Hoppa till huvudinnehåll

Kortare hemvårdsstöd, mer småbarnspedagogik i SFP:s skuggbudget

Barn på Barnabo i Jakobstad.
Svenska folkpartiet vill ha en reform av familjeledigheterna. Barn på Barnabo i Jakobstad. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist barnabo

Svenska folkpartiet satsar i sin skuggbudget på familjepolitiken, och föreslår en tredelad reform.

Partiet vill att Finland inför den så kallade 6 + 6 + 6-modellen för familjeledigheterna, att hemvårdsstödet begränsas och att varje barn som har fyllt tre år har rätt till fyra timmars avgiftsfri småbarnspedagogik.

Kostnaden för den här reformen vore drygt 350 miljoner euro på årsnivå.

6 + 6 + 6-modellen ersätter de nuvarande föräldraledigheterna och ger vardera föräldern rätt till en sexmånadersperiod medan den tredje perioden är valbar.

SFP säger att modellen sporrar pappor att ta ut mera familjeledighet. Samtidigt förlängs den maximala inkomstrelaterade delen av familjeledigheten till 12 månader för endera föräldern. Nuläget är maximalt 10,5 månader för modern.

Kortare hemvårdsstöd

Nettokostnaden vore enligt SFP 154 miljoner euro, eftersom modellen sparar kostnader för dagvårdsplatser och hemvårdsstöd. Uträkningen utgår ifrån att hälften av papporna utnyttjar sin rätt.

Partiet föreslår också att kretsen som kan utnyttja rättigheterna utvidgas, så att föräldraledighet gäller även andra nära anhöriga.

Svenska folkpartiet vill begränsa rätten till hemvårdsstöd till maximalt tretton månader. Nu gäller rätten tills barnet har fyllt tre år.

- Det förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, och på sikt når vi en större jämställdhet när det gäller löner och pensioner, menar partiet.

SFP påpekar att familjerna på det här sättet flexibelt själva kan besluta när de vill nyttja möjligheten till hemvårdsstöd.

Kvalitativ småbarnspedagogik

SFP är oroat över att bara tre av fyra finländska barn över tre år deltar i småbarnspedagogiken.

Partiet vill därför reformera rätten till småbarnspedagogik enligt svensk modell, och erbjuda alla barn en kvalitativ småbarnspedagogik oberoende av föräldrarnas ekonomiska ställning.

Reformen skulle innebära sänkta dagvårdskostnader, påpekar partiet. Den minskar flitfällor, och ger större flexibilitet att kombinera familjeliv och arbete. Samtidigt ökar möjligheterna att ta emot deltidsarbete.

Partiet håller fast vid den subjektiva rätten till dagvård.

SFP kommer att senare utreda hur kostnaderna för familjeledigheterna jämnare kunde fördelas mellan mammors och pappors arbetsgivare.

Högre hushållsavdrag

Reformen av familjeledigheterna är en central del av SFP:s sysselsättningspaket.

Partiet föreslår också en minijobbsmodell där ungdomar under 30 år kan tjäna 500 euro i månaden utan att stöd påverkas.

Arbetslösas arbetsrelaterade dagpeng borde höjas samtidigt som utbetalningstiden förkortas, och arbetsförmedlingen kunde konkurrensutsättas.

Hushållsavdraget borde höjas från 2 400 till 4 000 euro och den avdragbara andelen av kostnaderna till 60 procent.

Partiet vill ha fler lokala avtal, och kräver åtgärder som minskar sjukpensioner och sjukfrånvaro.

Partiet vill slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft. Och det måste bli enklare för asylsökande att få ett personbevis, så det blir möjligt att öppna ett bankkonto där lönen kan betalas in.

SFP föreslår momshöjning

SFP vill lindra inkomstbeskattningen mer än regeringen gör. Partiet föreslår att mervärdesskatten höjs med 0,5 procentenheter i alla momsklasser.

Enligt SFP vore intäkterna 400 miljoner euro. För pengarna vill partiet öka särskilt låginkomsttagares och pensionärers disponibla inkomster.

Partiet föreslår att energiskattestödet för elintensiva företag och kompensationsstödet för utsläppshandel slopas.

Skattefriheten vid köp av första aktielägenhet eller fastighet vill SFP slopa.

Regeringen borde återta sänkningen av bilskatten.

Vidare anser SFP att de 140 miljoner euro som regeringen har reserverat för krediter inom biståndet borde användas till egentligt utvecklingssamarbete.

Läs också