Hoppa till huvudinnehåll

Slunga-Poutsalo: Sannfinländarna är nu ett fullvuxet parti

Sannfinländarnas Riikka Slunga-Poutsalo talar i Lojo fullmäktige.
Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf) i podiet under Lojos fullmäktigemöte. Sannfinländarnas Riikka Slunga-Poutsalo talar i Lojo fullmäktige. Bild: Yle/Pia Santonen slunga

I Lojo har kandidatnomineringen till kommunalvalet gått ovanligt bra och Sannfinländarna är ett av partierna som lyckats. Partisekreteraren och kandidaten Riikka Slunga-Poutsalo tror inte heller att valresultatet påverkas av att Timo Soini nyss sade att han slutar som partiordförande, för nu är partiet fullvuxet.

Lojo hör till undantagen vad gäller antalet kommunalvalskandidater. Antalet är ungefär lika stort som förra gången, 381.

I valet 2012 var antalet 384 samtidigt som antalet kandidater sjunkit i hela landet.

- Det var en överraskande nyhet för mig. Jag har å arbetets vägnar följt med situationen i hela landet och det är ganska ovanligt i det här kommunalvalet. Det betyder att politiken i Lojo intresserar jämbördigt, säger kandidaten Riikka Slunga-Poutsalo som jobbar som partisekreterare för Sannfinländarna.

Hon tycker det är positivt att politiken i Lojo intresserar.

Spännande val i Lojo

Lojo är den ort i Västnyland där Sannfinländarna är starkast. Partiet har också den här gången lyckats bra med sin kandidatvärvning och har 1 kandidat mer än i förra valet. Nu är 46 stycken uppställda.

Sannfinländarnas partikansli är också välrepresenterat, inte bara av Slunga-Poutsalo, utan också av Sirje Haaranen som är assistent åt partisekreteraren.

- Men det är svårt att förutspå något om resultatet i Lojo. Det kommer att bli en jämn och spännande valkamp, säger Slunga-Poutsalo som fick det tredje största jämförelsetalet i förra valet.

Så här är de 51 fullmäktigeplatserna nu fördelade

SDP 12, Samlingspartiet 11, Sannfinländarna 7, Vänsterförbundet 6, Centern 5, De gröna 5, Vårt Lojo 3, SFP 1, Kristdemokraterna 1.

På grund av kommunsammanslagningarna minskade platserna rejält i Lojofullmäktige förra gången då sammanlagt 44 mandat försvann. De flesta platserna försvann från SDP och Samlingspartiet medan Sannfinländarna då fick 5 platser till.


De tre största partierna har rätt lika många kandidater uppställda. SDP hade en full lista som mål, såsom i förra valet. Det skulle betyda 76 kandidater men det slutliga antalet förblev endast 55. En full lista betyder antalet ledamöter i fullmäktige gånger 1,5.

Dessutom är Nina Virtanen inte uppställd. Virtanen var röstdrottning och fick Lojos största jämförelsetal i förra valet. Ett nytt namn för SDP är däremot FFC:s direktör Matti Tukiainen.

Det tredje stora partiet i Lojo är Samlingspartiet som lyckats locka fler kandidater än tidigare, 60 stycken mot 47 år 2012.

Janne Laakkonen var den Samlingspartist som fick flest röster i kommunalvalet i Lojo 2012.
Samlingspartiets röstkung i förra kommunalvalet, Janne Laakkonen, var tidigare aktiv i lokalpolitiken i Sjundeå och fortsatte sedan i Lojo. I år ställer han inte upp. Janne Laakkonen var den Samlingspartist som fick flest röster i kommunalvalet i Lojo 2012. Bild: Yle/Robin Lindberg laakkonen janne

En av partiets kandidater som återvänder efter paus är den tidigare stadsstyrelseordföranden Jussi Patinen.

Däremot är Samlingspartiets röstkung Janne Laakkonen, som förra gången fick näst störst jämförelsetal, borta. Han bytte också parti under valperioden till Sannfinländarna.

Se Yle Västnylands valdebatt med Lojokandidater här.

Partiet tål att Timo Soini avgår som ordförande

Men hur stor risk ser partisekreterare Slunga-Poutsalo att partiets resultat i kommunvalet över lag påverkas av att den karismatiska ordföranden Timo Soini inte mer ställer upp för omval i sommar?

- Jag tror inte att det har någon inverkan. Det här partiet har redan vuxit sig så stort, vi har bra politiker och bra namn i partiledningen. Partiet har vuxit upp och blivit så att säga fullvuxet. Det tål att ordföranden byts i sommar.

Slunga-Poutsalo säger att hon inte ställer upp som ordförandekandidat.

- Jag har just nu inte kapacitet för det, säger hon.

SFP nästan som förut – men den invalda ställer inte upp

I Lojo har två valförbund ingåtts. Dels mellan Samlingspartiet och Svenska folkpartiet och dels mellan Finlands kommunistiska parti som har 1 kandidat och Kommunistinen työväenpuolue- rauhan ja sosialismin puolesta (ungefär det kommunistiska arbetarpartiet) som har 5.

Svenska folkpartiet har 9 kandidater i år mot 10 senast. Monica Lemberg som har varit partiets enda invalda i fullmäktige ställer inte upp för omval.

Kuriosa om Lojokandidaterna

Partierna i Lojo verkar mer än på annat håll i Västnyland vara benägna att satsa på kändisar och personer från underhållningsbranschen.

Som exempel kan nämnas en som gjort sig känd genom tv-underhållningsprogrammet Big Brother och också leder spelprogram i tv, en tv-producent som bland annat jobbat med det populära Tanssii tähtien kanssa samt en musikpromotor som jobbat med dragspelsvirituosen Maria Kalaniemi.

Också en sångare finns med som blev känd under 1960-talet. Hon blev dock allvarligt skadad av en elefant under 1980-talet.

Feministiska partiet är ett nytt parti i Lojo och det har en kandidat. Den 11 januari 2017 har partiet skrivits in i justitieministeriets partiregister, vilket kan göras då en politisk förening samlat ett understöd av 5 000 röstberättigade personer. I Finland finns 16 registrerade partier. Partiets kampanj för att samla in pengar "Be like Benny- vippaa penni" baserar sig på Abba-artisten Benny Anderssons understöd för partiets systerförening i Sverige.

Kandidaten och vänsterförbundaren Matti Pajuoja gjorde sig för ett par år sedan känd som rekordhållare. Han är enligt Helsingin Sanomat Finlands aktivaste politiker eftersom han då inte hade missat ett enda möte. Han har nu verkat i politiken i över 30 år.

Titlar som kandidaterna uppger sig ha är bland annat teckenspråkstolk, serietecknare, hundspannsidrottare och fiskemästare.


En annan av förra valets röstmagneter ställer inte heller upp, Sari Huttu från De Gröna. I övrigt är De gröna det ena parti som går till val med full lista, 76 kandidater.

Centern har rätt lika många kandidater, 27 nu mot 23 i förra valet.

Kristdemokraterna har ett rekordantal kandidater, 23 stycken mot tidigare 18.

Vårt Lojo har 21 kandidater mot 20 senast. Vårt Lojo är en folkrörelse som inte är partibunden och som grundades år 1992. Beslutsfattarna för Vårt Lojo behöver inte följa gruppbeslut utan står för sina egna åsikter.

Servicen kan bli valfråga, men inte tvåspråkigheten

Riikka Slunga-Poutsalo tror att valfrågorna kommer att bli den omfattande nya servicestrukturen och organisation som man just nu bygger upp i Lojo.

- Vi diskuterar säkert om det räcker nu eller om det ska dras in ytterligare skolor eller något liknande under nästa valperiod.

Lojos kandidater hade låg medelålder år 2012

I Lojo var medelåldern bland kandidaterna i valet 2012 näst lägst i Västnyland, 49,5 år. Lägsta medelåldern hade Raseborg, 47,2 år. De äldsta kandidaterna fanns i Hangö (53,6 år) och Ingå (52 år) medan Sjundeå höll sig i mitten med 49,6 år.
m
Medelåldern i årets val är ännu inte klar.


En annan valfråga kan bli grönområdet Porla vid Lojo sjö i stadens centrum.

- Och så ska vi också försöka ta upp vårdreformen. Men enligt mig så har den egentligen inte så stor betydelse just nu. Först efter två månader då kommunalvalet är över så ska vi förbereda oss för landskapsvalet.

En fråga som hon inte tror att blir någon valfråga den här gången är Lojos frivilliga tvåspråkighet eftersom den var aktuell förra gången. Men hon har sin åsikt klar i frågan.

- Jag ställer mig skeptisk till en sådan här konstlad tvåspråkighet. Jag är också en aning orolig över hurudana kostnader det blir i samband med landskapsreformen, säger hon men vill påpeka att hon inte har något emot svenskspråkiga.

Socialdemokratiska partiets kandidater

Tuisku Ahlfors
Jarmo Aho
Anni Erolahti
Minna Eräketo
Mika Eskola
Pirjo-Leena Forsström
Ana Maria Gutierrez Sorainen
Simo Hautamäki
Jaakko Heino
Raimo Ikola
Riitta Itänen
Miika Lepokallio
Janne Jalava
Jarko Jokinen
Minna Järvinen
Lassi Jääskeläinen
Ville Kanniainen
Janne Kolehmainen
Harri Korpi
Tapani Kopra
Raija Kotkavirta
Noora Kuusisto
Sanna Laaksonen
Taina Lackman
Aila Lahti
Maaret Laine
Leena Levonperä
Hannu Marjamäki
Jari Mettomäki
Lauri Mäkinen
Sami Mälkki
Juha Niemimaa
Matti Nurmi
Rauli Pajuharju
Aslak Palenius
Jukka Peippo
Tomi Penttinen
Päivi Perenius
Ari-Pekka Rauttola
Raqiya Omar
Teija Ristaniemi
Joona Räsänen
Leena Saari
Markku Saarinen
Teuvo Sarin
Laura Savolainen
Matti Selenius
Riina Seppälä
Jaana Silander
Jari Silfverberg
Hannu-Pekka Sinervä
Matti Tukiainen
Timo Valkama
Jari Väre
Keijo Ågren
(55 st, år 2012 76 kandidater)

Samlingspartiets kandidater

Maija Aaltola
Johanna Ahola
Erkko Einiö
Tuulikki Eloranta
Arto Finérus
Matti Hannus
Jan Henriksson
Mika Herpiö
Jarno Hirva
Jan-Mikael Holmström
Anli Hämäri
Heikki Jauhiainen
Kai Jauhiainen
Karoliina Joensuu
Pekka Jusenius
Jorma Kaira
Matti Kairi
Jaana Kammarmäki
Raimo Karjalainen
Mikko Koivisto
Tony Koskiluoma-Vaarno
Päivi Kuitunen
Tarja Kunnala
Jorma Kuosmanen
Kari Kyttälä
Jani Lindman
Janne Louhi
Pekka Luoma
Ilkka Lähteenmäki
Jyri Mela
Timo Mustonen
Teija Mäenpää
Kaisa Niskala
Antti Norbäck
Nina Ourama
Juha Ourila
Paul Packalén
Jussi Patinen
Sini Peltonen
Tuija Piekka
Janne Pihlaja
Mikko Piirtola
Ari Pitkämäki
Marja-Terttu Pokkinen
Jani Rytkönen
Vesa Ryyppö
Juhana Salmenpohja
Terho Salo
Heli Saukkola
Marko Seppä
Kaj Sundqvist
Susanna Synnerberg
Klaus Turhanen
Pauliina Vastamäki
Juhani Viljanen
Pasi Virtanen
Minna Välimäki
Roger Weintraub
Heimo Yrjönsalo
Irene Äyräväinen
(60 st, år 2012 47 kandidater)

Sannfinländarnas kandidater

Tomi Flinck
Tomi Haapiainen
Sirje Haaranen
Kai Haavisto
Ilkka Halla-aho
Tuija Heikkonen
Bror Heinola
Sanna Heinonen
Veijo Hettula
Matti Johansson
Tiina Järvinen
Marjukka Kaakkola
Kari-Pekka Karjalainen
Kari Kemppainen
Mika Kiiskinen
Veijo Korhonen
Timo Lahdelma
Mika Lahtiluoma
Jorma Lausteela
Antti Lehtniemi
Ceta Lehtniemi
Anne Lempinen
Heikki Linnavirta
Harri Lylylahti
Jarmo Malinen
Erja Miettinen
Eija Muhonen
Raimo Muronranta
Merja Nevalainen
Piritta Poikonen
Merja Puurunen
Jukka Raappana
Alpo Ryynänen
Ari-Pekka Räikkönen
Pia Sarkkinen
Jukka Sassi
Pirjo Savolainen
Mika Sevon
Riikka Slunga-Poutsalo
Erkki Sohl
Pertti Tamminen
Janne Turunen
Kari Turunen
Mikko Vesterinen
Jari Vuorinen
Urpo Ylipieti
(46 stycken, år 2012 45 kandidater)

Vänsterförbundets kandidater

Margit Aaltonen
Birgit Aittakumpu
Miki Akiyama
Juha Ekström
Janne Gren
Sami Heinonen-Turkia
Helge Henell
Taisto Hulkko
Toni Hägg
Arja Ikäheimo
Irmeli Järvinen
Lauri Kalanti
Ilkka Karojärvi
Markus Kartesalo
Jyrki Kaukinen
Marika Kilpeläinen
Matti Kukkonen
Jukka Kumaja
Markku Kurki
Sari Kärkkäinen
Tiina Liimatainen
Jouni Lindén
Hannu Makkonen
Maarit Makkonen
Annakaisa Miinalainen
Vappu Miinalainen
Marjut Mikkonen
Niko Mikkonen
Liisa Mononen
Kalle Mäkelä
Ahti Nauska
Seppo Neste
Kari Nieminen
Simo Nieminen
Kim Nordström
Matti Pajuoja
Nina Paloranta
Alfonso Parnetti
Irmeli Rask
Saara Reiman
Pirjo Riikonen
Pekka Ruoste
Jouko Salminen
Jukka Seger
Jukka Siltala
Vuokko Sorvari
Sisko Sundell
Nadja Timgren
Eero Tuhkanen
Anu Uusimaa
Mikko Vainio
Markku Vihavainen
Raili Viitanen
Tomi Wallin
Gunilla Wikberg
Maija Wikström
Jari Åström
(57 st, år 2012 63 kandidater)

Centerns kandidater

Antti Aarnio
Päivi Alanne
Kirsi Ferin
Antti Heiskanen
Jarkko Holappa
Lassi Huhtala
Hilkka Hyrkkö
Tapio Ikävalko
Hannele Ilomäki-Piirilä
Liisa Jääskeläinen
Inkeri Kangas
Marko Lehti
Markku Lehtonen
Jouko Lippo
Tarja Ojanen
Lotta Paakkunainen
Walo Pakkanen
Pauliina Pakkasmaa
Eeva Salmenpohja
Anu-Maria Sandelin
Kristian Sarvi
Erkki Siponen
Pirjo Sjögren
Rauha Takala-Helenius
Heikki Turkki
Jari Ylitolonen
Petteri Åström (27 stycken, år 2012 23 kandidater)

De grönas kandidater

Jussi Aapalahti
Jaana Aarela
Pentti Backman
Sanna Benamar
Jaana Besmond
Mazhar Elbanna
Kimmo Fäldt
Marko Haapanen
Laura Hakala
Kaisa Hannula
Laura Harva
Henriikka Hedberg
Tuija Hirva
Anna Hirvilammi
Katja Husso
Tiina Ilmonen
Minna Jaskari
Sirkka Kaartinen
Riikka Kajander
Riku Kemppinen
Samuel Keskinen
Anne Kivistö
Mikko Koivisto
Susanna Komulainen
Milla Kupiainen
Annmarie Kuurto
Teija Larsson
Markku Lehtola
Pirjo Lehtonen
Riitta Lehtonen
Tuula Liinapuro
Diana Lindeman
Anu Luoto
Michaela Lönnblad
Heidi Malmgren
Kirsi Mantua-Kommonen
Jani Meling
Mikael Mellin
Melissa Miettinen
Merja Mäkinen
Minna Mäkinen
Markku Nordström
Paula Nordström
Elias Nurmi
Riikka Nykvist
Rolf Oinonen
Tomi Paijo
Kia Pajunen
Arja Penttinen
Ari Pihlström
Katri Piiparinen
Hannu-Pekka Poikonen
Maija Pokkinen
Erkki Pöytäniemi
Tero Ratilainen
Minna-Mari Roms
Jenni Ruoho
Noomi Saari
Kaisa Saarinen
Eeva Saksa
Virpi Serita
Hannu-Pekka Sinervä
Laura Skaffari
Marianne Surakka
Riikka Sutinen
Mia Taimio
Anne Tikka
Urpo Uotila
Tommi Ursin
Anne-Mari Vainio
Juha Valste
Katriina Veijola
Marika Viljamaa
Kaarina Viljanen
Hanna Virta
Nea Weckström
(76 st, år 2012 76 kandidater)

Vårt Lojos kandidater

Helena Andreou
Eija Hasu
Juha Heinänen
Boris Hurme
Minna Huuhka-Tarkiainen
Pekka Ilmarinen
Sari Juhonen-Manninen
Markku Kaukoranta
Teuvo Laine
Maarit Lehtinen
Riitta Luhtala
Hannele Maittila
Risto Mansikka
Pertti Merilä
Mea Nurmi
Veronika Romanenko
Kati Sahiluoma
Vesa Suomalainen
Jan Tallqvist
Lena Tallqvist
Markku Virme
(21 st, år 2012 20 kandidater)

SFP:s kandidater

Peter Bolin
Rolf Grandell
Björn Heir
Heidi Himmanen
Stina Nygård
Minette Schulman
Susanne Sjöblom
Rebecka Streng
Anne Toivanen
(9 st, år 2012 10 kandidater)

Kandidater för Kommunistinen työväenpuolue - rauhan ja sosialismin puolesta

Aarno Karppanen
Timo Lahdenmäki
Tomi Mäkinen
Jani Viita
Jukka Viita
(5 st)

Feministiska partiets kandidat

Hanna Ruoste

Finlands kommunistiska partis kandidat

Aatu Sorvari

Kristdemokraternas kandidater

Jaana Ahonen
Susanna Ahonen
Alli Brummer
Merja Eräpolku
Mikael Eräpolku
Esa Erävalo
Kari Heikkinen
Pepina Hyppönen
Lassi Hyttinen
Matti Junnila
Pentti Klefström
Maija Kokkonen
Marja-Liisa Kokkonen
Asko Korhonen
Aira Palomäki
Esko Palomäki
Ari Piippo
Charles Plagens
Sonja Plagens
Harri Rajantaus
Raimo Rissanen
Pentti Salminen
Kari Viherlahti