procent
 • skatteinkomster väntas öka från 90,6 till 92,6 miljoner euro
 • statsandelar väntas sjunka med 1,3 miljoner till 14,1 miljoner euro
 • mål: håll skuldsättningen på skälig nivå
 • skuld per invånare högst 3100 euro
 • externa verksamhetskostnader stiger till 121,6 miljoner euro
 • befolkningen ökar med 2,5 procent
 • bruttoinvesteringar 22,1 miljoner euro
 • viktigaste investeringar: utvidgning av skolor och daghem, infrastruktur i nya bostadsområden
 • kommunstyrelsen behandlar 17-18 oktober
 • fullmäktige inleder behandling 7 november