Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Må bra på jobbet

Det har varit intressant att återgå till jobbet efter nio månaders sjukledighet. Under konvalescenstiden har jag fått ett nytt perspektiv på tillvaron och insett att många saker kan skötas på annat sätt än det gamla invanda.

Redan innan jag blev sjukledig inleddes förändringarna i arbetsstrukturen och processen på arbetsplatsen fortgår och en ny organisation håller på att ta form. Den nya idrottslagen som trädde i kraft i maj 2015 föregicks av en stor organisationsförändring inom vår nationella centralorganisation som fick namnet Valo (Valtakunnallinen liikunta ja urheilu-organisaatio r.y.)

I och med förändringarna på riksnivå blev vår egen centralorganisation FSI tvungen att se om sitt hus för att bibehålla sin position inom idrotten i Finland. De allra senaste åtgärderna inom processen innebär att Olympiska kommittén och Valo går samman och bildar ett centralförbund under vilket alla former av idrott samlas. Valo som organisation upphör att verka vid årsskiftet 2016/2017.

Organisationsförändringar har en benägenhet att skapa oro och ovisshet hos dem som jobbar inom organisationen. Med erfarenhet av samarbetsförhandlingar och uppsägningar inom den turbulenta banksektorn har undertecknad upplevt både väl skötta och mindre väl genomförda rationaliseringsåtgärder.

De som oftast lider mest i sammanhanget är personalen. Vid stora omställningar är det brukligt att anställa chefer som sköter ändringsprocesserna tills de är slutförda varefter man gör strategiska chefsbyten för att återskapa arbetsro och trygghet på arbetsplatserna.

Har satt upp klara mål

Inom tredje sektorn är det betydligt tuffare att jobba då arbetsgivarrollen innehas av förtroendevalda styrelser som inte nödvändigtvis innehar den rätta kompetensen som krävs av arbetsgivare vid förändringar av den här omfattningen.

Med facit på hand kan vi dock konstatera att FSI:s styrelse i god tid vidtagit åtgärder för att mildra de negativa följder de förestående omstruktureringarna och ändringarna i organisationen onekligen medför. Den kanske största enskilda åtgärden i processen var att samtliga arbetstagare i dag är anställda av centralorganisationen. Samtidigt har energi lagts ned på att sätta upp klara mål och definiera de egna visionerna för att bättre motsvara dagens verklighet.

FSI:s etiska program, jämställdhetsplan och satsning på välmående i arbetet är i dag en naturlig del av arbetsvardagen. Vi är i dag tre arbetstagare som genomgår en för ändamålet flerdelad kurs i ”Välbefinnande i arbetet”-utbildning.

Idrotten är en vågrörelse

Vi jobbar aktivt för att vi skall ha ett arbete som är säkert, sunt och produktivt. Vårt arbete utförs av professionella arbetstagare och arbetsgemenskaper i en skickligt styrd organisation. Vi hoppas, vill och tror att vi som arbetar hos oss upplever arbetet som meningsfyllt och givande. Vi upplever att vi har en fungerande arbetsgemenskap som karaktäriseras av öppenhet och ett kollegialt stöd.

Idrotten är en vågrörelse och kommer alltid att förbli det. Framgångarna växlar med motgångarna och endast ett starkt engagemang och hårt arbete på alla nivåer kan hålla vår idrott flytande och framför allt föra den framåt i positiv riktning.

Trots att vi i dag är många som arbetar som avlönade tjänstemän inom idrotten kommer framgången och populariteten även i framtiden att styras av frivilliga idrottsintresserade människor. För att verksamheten på fältet skall fungera krävs både eldsjälar och idésprutor som sporrar och stöder de aktiva i den dagliga verksamheten. Utmaningen för oss som jobbar med idrott är att hitta dessa personer som vågar och vill ställa upp och ge av sig själv och sin personlighet.

Idrotten är en enande krafte

Bland annat inom SFI har vi lyckats rätt bra med att rekrytera före detta idrottare som efter sin aktiva idrottskarriär gärna kommer med i idrottsrörelsen till olika ledar- och andra arbetsuppgifter. Ofta talar vi här om välutbildade och skötsamma personer med hög arbetsmotivation och det om något är egenskaper som en bra ledare bör ha.

Jag är övertygad om att idrotten även i framtiden kommer att försvara sin position som världens ledande fritidssysselsättning, som en bropelare mellan olika nationer och som en enande kraft i vår multinationella värld.

Idrotten förenar!

Lillis Almark
Förbundssekreterare, SFI

Läs också

Nyligen publicerat - Sport