Hoppa till huvudinnehåll

Lång konflikt mellan Olavi Kaleva och stadsstyrelsen - markaffären blev droppen

Rådhuset i Lovisa
Rådhuset i Lovisa Bild: Yle/Mikael Kokkola lovisa

Det var en eventuell markaffär mellan Lovisa stad och företaget Eltete som fick stadsdirektör Olavi Kaleva att lämna in sin avskedsansökan.

Stadsstyrelsen i Lovisa var villig att behandla markaffären och föra ärendet vidare till fullmäktige.

Stadsdirektör Olavi Kaleva ansåg att affären inte var en bra tanke - inte åtminstone till det pris som stadsstyrelsen och Eltete hade kommit överens om.

Inte rätt pris

Enligt Kaleva hade stadsstyrelsen förhandlat med företaget Eltete om att köpa en tomt i Drottningporten av företaget och kommit överens om ett pris på tomten. I de förhandlingarna deltog inte stadsdirektören.

Enligt stadsdirektör Olavi Kalevas redogörelse till stadsstyrelsen, ansåg både han och utvecklingsdirektören att Eltetes pris var på tok för högt. Därmed var konflikten mellan stadsstyrelse och stadsdirektör ett faktum.

Stadsdirektör Olavi Kalevas utredning om tomtaffären med Eltete

Stadsdirektörens skriftliga svar på en näringslivsrelaterad fråga som stadsstyrelsen ställt
Ärende: markanskaffning av Eltete Ab

Stadsdirektören och utvecklingsdirektören för dagligen diskussioner om olika näringsprojekt och utveckling. Arbetsfördelningen är klar och båda har en enhetlig syn om arbetsfördelningen. Samarbetet är gott och friktionsfritt.

Vad gäller markanskaffningsärendet i fråga har man överenskommit om att utvecklingsdirektören för förhandlingarna om markanskaffningen och därtill relaterade prisfrågor med företagets ansvarspersoner, i och med att det utgör en naturlig del av utvecklingsdirektörens uppgiftsbeskrivning och ansvarsområde. Utvecklingsdirektören har hör sig för om stadsdirektörens syn i ärendet och om det pris som begärts för tomten. Utvecklingsdirektören och stadsdirektören har ansett att priset som begärts för området har varit för högt. Stadsdirektören har konstaterat att utvecklingsdirektören förhandlar vidare om ärendet, varefter situationen för markanskaffningen ses över på nytt. Företaget har inte godkänt stadens syn på prisbildningen för markområdet. Utvecklingsdirektören har flera gånger utan resultat förhandlat med företagets representant om ärendet.

En del av stadsstyrelsens ledamöter bekantade sig med företaget och behandlade markanskaffningsärendet 7.3.2017. Stadsdirektören var omedveten om att en del av ledamöterna hade inbjudits för att diskutera markanskaffningen 7.3.2017. Stadsdirektören hade inte inbjudits till mötet. Samtidigt var stadsdirektören på arbetsresa. Efter mötet hörde stadsdirektören av utvecklingsdirektören vad som ägt rum på företaget och att de förtroendevalda som närvarat hade lovat att staden köper markområdet till det pris som företaget föreslagit. Detta pris motsvarade inte ståndpunkten för den som sköter beredningen av ärendet (utvecklingsdirektören) eller den som sköter föredragningen av ärendet till stadsstyrelsen (stadsdirektören). Priset var långt ifrån det pris som de hade i tankarna.

Stadsstyrelsens ordförandes påstående om att kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden 10.2.2017 skulle ha uppmanat stadsdirektören all delta i förhandlingarna får inte stöd av den promemoria som uppgjorts över sammanträdet. I promemorian finns inte något som helst omnämnande om ärendet. Stadsdirektören närvarade inte på kommittén för koncernstyrning och näringslivsärendens sammanträde, emedan han samtidigt deltog i en upphandlingsutbildning. Utvecklingsdirektören nämnde inte heller att man hade önskat att stadsdirektören skulle delta i förhandlingarna tillsammans med utvecklingsdirektören.

Stadsdirektören minns inte heller att stadsstyrelsens ordförande skulle ha uppmanat honom att delta i förhandlingarna.

Stadsstyrelsens ordförandes påstående om att man på kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden 17.3.2017 skulle ha uppmanat stadsdirektören att vara i kontakt med företaget, ifall stadsdirektören är missnöjd med förhandlingsresultatet 7.3.2017, får inte heller stöd av den promemoria som uppgjorts över kommitténs sammanträde då det i promemorian inte finns något som helst omnämnande om någon uppmaning. Utvecklingsdirektören har inte heller nämnt något om en dylik fråga. Stadsstyrelsens ordförande har inte heller nämnt om frågan åt stadsdirektören. Stadsdirektören var själv på vintersemester hela veckan 11.

På kommittén för koncernstyrning och näringslivsärendens sammanträde 17.3.2017 konstaterade utvecklingsdirektören att man begärt av Newsec Valuation Oy en värdering av tomtens pris och marknadsvärde och att värderingen ännu inte hade kommit. Kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden har sålunda varit medveten om att prisuppskattningen kan avvika från det som man överenskommit i samband med besöket på företaget 7.3.2017, det vill säga köpandet av markområdet till det pris som företaget föreslagit. Stadsdirektören talade 4.4.2017 per telefon med företagets verkställande direktör och bad om en sammankomst för att diskutera ärendet. Företagets verkställande direktör meddelade flera gånger under telefonsamtalet att han inte längre diskuterar priset på markområdet i och med att de som deltog på sammankomsten 7.3.2017 hade godkänt det att staden köper markområdet till det pris som företaget föreslagit. Man hade skakat hand för att bekräfta affären.

Newsec Valuation Oy:s värderingsbrev uppgjordes 24.3.2017, och i det var tomtens marknadsvärde långt ifrån det som hade lovats företaget i samband med besöket 7.3.2017. Prisuppskattningen var med andra ord ytterst ofördelaktig för staden.

Vad gäller tidtabellen har stadsdirektören och utvecklingsdirektören konstaterat att ärendet om markanskaffningen och dess beredning färdigställs så att ärendet kommer till stadsstyrelsen för behandling 24.4.2017. Behandlingstidtabellen har naturligtvis påverkats av den nya uppskattningen av markområdets värde, som väsentligt avviker från det som ledamöterna i kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden överenskom under sitt företagsbesök 7.3.2017. I praktiken är det enda alternativet för att slutföra helhetsvärderingen och beredningen på ett tillbörligt och formellt korrekt sätt att ärendet behandlas av stadsstyrelsen 24.4.2017.

Stadsstyrelsens ordförande och utvecklingsdirektören är medvetna om att stadsdirektören inte kommer att föreslå det att affären godkänns till det pris som man lovat företaget. Som orsak har också meddelats att det inte är stadens uppgift att säkerställa företagets kapital trots att det rör sig om ett kommande investeringsprojekt. Det är inte tillåtet att koppla investeringar och arbetsplatser till en markaffär. Detta skulle tolkas som ett direkt företagsstöd. Staden har för närvarande inga planer för markområdets del. Företaget har i flera års tid utan resultat försökt sälja området. Företag måste också bemötas jämlikt. Det pris som begärts och lovats för markområdet ligger långt från prisuppskattningen man fick 24.3.2017 och också från tidigare prisuppskattningar.

Lovisa 6.4.2017
Olavi Kaleva
stadsdirektör

Hetsiga dagar

Stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén har tidigare sagt i en intervju för Yle Östnyland, att Kalevas avgång inte förorsakades av detta enda ärende - dock blev ärendet droppen för stadsstyrelsen.

Varför gick då inte Lovisa stad genast ut med mera detaljerad information om vad det var som förorsakade att stadsdirektör Kaleva såg sig nödgad att lämna in sin avskedsansökan?

- När situationen på tisdag morgon eskalerade, hade vi en mängd olika saker som vi var tvungna att få i ordning innan vi kunde börja informera press och allmänhet. Det har varit beklämmande läsning att ta del av medias rapportering om att vår informationsgång var trög. Det är obefogad kritik, säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén.

Heijnsbroek-Wirén anser att styrelsen först var nödgad att informera organisationen, ledningsgruppen och personalen om vad som var på gång.

Likaså krävdes det konsensus inom stadsstyrelsen innan förhandlingarna med stadsdirektören kunde inledas.

- Meningen har nog hela tiden varit att vi informerar, men observera att vi nu är bara två dagar från det att hela processen började rulla på, säger Heijnsbroek-Wirén.

Ett års lön

Stadsstyrelsen har också förhandlat med stadsdirektören om villkoren för avskedet och beslutat att betala ut ett avgångsvederlag i enlighet med stadsdirektörsavtalet samt ett vederlag som motsvarar sex månaders lön under uppsägningstiden.

I praktiken innebär det här att man månatligen i 12 månaders tid betalar Olavi Kaleva en summa som motsvarar den årslön han haft som stadsdirektör i Lovisa - drygt 106 000 euro.

Angående storleken på det vederlag som ska utbetalas under uppsägningstiden har stadsstyrelsen beaktat Olavi Kalevas över 15 år långa tjänsteförhållande.

Avtalet mellan Lovisa stad och stadsdirektör Kaleva gör det också möjligt för Lovisa stad att omedelbart vidta åtgärder för att kunna anställa en ny stadsdirektör.

Stadsfullmäktige nästa

Stadsstyrelsens beslut om stadsdirektör Kalevas avgångsvederlag är underställt också stadsfullmäktige.

Betyder det här då att ärendet bara formellt kommer att klubbas igenom i stadsfullmäktige utan att orsakerna till stadsdirektörens sorti dess mer behandlas?

- Jag tycker inte att det skulle vara trevligt att i stadsfullmäktige börja diskutera en fråga som också är en personlig tragedi, säger Heijnsbroek-Wirén.

Stadsfullmäktige torde fastställa stadsstyrelsens beslut vid sitt möte den 10 maj.

Artikeln förtydligad 28.4.2017 kl. 5:40. Det var Lovisa stad som skulle köpa en tomt av Eltete, inte tvärtom.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland