Hoppa till huvudinnehåll

Jeppo ökar biogasproduktionen

Rötningssilona vid Jeppo Biogas Ab
Rötningssilona vid Jeppo Biogas Ab. Rötningssilona vid Jeppo Biogas Ab Bild: YLE/Kjell Vikman jeppo biogas ab

Jeppo Biogas Ab har stora planer för framtiden. Råvarumottagningen ökar från dagens 90- till 150 000 ton årligen om det mest omfattande utbyggnadsalternativet förverkligas.

Utvidgningen av verksamheten kräver en ny miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och till hösten kan ett miljötillstånd vara klart i bästa fall.

Flera alternativ

Projektalternativen är tre till antalet, det minst omfattande gäller enbart rening av det så kallade rejektvattnet och samma råvaruvolymer som idag. Rejektvatten är alltså det vatten som skiljs ut från slammet. De två övriga alternativen innebär nya rötmetoder.

Idag sker ingen separat rening av rejektvattnet som innehåller näringsämnen som kväve och fosfor utan det placeras på åkrarna tillsammans med det rötade slammet.

- Vi har i princip inget rejektvatten i dag eftersom rötresterna i sin helhet går ut på åkrarna, säger vd:n för Jeppo Biogas Ab Kurt Stenvall.

En rening av rejektvattnet innebär att halten av näringsämnena ökar i vattnet och de volymer som transporteras till åkrarna minskar.

Rejektvattnet kan också renas så långt att fosforn och kvävet kan fås i fast form i form av granulat som tål längre transportsträckor.

De två övriga alternativen innebär att råvarumottagningen dessutom ökar med antingen 40- eller 60 000 ton per år plus att nya rötmetoder tas i bruk i en ny rötkammare och att en förvätskningsanläggning byggs för metangasen.

Gasen komprimeras i dag men förvätskning innebär att energiinnehållet i gasen ökar ytterligare 2,5 gånger i förhållande till volym.

Mesofil och termofil rötning

Rötningsprocessen vid Jeppo Biogas sker i dag genom så kallad mesofil rötning. Processen sköts av bakterier och temperaturen hålls vid 39 grader Celsius. Processen är stabil och en mängd olika råvaror kan blandas utan risk större för produktionsstörningar.

Processen är inte lika effektiv som den kompletterande termofila processen som planeras till Jeppo Biogas. Termofil rötning är tänkt att ske vid en högre temperatur på 55 grader Celsius och med andra bakterier än vid mesofil rötning. Termofil rötning är krångligare att kontrollera.

En fördel med termofil rötning är att ingen separat hygienisering av rötningsprodukterna måste ske. Vid mesofil rötning måste rötslammet värmas upp till 70 grader Celsius under en timmes tid för att ta kål på skadliga bakterier innan slammet kan spridas på åkrar.

- Med färre råvaror blandade kan den termofila processen hållas stabil, i vårt fall handlar det om grissväm och gräs.

Två reaktorer vid Jeppo Biogas skall drivas med mesofila bakterier, en med termofila bakterier enligt planerna.

Förvätskningsanläggning komprimerar metangasen

Anläggningen i Jeppo ger biogas som används dels för uppvärmning, dels som drivmedel i gasbilar. Gasen komprimeras idag men i planerna ingår en förvätskningsanläggning som ytterligare förtätar energiinnehållet per volymenhet 2,5 gånger från läget idag.

- Här är det också frågan om transporter, ju mer energiinnehåll per enhet desto längre transporter tål gasen ur ekonomisk synvinkel.

I dag finns en tankningsstation för gasbilar i Jeppo men ytterligare en planeras. Kurt Stenvall vill inte kommentera placeringen desto närmare men konstaterar att vid Stormossen i Korsholm finns redan en gastankningsstation.

- Det går att dra upp en cirkel med hundra kilometers radie från Jeppo för en placering av en ny station.

Miljötillstånd i bästa fall till hösten

Jeppo biogas kan i bästa fall få miljötillstånd till hösten. Efter det blir det projektering, finansieringsförhandlingar och bygglovsansökan och därefter tar det ett till två år innan utbyggnaden är klar, tror Kurt Stenvall.

Läs också