Hoppa till huvudinnehåll

Många åsikter om torget i Vasa

Planutkast för Vasa torg.
Planerna på fler terrasser och grönområden vid Vasa torg gillas av Vasaborna. Planutkast för Vasa torg. Bild: Aitoaho & Viljanen planutkast

Vasaborna gillar att man planerar nya kiosker och terrasser och mer växtlighet vid Vasa salutorg, men däremot borde cykelförhållandena förbättras.

Salutorget i Vasa ska utvecklas till att bli mer trivsamt och attraktivt. Planutkastet för utvecklingen av torgområdet kunde kommenteras i september via en webbenkät. Staden fick in totalt 243 kommentarer.

I planutkastet föreslås det byggas fler fasta kafé- och kioskbyggnader både med och utan terrasser. Detta tyckte många var bra men man tyckte att priserna vid kaféerna och terrassernas inverkan på stadsbilden ännu borde utvecklas.

Vasaborna tyckte även det var bra med en fast scen vid nedre torget och att man satsar mer på träd och grönområden, men att man ännu borde utveckla cykelförhållandena och cykelparkeringarna vid torget.

Positivt kommentarer om torget i dagsläget

I webbenkäten fick man också kommentera hur torget ser ut i nuläget. Positiva saker som lyftes fram var bland annat Hovrättsesplanadens paviljongrestauranger, vistelseplatserna, torgstenläggningen, stråken, de uppvärmda trottoarerna och renhållningen.

Bland torgets mer negativa sidor uppgavs som exempel bullret från trafiken på Vasaesplanaden, infarterna till torgparkeringen, torgståndens utseende, evenemangs- och serviceutbudet på torget samt tillgängligheten för cyklister.