Hoppa till huvudinnehåll

Kolla hur priserna på bilförsäkring kan se ut där du bor - skillnader på flera hundra euro

Bil som varit med om en olycka
Bilförsäkringarnas premier kan variera mycket, bland annat beroende på var du bor och hur gammal du är. Bil som varit med om en olycka Bild: Yle, Martin Lehmann/Alamy trafikförsäkring,bilar,datajournalistik

Vad kostar det att försäkra din bil? Försäkringsbolagen använder detaljerade algoritmer för att kunna ge dig en offert utan dröjsmål. Vi har analyserat två försäkringsbolags räknare och hittat skillnader på flera hundra euro i deras prissättning.

Praktiskt taget alla försäkringsbolag som erbjuder trafik- och kaskoförsäkringar i Finland har webbräknare som omedelbart ger dig ett pris då du har matat in uppgifter om dig själv, din bil och hurdant försäkringsskydd du vill ha.

Försäkringsbolagen använder uppgifterna för att beräkna vad försäkringarna kostar. Det handlar i grund och botten om en riskbedömning: hur sannolikt är det att ditt fordon är med om en trafikolycka och hur dyrt blir det i så fall?

Så funkar det i praktiken

Vi analyserar två försäkringsbolags prissättning för att se hur faktorerna inverkar på premierna.

Exemplen gäller en 38-årig försäkringstagare som tecknar försäkring för en av de mest sålda bilarna i Finland, en ny Skoda Octavia Combi med 1,4-liters motor.

Data för analysen har vi samlat in automatiskt med hjälp av Lokaltapiolas och Folksams räknare för trafik- och bilförsäkringar.

Läs mer om hur vi gjorde granskningen

Försäkringsbolagens webbräknare bygger på uppgifter om försäkringstagaren (ålder och hemort) och fordonet (t.ex. ibruktagningsdatum, märke, modell och olika tekniska egenskaper).

Vi ville veta hur de olika faktorerna påverkar försäkringspremierna och gjorde därför en mängd uträkningar med kontrollerade variationer.

För att få ett tillräckligt omfattande datamaterial automatiserades sökprocessen. Så blev det möjligt att till exempel söka försäkringspriserna på över 3000 postnummerområden.

Vi skrev små program som kunde göra sökningar på försäkringsbolagens räknare och spara resultatet (priset). Metoden kallas scraping eller webscraping.

Lokaltapiola och Folksam blev föremål för vår analys eftersom det tekniskt var enkelt att scrapa de här bolagens webbräknare.

Genom att analysera hur priset ändras då sökningen varieras kan vi härleda vad priserna bygger på.

Var du bor har stor betydelse för premien

För de försäkringar vi har tittat på är priset mellan +25 och +50 procent högre i det dyraste området jämfört med det billigaste området. Försäkringsexpert Hanna Salo på Försäkrings- och finansrådgivningen Fine är inte överraskad.

- Huvudregeln är att trafik- och bilförsäkringar är dyrare i de stora städerna. Det är mera trafik i de stora städerna, det sker fler trafikolyckor där och i synnerhet i huvudstadsregionen är det också dyrare att reparera bilar än på landsbygden, konstaterar Hanna Salo.

försäkringsexpert Hanna Salo, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
Vi har bett försäkringsexpert Hanna Salo på Försäkrings- och finansrådgivningen Fine kommentera analysen. försäkringsexpert Hanna Salo, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE Bild: Yle/Linus Lång försäkrings- och finansrådgivningen

Karrikerat kan man säga att du betalar för din grannes trafikolyckor. Det kan kännas orättvist men försäkringspremien bygger alltså delvis på skadeutvecklingen i ditt närområde.

Så här ser prisskillnaderna ut

I startläget visar kartan prisskillnaderna mellan Lokaltapiola och Folksam. Röd färg betyder att Lokaltapiola är billigare med vår exempelbil och blå färg att Folksam har de billigare priserna. Genom att klicka på områdena kan du se mera detaljerad prisinformation.

Uppdatering 4.2.2020: På grund av ändringar i Googles karttjänst har artikelns karta slutat fungera och därför tagits bort.

Försäkringarna kan vara hundratals euro billigare i kranskommunerna jämfört med stadskärnan. Ett sådant exempel i Folksams prissättning är Sjundeå och Ingå, där försäkringarna är över 300 billigare än i Helsingfors.

Lokaltapiolas räknare bygger på postnummerområde medan din hemkommun räcker för Folksams räknare. Det kan finnas betydande prisskillnader mellan två grannkommuner eller till och med postnummerområden bredvid varandra.

I Lokaltapiolas fall hör stora områden i Lappland till en dyrare priskategori än motsvarande orter på andra håll i landet. Det märks i synnerhet på Kaskopriserna. Folksams priser följer inte motsvarande fördelning.

Läs mer om vår exempelsökning

I exemplen utgår vi från en 38-årig försäkringstagare som tecknar försäkring för en ny Skoda Octavia Combi med 1,4-liters motor, en av de vanligaste nyregistrerade bilarna.

I de fall där vi inte jämför olika orter har vi räknat ut priser för postnummerområde 00100 Helsingfors centrum.

Premierna gäller den lagstadgade trafikförsäkringen och en frivillig omfattande bilförsäkring (kasko).

Priserna är inte helt jämförbara mellan de två bolagen på grund av vissa skillnader i försäkringsvillkoren. Detta gäller i synnerhet kaskoförsäkringarna.

Kaskoskyddet följer försäkringsbolagens egna förslag för nya bilar.

I Folksams pris ingår en såkallad Superkasko med 150 euros självrisk utan avbrottsförsäkring eller glasförsäkring.

Lokaltapiolas produkt heter Lyxkasko och omfattar även avbrottsförsäkring och glasförsäkring men har en högre 200 euros självrisk.

Beräkningarna bygger på de startbonusar som beviljas om du inte flyttar över bonusar från ett annat fordon: 0 procent på trafikförsäkringarna och 70 procent på kaskoförsäkringarna.

Då vi gjorde sökningarna hade Lokaltapiola kampanjpriser med rabatt på första årets premier. Vi har räknat bort rabattprocenterna för att få jämförbara priser på fortlöpande försäkringar.

Mera information om försäkringsvillkoren finns på bolagens webbsidor.

Trenden är sannolikt att prissättningen blir allt noggrannare i takt med den tekniska utvecklingen som gör mer data tillgänglig, till exempel via satellitdata.

- Försäkringsbolagen har till exempel haft pilotprojekt som beaktar var fordonet används. Det kan ju vara ett annat område än det där försäkringstagaren bor, säger Hanna Salo

Hon berättar också att det redan nu förekommer prissättning där antalet körda kilometer per år inverkar på premiens storlek.

Unga och äldre försäkringstagare betalar mer

Det kan bli verkligt dyrt att försäkra bilen för en som nyss har blivit myndig. Den här ålderseffekten är särskilt stor i Lokaltapiolas modell, där 18-åringar betalar upp till dubbelt mer för sina försäkringar.

Grafik.
Grafik. Grafik

Äldre försäkringstagare betalar också förhöjda premier.

Också Folksam beaktar försäkringstagarens ålder, men bara för trafikförsäkringens del. Folksams kasko har däremot ett och samma pris oberoende av hur gammal du är.

- Det är överraskande. Ålder brukar vara en av de viktigaste prissättningsgrunderna, men Folksam har tydligen valt en annan väg, säger Hanna Salo.

Med undantag för Folksams Kasko följer bolagens ålderskurvor ett liknande mönster där de lägsta punkterna är kring 25-40 år och 55-65 år.

Medelålders personer betalar upp till 10 procent högre premier. Hanna Salo har en förklaring:

- Det kan bero på att de har barn som är i 18-20-årsåldern och då uppstår det skador vilket syns i 45-55-åringarnas avgifter. Den följande generationen som använder mammas och pappas bilar är mera riskbenägen.

En rättviseaspekt på den här prissättningen är att barnlösa personer i medelåldern betalar högre premier på grund av skador som orsakas av andras barn.

Vissa försäkringsbolag ber försäkringstagarna uppge om bilen används av unga personer för att kunna beakta den förhöjda skaderisken skilt för sig.

Risk för fusk

Den branta ålderskurvan kan också locka till att teckna försäkringen i föräldrarnas namn även om bilen används av barnen.

Hanna Salo säger att det räknas som sedvanligt och tillåtet för barn och övriga familjemedlemmar att låna bilar inom hushållet.

För barn som har flyttat hemifrån är regeln att försäkringen bör tecknas av den som använder bilen. Tolkningen kan ge upphov till tvister mellan försäkringsbolagen och deras kunder.

bil i stadstrafik
bil i stadstrafik Bild: Yle/Linus Lång trafik,bil,stadstrafik,Helsingfors,trafikljus

Bilens ålder och övriga egenskaper

Bilens ålder har också betydelse för försäkringens pris. I det exempelfall vi har räknat med är effekten mindre än vad gäller försäkringstagarens ålder och hemort.

Grafik.
Grafik. Graf

Lokaltapiolas kasko visar den största variationen enligt bilens ålder. En omfattande bilförsäkring för en ny bil är omkring en tredjedel dyrare än för en bil från 2000-talets början.

- Det brukar vara dyrare att reparera nya bilar, förklarar Hanna Salo.

Folksams trafikförsäkring kostar däremot lika mycket oberoende av bilens ålder. Också på den här punkten har de två bolagen alltså olika modeller för sin prissättning.

Vi har inte i detalj granskat skillnader i priserna på försäkringar för olika bilmodeller och -märken eller hur bilens tekniska egenskaper beaktas.

Grafik.
Grafik. Grafik

En fingervisning om sambanden ges dock av grafen som visar hur Folksams priser varierar enligt cylindervolym.

- Så här är det vanligtvis, att försäkringspriset och cylindervolym följer varandra i det närmaste linjärt. Det torde också hänga ihop med skaderisken och de förväntade reparationskostnaderna, säger Hanna Salo.

Försäkringsbolagen kommenterar

Chief Underwriter Ari Saarnio på Lokaltapiola arbetar med produktutveckling och prissättning av trafik- och kaskoförsäkringar. Slutsatsen att försäkringsbolagens prismodeller varierar stämmer med hans erfarenhet.

- Alla försäkringsbolag vill locka till sig goda kunder som råkar ut för få olyckor. Det finns skillnader både i den tillgängliga datan och de metoder som används, förklarar Saarnio.

Han påpekar att lagstiftningen ger bolagen friare händer att prissätta kaskoförsäkringar, medan premierna på de lagstadgade trafikförsäkringarna i högre grad måste bygga på skadeutvecklingen.

Prismodellerna innehåller vanligen element där faktorerna påverkar varandra i kors.

- Om modellen enbart adderar ihop faktorer kan premierna bli för höga i förhållande till den verkliga risken, säger Ari Saarnio på Lokaltapiola.

Det här innebär att man inte får en fullständig bild av prismodellerna då man som i Yles exempelfall varierar enbart en faktor åt gången.

Folksam: "Visar att konkurrensen fungerar"

Försäkringschef Peter Korhonen på Folksam skadeförsäkring anser att Yles jämförelse visar att konkurrensen mellan bolagen fungerar väl. Skillnader syns i synnerhet vad gäller den frivilliga kaskoförsäkringen.

- Det beror säkerligen på att vi har olika bakgrundsmaterial som vi jämför och kanske också på hur vi vill prissätta våra produkter: på vilka områden och till vilka kunder vill vi vara fördelaktiga.

Också Korhonen noterar att prissättningen av trafikförsäkringar är mera enhetlig eftersom de är mera reglerade gällande hur riskpåverkningarna beaktas i premien. Han säger vidare att Folksam kontinuerligt utvecklar sin prissättning.

- Nu kommer ju en ny trafikförsäkringslag vid årsskiftet och det kommer att medföra stora ändringar. I det arbetet kollar vi också på att prissättningen är konkurrenskraftig och riskenlig, säger Korhonen.

Den nya lagen ger försäkringsbolagen större möjligheter att göra en egen riskbedömning som prissätts i premien. Enligt Korhonens bedömning innebär det att produktutbudet ökar vilket leder till större konkurrens mellan bolagen.

Läs mera om lagändringen i artikeln Trafikförsäkringens fasta bonustabell försvinner - dyrare försäkringar för riskbilister.

Konkurrensutsättning kan spara hundralappar

Jämförelsen visar att försäkringsbolagen prissätter sina produkter på olika grunder.

- Försäkringsbolagen beaktar olika faktorer i sin prissättning och det varierar också hur faktorerna beaktas. Samma faktor kan ha större inverkan i ett försäkringsbolag än i ett annat, konstaterar försäkringsexpert Hanna Salo.

Var du bor eller hur gammal du är kan avgöra vilket försäkringsbolag som erbjuder den förmånligaste premien på det försäkringsskydd du vill ha. Vilket bolag som är billigast kan också ändra om du flyttar eller om du byter bil.

Överlag kan man spara pengar på att konkurrensutsätta försäkringar med jämna mellanrum. Det gäller såväl fordonsförsäkringar som andra försäkringar.

- Vi brukar ge rådet att konkurrensutsätta försäkringar med några års mellanrum, säger Hanna Salo.

Tillägg 24.10 kl 14: Folksams försäkringschef Peter Korhonens kommentar till undersökningen finns nu i faktarutan "Försäkringsbolagen kommenterar".