Hoppa till huvudinnehåll

Pisautredning: 15-åriga finländska pojkar är mycket nöjda med sig själva

Glada tonåringar
Glada tonåringar Bild: CC0/Unsplash/Luke Porter pojkar,Yngling,tonåringar,glädje,unga män

En ny Pisaundersökning visar att 15-åriga finländska pojkar är mycket nöjda varelser. De har en positiv syn på sin tillvaro.

Undersökningen, som gjordes bland 6 000 finländska 15-åringar, tyder på att pojkarna i Finland är nöjdare än flickorna. Gapet mellan flickor och pojkar är större i Finland än i andra OECD-länder.

Skolmotivationen, gemenskap och atmosfären i skolan samt fritidsintressen är viktiga faktorer för trivsel.

Överlag var de finländska ungdomarna mindre stressade över prov och vitsord är ungdomar i andra länder.

De nöjdaste ungdomarna hittas i Dominikanska republiken, Mexiko, Costa Rica och Kroatien.

Undersökningen visar att 45 procent av ungdomarna i Finland upplever att de är mycket nöjda med sina liv. I OECD-länderna är motsvarande andel i medeltal 34 procent.

Enbart 6 procent av de unga är mycket missnöjda med sina liv i Finland. Bara i Nederländerna finns det ännu färre missnöjda (3 procent).

På skalan 0-10 på frågan om hur nöjd man är med sitt liv är medeltalet för de unga finländarna 7,89 vilket är den femte högsta siffran i jämförelse med med unga i 49 andra länder. De nöjdaste ungdomarna hittas i Dominikanska republiken, Mexiko, Costa Rica och Kroatien.

Pojkarna lyckligare än flickorna i alla länder - utom i Japan

Pojkarna är klart positivare inställda än vad flickorna är. Bland pojkarna är 52 procent mycket nöjda med sitt liv medan bara 36 procent av flickorna är det.

Bara 4 procent av pojkarna säger sig vara missnöjda med sitt liv medan motsvarande andel bland flickorna är 9 procent.

Pojkarna är allmänt taget lyckligare än flickorna i alla länder - utom i Japan.

- Det här resultatet är överraskande positivt. Det är glädjande att speciellt pojkarna är så nöjda, trots att deras kunskapsnivå i skolan har visat sig ligga klart under flickornas, säger Jouni Välijärvi vid Jyväskylä universitet. Han har arbetat som Finlands koordinator i Pisaundersökningen.

I undersökningen fokuserade man mycket på olika faktorer i skolmiljön som har samband med trivsel.

De viktigaste faktorerna för välbefinnande bland de unga i Finland är: Känslan av samhörighet i skolgemenskapen, fritidsintressena, graden av mobbning, skolmotivationen och hur eleverna upplever att lärarna bemöter dem.

Samhörighetskänslan i skolmiljön är det allra viktigaste för trivseln

- I Finland är känslan av samhörighet den klart viktigaste faktorn i jämförelse med andra länder. Det är dock bekymmersamt att samhörighetskänslan under åren 2003-2015 klart har minskat - både i Finland och i andra OECD-länder.

Ungefär 15 procent av eleverna upplever sig stå utanför gemenskapen i skolan. Skolorna bör alldeles särskilt fästa uppmärksamhet vid en god atmosfär och samhörighet, konstaterar Välijärvi.

Stark provångest, låg skolmotivation och orättvisa lärare ger sämre Pisaresultat

Ångest har visat sig ha en klar koppling till elevernas prestationer i Pisaproven. De elever som känner minst ångest inför prov klarar sig klart bättre i naturhistoriska ämnen än de som upplever stor ångest, visar undersökningen.

Finländska pojkar har ingen större provångest
Pojke vilar.
Pojke vilar. Bild: CC0 / Unsplash / Jimmy Bay pojkar,lättja,vila,ungdomar,lugn

De finländska ungdomarna känner inte särskilt stark ångest inför prestationer; Finland ligger tredje sist bland 57 länder på en lista som rankar starka ångestkänslor inför prov och vitsord.

15 procent av eleverna har under den senaste månaden upplevt att en lärare behandlat dem på ett orättvist sätt.

Både i Finland och i andra OECD-länder meddelade i medeltal cirka 15 procent av eleverna att de under den senaste månaden hade upplevt att en lärare hade behandlat dem på ett orättvist sätt.

Här visade det sig att pojkar upplevde detta oftare än vad flickor gjorde. De som upplevt minst orättvis behandling från lärarnas sida klarade sig också betydligt bättre i naturvetenskapliga ämnen än de som starkt hade upplevt orättvisa.

De här iakttagelserna var klart sammankopplade med elevernas prestationer i Pisaprov - och alldeles särskilt framträdande i Finland.

Läs mera:

Finland på Pisa-topp trots märkbar nedgång - och flickorna allt bättre

Finland är fortfarande ett ledande land i fråga om utbildning men det ser ut som om studier i naturvetenskap inte inspirerar eleverna i lika hög grad som förr. Finland ligger på femte plats i den nya internationella Pisa-undersökningen. Läs också: Pisa-undersökningarna - ett relevant mått på kunskap?

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes