Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Studentproven skrivs på fyra timmar, modersmålet på en dag

Studentmössor
Studentmössor Bild: Malin Ekholm/Yle studenter,Studentmössa,studenthatt,studentexamen

Märkbara ändringar föreslås i studentexamen av den arbetsgrupp som fått i uppdrag att dryfta en reform. Utgångspunkten har varit att göra studentexamen mer användbar vid valet av nya studerande till högskolor under kommande år och årtionden.

Urvalsproven till universitet och högskolor anses sluka onödigt mycket resurser av såväl den sökande som läroanstalten.

På sikt vill man att fler studenter ska kunna tas in på universitet utan urvalsprov, det vill säga endast på basis av resultatet i studentexamen. Det anses kräva en del ändringar i studentexamen så att dess status höjs.

Fyra timmar tid

Arbetsgruppen som tillsatts av Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att de enskilda proven i studentexamen ska skrivas på fyra timmar i stället för nuvarande sex timmar.

Provens struktur och omfattning skulle anpassas till den kortare tiden.

Provet i modersmål föreslås bli ett endagsprov; för närvarande avläggs provet under två olika provdagar.

Det nuvarande realprovet skulle också ändras. Enligt förslaget ska en abiturient antingen avlägga prov i två skilda realämnen eller också avlägga ett prov i ett realämne i kombination med ett prov i ett främmande språk.

Ett test av muntliga språkkunskaper skulle bli en del av proven i främmande språk och det andra inhemska språket.

Betydelsen av språkkunskaper betonas också genom att bakgrundsmaterial kan finnas på annat än modersmålet i de olika ämnena.

Förutom språk vill arbetsgruppen sporra gymnasister att avlägga studentprovet i matematik.

Möjlighet att skriva om prov fler gånger

Studentexamen skulle dock även i fortsättningen omfatta minst fyra prov, av vilka provet i modersmål och litteratur är obligatoriskt för alla.

Däremot skulle nuvarande praxis med att slå fast provets status som obligatoriskt eller frivilligt redan vid anmälningen slopas.

Ett underkänt prov skulle enligt förslaget få tas om tre gånger i stället för nuvarande två och möjligheten att höja vitsordet skulle ökas från en till två tillfällen.

För den som inte fått hela studentexamen godkänd föreslås möjlighet att i tre års tid få räkna proven i enskilda godkända ämnen till godo då en ny examen påbörjas.

Studentproven digitaliseras ett i taget

Projektet med att förnya studentexamen ingår i digitaliseringsprocessen som inleddes 2013.

De första proven genomfördes digitalt i studentexamen under hösten 2016, och vid varje provtillfälle kommer fler ämnen med.

Målsättningen är att hela studentexamen skrivs på dator år 2019 och att abiturienterna i det skedet helt ska ha övergett papper och penna.

Arbetsgruppen, som tillsattes i juni i fjol för att utreda studentexamens centrala utvecklingsbehov, överlämnade sitt betänkande till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) i dag.

Ändringarna motiveras med att de bättre motsvarar dagens krav i fråga om mångsidighet, men så att studentexamen samtidigt bibehåller sin karaktär av valfrihet.

Minister Grahn-Laasonen betecknar förslaget som intressant och lagom ambitiöst.

Arbetsgruppens förslag sänds på remiss till alla berörda parter. Olavi Arra vid lärarfacket OAJ har medverkat i gruppen med Undervisningsministeriets kanslichef Anita Lehikoinen som ordförande.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes