Hoppa till huvudinnehåll

Kimmo Kivelä: Att utveckla finländsk tv är del av Yles uppdrag

Bild av riksdagsledamot Kimmo Kivelä (sannf.), Yles förvaltningsråds ordförande.
Bild av riksdagsledamot Kimmo Kivelä (sannf.), Yles förvaltningsråds ordförande. Bild: Kimmo Brandt Kimmo Kivelä,förvaltningsråd,ordförande,Yle

Förvaltningsrådet har fattat beslut om Yles tv-förnyelse. Som stöd för beslutsfattandet har vi använt oss av det förfarande som kallas för förhandsprövning. Det är förvaltningsrådets i Ylelagen stadgade skyldighet att utvärdera väsentliga ändringar i Yles public service.

I utvärderingen synas å ena sidan hur förändringen påverkar marknaden och å andra sidan vilket public service-värde förändringen har.

Förvaltningsrådet utför förhandsprövningen med hjälp av utomstående experter och i processen ingår alltid en öppen förfrågan till marknadsparterna och intressenter.

Den förnyelse som nu står för dörren innebär att Yle Teema och Yle Fem nästa vår delar kanalplats och att Yle Arenan blir ännu starkare. Även om förnyelsen innebär en kanalplats färre för Yles traditionella tv-utbud och därmed minskar distributionskostnader så är motivet i första hand inte att spara pengar. Förnyelsen handlar om att bolagets resurser används effektivt och på ett sätt som gör att Yle kan utföra sitt public service-uppdrag.

I förvaltningsrådet beslöt vi att godkänna den plan som Yles ledning gjort, eftersom vi efter utredningen är övertygade om – de kritiska och oroade ståndpunkterna till trots – att förnyelsen på lång sikt gagnar public service och alla finländarna.

Saken kan också summeras så här: Det är inte möjligt att både äta kakan och ha den kvar. Det här gäller också Yles tjänster och program. Alla program, kanaler och tjänster kan inte fortsätta i sin nuvarande form om det samtidigt ska utvecklas nytt.

Digitaliseringen utmanar tv-utbudet

Enligt den förhandsprövning som gjorts påverkar tv-förnyelsen inte marknaden negativt. Däremot har den en betydande positiv inverkan på Yles public service-uppdrag och Yles möjligheter att förnya sig på det sätt som uppdraget kräver.

I förhandsprövningen har man sett på förändringarnas inverkan på räckvidden för Yles kanaler och utbud, jämlikheten för olika publikgrupper; tillgodoseendet av specialgruppernas och minoriteternas behov; utnyttjandet av de möjligheter nya teknologier tillåter samt integritetsskyddet.

För att Yle ska kunna utföra sitt public service-uppdrag i den mediala brytningstid vi nu lever i bör Yle svara mot de utmaningar digitaliseringen medför. Genom att förnya sättet på hur publiken kan nås strävar Yle efter att fånga upp de unga bättre än tidigare, rikta utbudet bättre till olika publikgrupper samt styra sina resurser till att publicera innehåll så att alla kan titta på tv nu och i framtiden oberoende av tid, plats eller apparat.

I förhandsprövningens utlåtanden uttrycktes bland annat oro för specialgruppernas tjänster. Därför beslöt förvaltningsrådet att Yle ska göra en tilläggsutredning om hur minoritets- och specialgruppernas behov tillgodoses på tv-kanalerna och Yle Arenan. Utöver det ska Yle utreda de rättsliga frågorna och eventuella tekniska begränsningar kring det mera omfattande öppnandet av Arenans innehåll, samt hur dessa kunde lösas.

Förnyelsen ger möjligheter att förbättra tjänsterna för specialgrupper och rätta till de brister som nu finns. I förnyelseplanerna specificeras inte närmare hur en jämlik behandling av minoritets- och specialgrupper skulle ta sig uttryck. Förvaltningsrådet vill att det här belyses bättre.

Sammanlagt lämnades 28 utlåtanden in. Nio av dem hade lämnats in av företag eller intresseorganisationer som representerar företag, nio hade skickats in av medborgarorganisationer och nio av privatpersoner. De två sistnämnda hade undertecknats av flera personer och sammanlagt fanns det 202 personer som undertecknat. Utöver detta hördes konkurrens- och konsumentverket.

I utlåtandena tog man ställning till de föreslagna förändringarna på ett mångsidigt sätt. En klar majoritet understödde Yle Arenans utveckling i den riktning som Yle planerat, oberoende av hur kanalförnyelsen i övrigt genomförs.

Det är bra att utlåtandena var så många och att saken begrundats noggrant ur olika synvinklar. Yles skyldighet att som public servicebolag gå i bräschen för utvecklingen inom den finländska branschen var en av de faktorer som inverkade avgörande på förvaltningsrådets beslut. Förvaltningsrådet konstaterade också att det ingår i Yles uppdrag att utnyttja olika teknologier samt främja utvecklingen och användningen av webbtjänster.

Kimmo Kivelä
ordförande för Yles förvaltningsråd

Artikeln har uppdaterats 26.10 och 27.10 med länkarna till beslutsförslagen med bilagor samt med det sammandrag som innehåller förhandsprövningens offentliga utlåtanden.