Hoppa till huvudinnehåll

Lokstallen vid Karis järnvägsstation till salu

En regnbåge.
Hittar någon en skatt i de gamla lokstallen vid Karis järnvägsstation? Nu är det fritt fram att lämna in anbud. En regnbåge. Bild: Yle/Petra Thilman lokstallen vid karis järnvägsstation

Hugade köpare har redan visat intresse för lokstallen och den verkstadsbyggnad som finns på Karis järnvägsstation, berättar försäljningschef Jyrki Maikola vid Senatsfastigheter. Intresserade köpare kan lämna in anbud senast 16 december.

Staten, i praktiken Senatsfastigheter, har redan länge önskat sälja lokstallen och verkstadsbyggnaden på Karis järnvägsstation, säger Maikola. De är inte av strategisk betydelse för staten och det skulle vara ekonomiskt ändamålsenligt att sälja dem.

En karta.
Det är det streckade området i lila som ingår i försäljningen. Lokstallen och verkstaden har märkts med små gröna prickar. En karta. Bild: Senatsfastigheter. Västnyland,Karis järnvägsstation,Lokstall,lokstallen vid karis järnvägsstation,Karis

Innan ett beslut om försäljning har ändå en undersökning om eventuella gifter i marken utförts. Dessutom har Senatsfastigheter önskat höra Miljöministeriet och Museiverket om byggnadernas kulturhistoriska värden.

Stadsdirektören och den tekniska direktören vid Raseborg har bekantat sig med lokstallen, men har meddelat att staden inte vill köpa fastigheterna, säger Maikola.

Mer än hälften av fastigheten är uthyrd. I fastigheten har utbildaren Axxell verksamhet och dessutom hyr olika enheter som har hand om tågbanorna rum i fastigheten.

Värdefulla, men inget hinder för försäljning

De två första lokstallen byggdes år 1898 och lokstallen byggdes ut åren 1902, 1905 och 1908 för plats för flera lok.

Lokstallen vid Karis järnvägsstation.
Lokstallen har byggts ut. Lokstallen vid Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman lokstallen vid karis järnvägsstation

Verkstadsbyggnaden är från år 1930. I köpet ingår också tomten på 1,3 hektar.

Vid millennieskiftet sanerades lokstallen för dåvarande Karis kurscenters behov. Vid arbetena värnade man om att bevara så mycket som möjligt av lokstallens karaktär.

Museiverket och Miljöministeriet konstaterar att både lokstallen och verkstaden hör till det kulturhistoriskt värdefulla området kring Karis järnvägsstation.

Också i landskapsplanen ser man området som värdefullt.

Men de har inte ett sådant värde som i lagen skulle förhindra en försäljning.

Karis järnvägsstation.
Lokstallen ligger i ena ändan av järnvägsstationen. Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman järnvägsstationen i karis

Det är främst genom detaljplanering och vid planering av sanering och omändringar man ska slå fast skyddet, säger Museiverket i sitt utlåtande.

Detaljplanerna för området är från åren 1977 och 1981. I de planerna har byggnaderna inte getts skyddsmärkningar.

Överenskommelser

Miljöministeriet, Museiverket, den tidigare Banförvaltningscentralen, föregångaren till Senatsfastigheter, VR Group och det tidigare Skogsforskningsinstitutet slöt år 1998 ett avtal om hur man ska gå till väga för att skydda och bevara nationellt betydande järnvägsområden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska informeras då staten säljer något av dessa områden. Vid behov kan områden då skyddas med lag.

Lokstallen vid Karis järnvägsstation.
Den som köper lokstallen bör känna till hur värdefulla de är, sägs det i utåtanden från myndigheter. Lokstallen vid Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman lokstallen vid karis järnvägsstation

Miljöministeriet säger i sitt utlåtande att den nya ägaren bör informeras om objektens kulturhistoriska värden. Ministeriet har också gett direktiv om hur man ska går till väga då man renoverar järnvägsfastigheter.

I överlåtelsebrevet måste Miljöministeriets och Museiverkets utlåtanden nämnas och ägaren bör få kopior på utlåtandena.

Gifter

Företaget Ramboll har undersökt jordmånen vid lokstallen. I ett utlåtande säger företaget att man bedömer att det finns cirka 4 000 kubikmeter jord där mängden skadliga ämnen ligger mellan de lägre och de högre riktvärdena. För cirka 5 000 kubikmeter jord överskrider nivåerna de övre gränserna för riktvärden.

Ramboll konstaterar att det handlar om grundvattenområde och eftersom det finns förorenad jord bör man göra en djupare riskanalys för att bedöma om det finns behov av att sanera området.

Vid Senatsfastigheter säger ändå försäljningschef Jyrki Maikola att det i praktiken bara handlar om saneringsbehov ifall man vill göra förändringar på området.

Man kan läsa mer om lokstallen på Senatsfastigheters hemsida.

Läs också