Hoppa till huvudinnehåll

Neste i Borgå ska minska på utsläppen

Femårsrevision vid Neste Oil i Sköldvik 2015.
Arkivbild från Nestes raffinaderi i Sköldvik. Femårsrevision vid Neste Oil i Sköldvik 2015. Bild: Yle/Fredrika Sundén årsrevision i sköldvik 2015

Regionförvaltningsverket har sett över Nestes miljötillstånd för raffinaderiet i Sköldvik i Borgå. Nu tillämpas en metod med utsläppstak för första gången i Finland.

Nestes miljötillstånd motsvarar nu Europeiska kommissionens slutsatser om bästa tillgängliga teknik inom olje- och gasraffinering från 2014.

Många delar av verksamheten i Sköldvik i Borgå uppfyller redan nu kraven, men antalet tillståndsvillkor har ökat.

Dessutom har kraven skärpts till exempel vad gäller kontroll, utsläpp som avleds till luften och vattnet samt lagring av råmaterial och produktkomponenter.

Utsläppstak för första gången i Finland

I samband med att miljötillståndet har setts över så tillämpas utsläppstakmetoden för första gången, på förslag av Neste. Det är ett sätt att uppfylla kommissionens krav för utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider.

Konkret ska trettio olika produktionsenheter att ha ett gemensamt gränsvärde för utsläpp.

Raffinaderiet i Borgå hör till de industrier i Finland som orsakar de största utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och flyktiga kolväten.

Därför ska Neste nu begränsa sina utsläpp i luften, och försöka ta till vara de gaser som uppstår då produkter och produktkomponenter lastas.

Dessutom ska Neste utreda möjligheten att minska mängden utsläpp som avleds till havet.

Starkare krav på utsläpp av avloppsvatten

I de förnyade miljötillstånden har också gränsvärdena för avloppsvattenutsläpp skärpts. Avloppsanläggningen i Sköldvik ska bli effektivare och ha tillräckligt hög kapacitet.

Också i fortsättningen ska Neste betala en årlig fiskerihushållningsavgift för att kompensera de skadliga konsekvenserna som utsläpp av avlopps- och kylvatten i havet orsakar.

Raffinaderiet i Sköldvik ska dessutom vara bättre förberett på eventuella undantagsförhållanden.

Okontrollerade utsläpp ska förhindras med hjälp av strukturella förändringar.

Man kan besvära sig över Regionförvaltningsverkets beslut om Nestes miljötillstånd till Vasa förvaltningsdomstol senast den 16 januari 2017.

Läs också