Hoppa till huvudinnehåll

Vindkraft på Kimitoön – vad hände?

Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt
Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt Bild: Bengt Östling/YLE danmark

Vindkraftverk på Kimitoön har diskuterats sedan 2010 och tidvis har diskussionen varit rent av eldfängd.
Vad som händer nu – efter att Förvaltningsdomstolen satt tummen ner för vindparksplanen i Nordanå-Lövböle, återstår att se. Hittills har processen varit allt annat än lätt.


2010: Vindkraft börjar diskuteras

Enligt Finlands vindatlas blåser det en hel del på Kimitoön och Nordanå-Lövböle pekas ut som ett extraintressant område för framtida vindkraftverk.

2010 | 2011 | 2012-2013 | 2014 | 2015 | 2016

 • År 2010 börjar vindkraft diskuteras i Kimitoöns kommun i samband med kommunens projekt Kimitoön självförsörjande på energi. Projektet pågår åren 2010-2012 och utmynnar bland annat i en kartläggning av kommunens vindkraftspotential. Projektet leds av Annalena Sjöblom som då också representerade Svenska folkpartiet i kommunfullmäktige.
 • Vindkraftverk på Kimitoön sågs till en början som en stor möjlighet för Kimitoön. Kraftverken ansågs kunna bidra till flera nya jobb. På bilden Annalena Sjöblom som inte längre arbetar för Kimitoöns kommun. Sjöblom är inte heller aktiv inom politiken längre. Bild: Yle/ Monica Forssell annalena sjöblom
 • Områdena som undersöks anvisas av Kimitoöns kommun och bygger på Finlands vindatlas. Utredningen visar att Nordanå-Lövböle är det intressantaste området med tanke på vindkraftverk. I utredningen utgår man från ett minimiavstånd på 500 meter mellan hus och kraftverk.
 • Vindkraftverk i Märynummi i Halikko (Salo)
  Vindkraftverk i Halikko. Också i Halikko har avståndet mellan kraftverk och hus varit föremål för debatt. Vindkraftverk i Märynummi i Halikko (Salo) Bild: Yle/Monica Forssell märynummi


  2011: Markägare aktiverar sig och det ordnas möten för allmänheten

  Ett principbeslut om hur Kimitoöns kommun ska förhålla sig till vindkraftverk på ön efterlyses, men faller på att så många förtroendevalda själva har intresse av att arrendera mark åt vindkraftsoperatörer.

  2010 | 2011 | 2012-2013 | 2014 | 2015 | 2016

 • 2010-2011 träffas markägare och vindkraftsoperatörer och får hjälp av projektet Kimitoön självförsörjande på energi för att komma överens om arrendekontrakt. Det visar sig att många vindkraftsoperatörer är intresserade av att bygga kraftverk på Kimitoön. Tiotals kraftverk planeras på olika håll.
 • I juni 2011 ordnas det första mötet om vindkraft för allmänheten. I mötet deltar ett hundratal personer. Oro för hur ljudmiljön påverkas, var nya vägar ska dras och hur människors möjligheter att påverka planläggningsprocessen beaktas, ventileras.
 • I oktober 2011 ordnas ett nytt möte för allmänheten. Avståndet på 500 meter mellan kraftverk och hus kritiseras. Meningen är att Kimitoöns kommunfullmäktige ännu före jul ska fatta beslut om vilka principer som ska styra kraftverksbyggande i kommunen.
 • Tekniska nämnden behandlar Kimitoöns principbeslut om vindkraft, men ändrar minimiavståndet mellan kraftverk och hus till 1000 meter i stället för 500 meter.
 • I november 2011 står det klart att en del av kommunens förtroendevalda själva har stora intressen gällande vindkraft. Bland annat dåvarande ordförande för kommunstyrelsen, Mårten Nurmio (SFP), en av Kimitoöns största markägare, är intresserad av att hyra mark åt vindkraftsoperatörer i Stusnäs och Gräsböle.
 • Mårten Nurmio är inte längre aktiv inom politiken på Kimitoön. Bild: Yle/Monica Forssell mårten nurmio
 • Kimitoöns kommunstyrelse remitterar principbeslutet som tekniska nämnden ändrat för ny beredning. En av ledamöterna har varit jävig och därför kan man inte godkänna nämndens beslut.
 • Det står också klart att ett avstånd på en kilometer begränsar byggandet av vindkraftverk så till den grad att inga kraftverk skulle kunna byggas i Stusnäs, Kasnäs, Misskärr eller Gräsböle. I Nordanå-Lövböle skulle cirka 10-12 kraftverk kunna byggas.
 • Jäv bland förtroendevalda anses nu omöjliggöra en helhetsplan för ön och principbeslutet läggs på is.

 • 2012 -2013 Vindkraftsdebatten rasar

  Det ordnas flera möten och som mest är sex olika vindkraftsparker aktuella på ön.

  2010 | 2011 | 2012-2013 | 2014 | 2015 | 2016

 • I mars 2012 besluter Kimitoöns kommunfullmäktige i stället om allmänna riktlinjer för vindkraft på Kimitoön. Riktlinjerna tar inte ställning till avståndet mellan kraftverk och hus, men slår fast att kommunen är positivt inställd till vindkraft samt att miljöministeriets rekommendationer efterföljs.
 • Projektet Kimitoön självförsörjande på energi utreder möjligheterna att grunda ett andelslag för vindkraft..
 • I mars 2013 ordnas ett stormöte i Wrethalla. Tanken är att öppet diskutera för- och nackdelar med vindkraft. Många kritiska röster höjs.
 • I april 2013 ordnas, på initiativ av vindkraftsoperatörerna, ett nytt möte om vindkraft.
 • I det här skedet är vindkraftparker i Nordanå-Lövböle, Olofsgård, Misskärr, Gräsböle, Stusnäs och Kasnäs ännu aktuella.
 • vindkraft
  Datorsimulerad bild på vindkraftverk i Nordanå-Lövböle. vindkraft Bild: Egentliga Finlands Energi nordanå-lövböle vindkraftspark
 • I september 2013 ordnas vindkraftsdebatt i Dalsbruk. Tillfället är välbesökt.
 • I november 2013 läggs alla planer på is eftersom nya direktiv om bullermodelleringar är på kommande från Miljöministeriet.

 • 2014: Gräsböle faller, Nordanå-Lövböle godkänns

  Politikerna kräver ett avstånd på 1,5 kilometer mellan kraftverk och hus i Gräsböle men inte i Nordanå-Lövböle.

  2010 | 2011 | 2012-2013 | 2014 | 2015 | 2016

 • I februari 2014 publiceras Miljöministeriets nya anvisningar för bullermodelleringar. Företagen Egentliga Finlands Energi och Lounaisvoima gör om bullermodelleringarna för Gräsböle och Nordanå-Lövböle.
 • Karta över inplanerade vindkraftsparker på Kimitoön
  Karta över inplanerade vindkraftsparker på Kimitoön Bild: Yle/Anne-Mari Erikäinen-Lahikainen vindkraft i kimito
 • I september 2014 behandlas den första vindkraftsparken, Gräsböle vindkraftspark med fyra turbiner, i Kimitoöns kommunfullmäktige. Planen godkänns inte utan skickas tillbaka till tekniska nämnden för ny beredning. Ledamöterna vill att avståndet mellan hus och kraftverk ska vara minst 1 500 meter.
 • Såhär röstade fullmäktige:

  För ett godkännande av planen:

  • Brita Drugge, SFP
  • Yngve Engblom, SFP
  • Helena Fabritius, SFP
  • Ingmar Forne, SDP
  • Niklas Guseff, SFP
  • Marjaana Hoikkala, C
  • Johanna Jansson, SFP
  • Jorma Leppänen, SDP
  • Wilhelm Liljeqvist, SFP
  • Kristian Lindroos, SFP
  • Michael Oksanen, SFP
  • Daniel Wilson, SFP
  • Inger Wretdal, SFP

  För en remittering med ny instruktion om avstånd:

  • Esko Antikainen, VF
  • Carola Antskog, FS
  • Kristian Ek, FS
  • Henry Engblom, SFP
  • Rune Friman, FS
  • Eija Lang, GRÖNA
  • Sami Lappalainen, FS
  • Anders Laurén, SFP
  • Fredrik Laurén, SFP
  • Veijo Lücke, FS
  • Jenna Moberg, FS
  • Martti Murto (FS)
  • Johan Sundqvist, SDP
  • Bo Vilander, SDP
 • Diskussionen om vindkraftverken går het. Det samlas namnlistor både för och emot.
 • I december 2014 godkänner Kimitoöns kommunfullmäktige delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle vindkraftspark. I planen ingår 29 kraftverk med eleffekt på 2,3-4MW per kraftverk. Den planerade parken är cirka 1 634 hektar stor och ligger ungefär 10 kilometer sydväst om Kimito centrum. Kraftverkens navhöjd är kring 149 meter. Planen godkändes med rösterna 17-9 (en blank). Femtiofyra markägare har tecknat arrendeavtal med vindkraftsoperatören. Arrendeinkomsterna rör sig om tiotusentals euro per år.
 • Såhär röstade fullmäktige:

  För godkännande av delgeneralplanen:

  • Carola Antskog (FS)
  • Cecilia Fredriksson (SFP)
  • Yngve Engblom (SFP)
  • Helena Fabritius (SFP)
  • Ingmar Forne (SDP)
  • Marjaana Hoikkala (C)
  • Johanna Jansson (SFP)
  • Eija Lang (Gröna)
  • Anders laurén (SFP)
  • Jorma Leppänen (SDP)
  • Wilhelm Liljeqvist (SFP)
  • Kristian Lindroos (SFP)
  • Jenna Moberg (FS)
  • Michael Oksanen (SFP)
  • Kim Wendelin (SFP)
  • Daniel Wilson (SFP)
  • Inger Wretdal (SFP)

  För ett förkastande av delgeneralplanen:

  • Esko Antikainen (VF)
  • Kristian Ek (FS)
  • Henry Engblom (SFP)
  • Rune Friman (FS)
  • Sami Lappalainen (FS)
  • Veijo Lücke (FS)
  • Martti Murto (FS)
  • Johan Sundqvist (SDP)
  • Bo Vilander (SDP)

  Blankt:

  • Fredrik Laurén (SFP)

  Kimitoöns fullmäktigeklubba
  Kimitoöns fullmäktigeklubba Bild: Yle/Monica Forssell fullmäktigeklubba
 • Besvär lämnas in mot kommunfullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen för en vindkraftspark i Nordanå-Lövböle på Kimitoön. Besvärsställarna anser att beslutet kommit till på felaktiga grunder och att både förtroendevalda och tjänstemän i kommunen varit jäviga då det gällt fastighetsaffärer i området samt avgränsningen av vindkraftverksområdet.
 • Janne Salonen, ordförande för Pro Kimitoön
  Föreningen Pro Kimitoöns ordförande Janne Salonen har under processens gång deltagit aktivt i debatten. Han är också en av dem som besvärat sig mot beslutet att godkänna delgeneralplanen. I bakgrunden syns det område där man planerar att bygga vindkraftsparken. Janne Salonen, ordförande för Pro Kimitoön Bild: Yle/Monica Forssell Janne Salonen


  2015: Bygglovsansökningar lämnas in - men behandlas inte

  Utredningar och utlåtanden avlöser varandra. Egentliga Finlands Energi väntar förgäves på beslut om bygglov.

  2010 | 2011 | 2012-2013 | 2014 | 2015 | 2016

 • Hösten 2015 lämnar Egentliga Finlands energi in bygglovsansökningar för att komma igång med byggandet av vindkraftverken. Bygglovsansökningarna behandlas i kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd våren 2016, men nämnden anser att nödvändiga uppgifter om kraftverkstyp saknas i handlingarna. Egentliga Finlands Energi meddelar att man inte i det här skedet kommer att meddela vilken typ av kraftverk man kommer att bygga. Bygg- och miljötillsynsnämnden har lovat behandla byggloven i början av år 2017.
 • Åbo förvaltningsdomstol ber om ett utlåtande av Kimitoöns kommun gällande besvären, men Kimitoöns kommunstyrelse vägrar göra det. Förvaltningsdomstolen vänder sig till kommunfullmäktige som avger utlåtandet. Besvär lämnas in för att utlåtandet avgivits av fel organ. Hösten 2016 avgör Högsta förvaltningsdomstolen att något fel inte begåtts i utlåtandefrågan.
 • Av de vindkraftsparker som under senare år varit aktuella på Kimitoön är endast Nordanå-Lövböle för tillfället aktuell. Gällande parken i Gräsböle har politikerna slagit fast att avståndet mellan kraftverk och hus måste vara minst 1,5 kilometer, vilket i praktiken gör det omöjligt att bygga kraftverk i området. Planerna för Misskärr, Stusnäs och Kasnäs är avslutade och Konstsamfundet har meddelat att vindkraftsdelgeneralplanen för Olofsgård är lagd på is.

 • 2016: Åbo förvaltningsdomstol säger nej till delgeneralplan i Nordanå-Lövböle

  Infrachefens jäv sätter krokben för delgeneralplanen.

  2010 | 2011 | 2012-2013 | 2014 | 2015 | 2016

 • December 2016: Åbo förvaltningsdomstol upphäver beslutet om godkännande av vindparksdelgeneralplan för Nordanå-Lövböle på Kimitoön. Förvaltningsdomstolen anser att beslutet tillkommit i felaktig ordning på grund av jäv. Enligt domstolen har kommunens dåvarande infrachef Roger Hakalax varit närvarande trots att han var jävig, då godkännandet av planen behandlats på kommunfullmäktiges möte.
Roger Hakalax arbetar inte längre för Kimitoöns kommun. Bild: YLE/Monica Forssell avloppsvåtmark