Hoppa till huvudinnehåll

Utredning: Den som inte skriver matematik i studentexamen har svaga mattekunskaper

Pojke som räknar vid en skoltavla.
Pojke som räknar vid en skoltavla. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press matematik,Klassrum,elever,elev

De gymnasieelever som inte skriver matematik i studentexamen har matematikkunskaper som motsvarar ungefär de kunskaper en elev i nionde klassen har, visar en bedömning som gjorts vid Nationella centret för utbildningsvärdering (NCU).

NCU (Karvi på finska) följde med elever under åren 2005-2015 från och med tredje klassen till slutet av utbildningen på andra stadiet.

I bedömningen ingick 2 051 elever i gymnasier och yrkesskolor. Finländska elevers kunskaper i matematik har inte tidigare följts upp på ett så här långsiktigt sätt.

Olika elevgrupper jämfördes

Eleverna skrev i slutet av sin skolgång på nytt ett prov i matematik som de skrev då de gick i nionde klass. Avsikten var att utreda hur kunskaperna i matematik ökar eller minskar under den tid eleverna går i gymnasiet eller yrkesskola.

Enligt undersökningen urskiljer sig kunskaperna i matematik redan under de tidiga skolåren. Men skillnader uppstår väldigt tydligt efter grundskolan.

Skillnaderna i kunskaperna i matematik hos elever i gymnasier och elever i yrkesskolor var stor redan i början av andra stadiet. Skillnaderna växte i takt med att framtidsplanerna hos eleverna utkristalliserade sig tydligare.

Men skillnaderna inom gymnasiet visade sig också vara stora - rentav större än skillnaderna mellan gymnasie- och yrkesskoleelever.

Minimimängden matematikkurser räcker inte till

De som helt klart klarade sig sämst var de 13 procent som inte skrev matematik i studentexamen och som hade valt minimimängden obligatoriska matematikkurser.

Deras kunskaper i matematik ökade i snitt inte alls under gymnasietiden utan höll sig på samma nivå som i nionde klass.

Borde man kräva att alla elever som slutfört gymnasiet skulle ha en viss baskunskap i matematik?― Jari Metsämuuronen

De här resultaten har lett till en rekommendation om att studentexamensproven borde utvecklas i en sådan riktning att kunskaper i matematik får en allmännare roll för alla elever.

- Det är klart att det är förberedelserna för studentexamen som har gett eleverna motivation. Det fanns stora skillnader i kunskapsnivå mellan de elever som inte hade tänkt skriva kort matematik och de som förberedde sig på att skriva kort matematik i studentexamen.

- Borde man kräva att alla elever som slutfört gymnasiet skulle ha en viss baskunskap i matematik som skulle vara på en högre nivå än den som niorna i högstadiet har, frågar sig Jari Metsämuuronen, vid NCU.

Mattekunskapen varierar stort i yrkesskolor

Inom den yrkesinriktade utbildningen var skillnaderna stora då man jämförde de olika linjerna.

På en del linjer visade det sig att eleverna hade erhållit en kunskap i matematik som motsvarade de kunskaper elever som läst kort matematik i gymnasiet hade. En liten del hade inhämtat kunskaper som motsvarade de kunskaper som elever som läst lång matematik hade. Men 79 procent av eleverna låg på en betydligt lägre nivå. En del elever låg på en nivå som motsvarade grundskolans sjätte klass och i vissa fall kunde nivån jämföras med nivån i tredje klass.

Och det finns en del elever som inte tycker att matematik är viktigt.― Jari Metsämuuronen

- I en del yrkesgrupper har matematikkunskaper större betydelse än i andra. Och det finns en del elever som inte tycker att matematik är viktigt.

Resultatet har väckt frågor om betydelsen av kunskapen i matematik. Metsämuuronen frågar sig på vilken nivå matematikkunskapen ska få ligga i dagens värld.

I samband med tidigare utredningar har man konstaterat att elever i yrkesskolor ofta har svaga kunskaper i matematik. NCU rekommenderar att det skulle fästas uppmärksamhet vid möjligheten att ge elever beredskap att också gå vidare i sina studier.

I bedömningen konstaterar man också att svaga elever borde stödas betydligt aktivare om man ska kunna jämna ut de stora skillnaderna i kunskap.

Läs också