Hoppa till huvudinnehåll

Spabolaget: Roxx Pub borde bort från Östra hamnen i Hangö

En byggnad med bilar parkerade framför.
Hangöbornas mysiga "vardagsrum" eller en sunkig förortsbar? Åsikterna om Roxx går isär. En byggnad med bilar parkerade framför. Bild: Yle/Marica Hildén café roxx,Västnyland,Hangö,Östra hamnen

Bolaget Regatta Spa kräver att Hangö stad låter bli att ge Roxx Pub fem extra år i Östra hamnen. Hangö stad tog i går (16.11) emot ett rättelseyrkande där spabolaget kritiserar stadens beslut om ett fortsatt hyreskontrakt.

För två veckor sedan beslutade stadsstyrelsen i Hangö att ge Roxx Pub fem tilläggsår.

Enligt tidningen Västra Nyland menar spabolaget att stadsstyrelsemedlemmarna har utsatts för påtryckningar från sociala medier och skrämts till att fatta beslut som är negativa för skattebetalarna.

I rättelseyrkandet beskriver Regatta Spa puben i Östra hamnen som en skränig och ruffig förortspub som skrämmer bort både båtgäster och spagäster, skriver tidningen.

Om stadsstyrelsen inte tar tillbaka sitt beslut hotar besvärsställarna gå vidare med kommunalbesvär och klagan till marknadsdomstolen. Enligt kommunallagen ska ett rättelseyrkande behandlas utan dröjsmål, vilket i allmänhet betyder att ärendet bör tas upp på organets nästa möte.

Affärsmännen bakom klagan har rustat upp hotell Regatta och sätter nu ut miljoner på att bygga spa och bostäder på Fabriksudden.

"Borde ha konkurrensutsatts"

Yle Västnyland har tagit del av den 10 sidor långa skriften med yrkande om upphandlingsrättelse jämte krav om omedelbart verkställighetsförbud.

En av huvudpoängerna i rättelseyrkandet är att hyresavtalet med företaget Ruber borde ha konkurrensutsatts.

Regatta Spa anser att det handlar om så omfattande verksamhet att det borde ha konkurrensutsatts enligt upphandlingslagen.

Nu handlar det om ett långvarigt hyresavtal med målet att uppnå en högklassig service i Östra hamnen. I texten hänvisas till att stadsstyrelseordföranden Jouko Kavander (SDP) lämnade in avvikande åsikt mot stadsstyrelsens beslut.

Han ansåg att staden borde ha gjort upp ett nytt hyresavtal där man bland annat skulle ha slagit fast hyran, bilparkeringen och ansvaret för eventuella förorenade marker. Nu beslutade man förlänga avtalet enligt tidigare principer.

"Ofördelaktigt för staden"

Bolaget anser också att det avtal staden har med Ruber är ofördelaktigt för staden och att hyran man får är på tok för liten med tanke på de inkomster verksamheten ger.

Med inkomster hänvisas till gästhamnen, inkomster från kvällstorget samt pub- och caféverksamheten.

En del av inkomsterna från torget och gästhamnen ska företaget betala till Hangö stad, men resten av inkomsterna får bolaget behålla.

De två bolag som verkar i fastigheten, Ruber och Hanko Roadhouse, har under åren 2012-2015 haft en gemensam rörelsevinst på 235 000 euro.

Hyran har varit orimligt låg med tanke på de vinster företagen har, heter det i rättelseyrkandet. Hyran är i år nästan 3 300 euro för hela året eller 0,19 euro per kvadratmeter.

Det är också orimligt att staden som tampas med ekonomiska problem låter ett privat företag ta in 80 procent av vinsten som kommer från torgförsäljningen fastän staden mycket väl kunde stå för den verksamheten.

I andra städer ger torgverksamheten inkomster till staden och inte till privata företag, heter det i rättelseyrkandet.

Det är också fel att staden låter ett privat företag håva in vinsterna från avgifterna för gästbåtplatserna så att den del staden får knappt täcker kostnaderna för att hålla bryggorna i skick. Det betyder också att det kapital staden har investerat i gästhamnen inte ger någon vinst.

"Borde ha gjort mer med vinsten"

I yrkandet sägs att hyran på 3 000 euro är långt ifrån en marknadsmässig hyra och att den förvränger konkurrensläget mellan olika företag i Hangö.

Det är i det här sammanhanget i texten man lyfter fram att det inte har investerats i att förbättra servicenivån för gästhamnen trots att det skulle ha funnits ekonomiska möjligheter till det.

De få förbättringar som har gjorts har riktats till restaurangen och baren. Det leder till att byggnaden ser ut som en sunkig förortsbar för utomsocknesbor som inte är vana vid hur byggnaden ser ut.

I texten sägs att Hangöborna borde har rätt att få veta hur stor ekonomisk vinning de privatpersoner som äger bolagen Ruber och Hanko Roadhouse har fått av det underprissatta hyresavtalet. Samma fråga om vinst gäller det faktum att man har omvandlat den servicebyggnad som finns för gästhamnen till en pub- och restaurangbyggnad.

Den advokat som har undertecknat rättelseyrkandet, Leif Itäinen, skriver i texten att han har använt sin lagliga rätt att begära en förteckning över aktieägarna i Ruber och Hanko Roadhouse, men har inte fått dem. I yrkandet skrivs att det väcker en fråga om varför Hangö stads avtalspart vill dölja sina ägaruppgifter.

I yrkandet krävs också att Hangöborna ska få veta hur antalet övernattningar har förändrats under de senaste åren och hur stor vinst Ruber har gjort på hamnverksamheten. Invånarna bör också få veta hur mycket vinst Hangö stad har gjort på hamnverksamheten efter att alla utgifter har betalats.

"Avtalet fel"

En fråga som lyfts upp flera gånger i texten är att hyresavtalet ursprungligen gjordes för att bygga en servicebyggnad för uttryckligen hamnservice.

Huvudpoängen med avtalet är alltså enligt Regatta Spa:s rättelseyrkande att upprätthålla och hålla igång gästhamnservicen.

Nu förnyar staden avtalet med Ruber, men bestämmer sedan att man ger över ansvaret för gästhamnen till en annan part, Hangö segelförening HSF.

I rättelseyrkandet sägs att det inte kan vara möjligt att samtidigt sluta avtal om att utveckla servicen i Östra hamnen med Ruber och HSF.

"Planeringen på hälft"

Eftersom hela området kring Östra hamnen planeras och det tidigare har sagts att staden inte vill förlänga avtal med hänvisning till planeringsprocessen borde man också nu ha väntat, heter det i rättelseyrkandet.

Om staden efter planeringsprocessen önskar ha ett nytt avtal om restaurangverksamhet bör den hyresrättigheten konkurrensutsättas. Dessutom bör det då skrivas ett hyresavtal som motsvarar verkligheten och dessutom bör man uppbära en marknadsmässig hyra, anser Regatta Spa i sitt rättelseyrkande.

Hela rättelseyrkan och kravet på verkställighetsförbud (på finska) får du om du klickar på den här texten.

Tidningen Västra Nyland var först med nyheten.