Hoppa till huvudinnehåll

Brister vid nästan alla statliga ämbetsverk – ledningen åker för mycket taxi och fattar jäviga beslut

Silhuetter av tjänstemän- och kvinnor
Tjänstemännen har bland annat åkt omotiverat mycket taxi och fattat jäviga beslut. Silhuetter av tjänstemän- och kvinnor Bild: sxc.hu tjänsteinnehavare,chefer,företag,styrelse,ledarskap (verksamhet),könsfördelning,verkställande direktör

Jäviga beslut och för många taxiresor är exempel på fel som ledningen för statliga ämbetsverk har begått.

Yle Uutiset har granskat hur högsta ledningen för statens 60 ämbetsverk har fungerat.

I 43 av fallen fanns det anmärkningar på hur ledningen har skött sig. Bara vid 17 av ämbetsverken hade den högsta ledningen skött sig så att det inte fanns några väsentliga anmärkningar.

SRV synade hur väl den högsta ledningen följde lagar, regler, anvisningar och rekommendationer mellan 1.11.2014 och 31.7.2015. Rapporten publicerades redan i maj 2016, men i den framkom inte vid vilka ämbetsverk problemen hade hittats.

Det var först när Yle granskade SRV:s handlingar som det framkom hur många ämbetsverk som var föremål för klander.

Tjänstemännens resor synades

SVR informerade om saken med den ungefärliga rubriken ”Statens tjänstemannaledning följer en god förvaltning”.

I granskningen hittades ändå exempelvis jäviga beslut, mängder av reseräkningar utan nödvändiga redovisningar, omotiverade taxiresor och resor mellan jobbet och hemmet med både taxi och tjänstebil.

Också när det gällde representationskostander fanns det brister. Bland annat förekom restaurangräkningar utan nödvändiga uppgifter.

Så här gjordes granskningen

Vem granskades?
• Statens revisionsverk SRV gutförde granskningen 1.11.2014-31.7.2015. Sammanfattningsrapporten publicerades i maj 2016.
• Yle Uutiset gick igenom alla offentliga handlingar i samband med granskningen och utredde vidare genom intervjuer och begäran om information
• De som granskades var statens ämbetsverks högsta ledning. Med högsta lending menas här ministeriernas kanslipersonal, statssekreterare (ej politiska), ämbetsverkens högsta ledning och tjänstemannaledningens medlemmar (ej personalens representanter i ledningsgruppen)
• Som mest granskades 8 ledare från ett ämbetsverk
• Granskarna kollade på hur bra högsta ledningen hade följt lagar, anvisningar, regler och förordningar. De granskade löneutbetalningar, tjänsteresor, gästfrihet, förmåner, gåvor, användning av kreditkort och betalkort, kundförmåner (så som Finnair Plus-poäng), bundenhet och bisyssla
• SRV kan bara ingripa genom att ge rekommendationer till ämbetsverken, eller genom att ge över ärendet till andra myndigheters hantering. SRV kan alltså inte utfärda straff eller order till de ämbetsverk som inte följer anvisningarna.

Vad handlar det om?
• Enligt Yles gransknings har 43 av statens ämbetsverk fått klander av Statens revisionsverk under det här året. 17 ämbetsverk klarade sig utan anmärkningar.
• SRV gjorde granskningen eftersom ledningens handlingar direkt inverkar på de anställdas verksamhet. Om ledningen inte följer reglerna så är det lätthänt att de underställda inte heller gör det, resonerar SRV.
• Mest gällde anmärkningarna tjänstemännens resor. Det finns också uppgifter om jäviga beslut, och problem med representationskostnader.

Tjänstemännen har också rest utan reseförordnande och vissa reserförordnanden var ständigt i kraft. Vid största delen av ämbetsverken saknas övervakning av flygbolagens kundförmåner. I praktiken gäller det Finnair Plus-poäng.

Varför drar SRV slutsatsen att tjänstemannaledningen följer en god förvaltning, redovisningsrevisionschef Jaakko Eskola?

- Helheten var i regel på en anständig nivå. Det hindrar inte från att vidta utvecklingsåtgärder vid undantagen, svarar Eskola.

Här står ministeriets tjänstebilar i rad.
Här står ministeriets tjänstebilar på rad. Här står ministeriets tjänstebilar i rad. Bild: Kristiina Tolvanen tjänstebilar,bilar,ministerier

Trots att det fanns brister vid största delen av ämbetsverken så anser Eskola att de anmärkningsvärda sakerna var rätt små.

SRV ansåg inte att ett enda fall är ett polisärende, men bad om riksdagens justitieombudsmans syn på försvarsmaktens resor och representationstillställningar. Enligt justitieombudsmannen bröt försvarsmaktens högsta ledning inte mot lagen när de deltog i jakt tillsammans med inbjudna gäster.

Viktigt att föregå med gott exempel

SRV poängterar att om den högsta ledningen följer regler och anser att den interna kontrollen är viktig, så kommer sannolikt också medarbetarna att göra det, och vice versa.

- Tanken är att ledningens goda förfaringssätt ska smitta av sig till hela organisationen, säger Eskola.

Det anser också många av ledarna på de granskade ämbetsverken. SRV:s granskning har också fått ett gott mottagande på de ämbetsverk där brister uppdagades.

Anmärkningar fanns bland de här 43 ämbetsverken

• Arbets- och näringsministeriet
• Befolkningsregistercentralen
• Brottspåföljdsmyndigheten
• Energimyndigheten
• Finansierings- och utevecklingscentralen för boendet ARA
• Finansministeriet
• Finlands Akademi
• Finlands miljöcentral
• Försvarsmakten
• Försvarsministeriet
• Gränsbevakningsväsendet
• Innovationsfinansieringsverket Tekes
• Inrikesministeriet
• Institutet för hälsa och välfärd THL
• Justitieministeriet
• Kommunikationsverket
• Lantmäteriverket
• Meteorologiska institutet
• Migrationsverket
• Miljöministeriet
• Nödcentralsverket
• Regionförvaltningsverket
• Republikens presidents kansli
• Riksarkivet
• Skatteförvaltningen
• Social- och hälsovårdministeriet
• Statens center för informations- och kommunikationsteknik
• Statens ekonomiska forskningscentral
• Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning
• Statens ämbetsverk på Åland
• Statistikcentralen
• Statskontoret
• Statsrådets kansli
• Strålsäkerhetscentralen
• Säkerhets- och kemikalieverket Tukes
• Säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet Fimea
• Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
• Trafiksäkerhetsverket
• Trafikverket
• Tullen
• Undervisnings- och kulturministeriet
• Utbildningsstyrelsen
• Utrikesministeriet

De här 17 klarade sig utan relevanta anmärkningar

• Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
• Försvarsförvaltningens byggverk
• Förvaltningens IT-central
• Förvaltningsnämnden för Sveaborg
• Geologiska forskningscentralen
• Jord- och skogsbruksministeriet
• Kommunikationsministeriet
• Konkurrens och konsumentverket
• Landsbygdsverket
• Livsmedelssäkerhetsverket Evisa
• Museiverket
• NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningcenter
• Naturresurinstitutet
• Patent- och registerstyrelsen
• Polisstyrelsen
• Räddningsinstitutet
• Verket för finansiell stabilitet

Yle Uutiset / Kristiina Tolvanen