Hoppa till huvudinnehåll

Lovisapolitiker svarar Kaleva: "Lågt tomtpris skulle sänka värdet på hela Drottningporten"

Kommunvapen på tak
Rådhuset i Lovisa. Kommunvapen på tak Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,Kommunvapen,lovisa rådhus

Politiker i Lovisa har gett ett offentligt svar på den avgångne stadsdirektören Olavi Kalevas utredning om köpet av Eltetes tomt i Drottningporten. Politikernas syn på frågan skiljer sig väsentligt från Kalevas, står det i utskicket.

Stadsdirektör Olavi Kaleva i Lovisa avgick förra veckan efter att han lämnat in en utredning om stadens planer på att köpa en tomt av företaget Eltete på affärsområdet Drottningporten i Lovisa.

Enligt stadsdirektörens utredning var det pris Eltete begärde för tomten för högt.

Han skrev också att några stadsstyrelsemedlemmar utan hans vetskap haft ett möte med företaget och lovat att staden köper tomten för det enligt Kaleva för höga priset.

Stadsdirektör Olavi Kalevas utredning om tomtaffären med Eltete

Stadsdirektörens skriftliga svar på en näringslivsrelaterad fråga som stadsstyrelsen ställt
Ärende: markanskaffning av Eltete Ab

Stadsdirektören och utvecklingsdirektören för dagligen diskussioner om olika näringsprojekt och utveckling. Arbetsfördelningen är klar och båda har en enhetlig syn om arbetsfördelningen. Samarbetet är gott och friktionsfritt.

Vad gäller markanskaffningsärendet i fråga har man överenskommit om att utvecklingsdirektören för förhandlingarna om markanskaffningen och därtill relaterade prisfrågor med företagets ansvarspersoner, i och med att det utgör en naturlig del av utvecklingsdirektörens uppgiftsbeskrivning och ansvarsområde. Utvecklingsdirektören har hör sig för om stadsdirektörens syn i ärendet och om det pris som begärts för tomten. Utvecklingsdirektören och stadsdirektören har ansett att priset som begärts för området har varit för högt. Stadsdirektören har konstaterat att utvecklingsdirektören förhandlar vidare om ärendet, varefter situationen för markanskaffningen ses över på nytt. Företaget har inte godkänt stadens syn på prisbildningen för markområdet. Utvecklingsdirektören har flera gånger utan resultat förhandlat med företagets representant om ärendet.

En del av stadsstyrelsens ledamöter bekantade sig med företaget och behandlade markanskaffningsärendet 7.3.2017. Stadsdirektören var omedveten om att en del av ledamöterna hade inbjudits för att diskutera markanskaffningen 7.3.2017. Stadsdirektören hade inte inbjudits till mötet. Samtidigt var stadsdirektören på arbetsresa. Efter mötet hörde stadsdirektören av utvecklingsdirektören vad som ägt rum på företaget och att de förtroendevalda som närvarat hade lovat att staden köper markområdet till det pris som företaget föreslagit. Detta pris motsvarade inte ståndpunkten för den som sköter beredningen av ärendet (utvecklingsdirektören) eller den som sköter föredragningen av ärendet till stadsstyrelsen (stadsdirektören). Priset var långt ifrån det pris som de hade i tankarna.

Stadsstyrelsens ordförandes påstående om att kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden 10.2.2017 skulle ha uppmanat stadsdirektören all delta i förhandlingarna får inte stöd av den promemoria som uppgjorts över sammanträdet. I promemorian finns inte något som helst omnämnande om ärendet. Stadsdirektören närvarade inte på kommittén för koncernstyrning och näringslivsärendens sammanträde, emedan han samtidigt deltog i en upphandlingsutbildning. Utvecklingsdirektören nämnde inte heller att man hade önskat att stadsdirektören skulle delta i förhandlingarna tillsammans med utvecklingsdirektören.

Stadsdirektören minns inte heller att stadsstyrelsens ordförande skulle ha uppmanat honom att delta i förhandlingarna.

Stadsstyrelsens ordförandes påstående om att man på kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden 17.3.2017 skulle ha uppmanat stadsdirektören att vara i kontakt med företaget, ifall stadsdirektören är missnöjd med förhandlingsresultatet 7.3.2017, får inte heller stöd av den promemoria som uppgjorts över kommitténs sammanträde då det i promemorian inte finns något som helst omnämnande om någon uppmaning. Utvecklingsdirektören har inte heller nämnt något om en dylik fråga. Stadsstyrelsens ordförande har inte heller nämnt om frågan åt stadsdirektören. Stadsdirektören var själv på vintersemester hela veckan 11.

På kommittén för koncernstyrning och näringslivsärendens sammanträde 17.3.2017 konstaterade utvecklingsdirektören att man begärt av Newsec Valuation Oy en värdering av tomtens pris och marknadsvärde och att värderingen ännu inte hade kommit. Kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden har sålunda varit medveten om att prisuppskattningen kan avvika från det som man överenskommit i samband med besöket på företaget 7.3.2017, det vill säga köpandet av markområdet till det pris som företaget föreslagit. Stadsdirektören talade 4.4.2017 per telefon med företagets verkställande direktör och bad om en sammankomst för att diskutera ärendet. Företagets verkställande direktör meddelade flera gånger under telefonsamtalet att han inte längre diskuterar priset på markområdet i och med att de som deltog på sammankomsten 7.3.2017 hade godkänt det att staden köper markområdet till det pris som företaget föreslagit. Man hade skakat hand för att bekräfta affären.

Newsec Valuation Oy:s värderingsbrev uppgjordes 24.3.2017, och i det var tomtens marknadsvärde långt ifrån det som hade lovats företaget i samband med besöket 7.3.2017. Prisuppskattningen var med andra ord ytterst ofördelaktig för staden.

Vad gäller tidtabellen har stadsdirektören och utvecklingsdirektören konstaterat att ärendet om markanskaffningen och dess beredning färdigställs så att ärendet kommer till stadsstyrelsen för behandling 24.4.2017. Behandlingstidtabellen har naturligtvis påverkats av den nya uppskattningen av markområdets värde, som väsentligt avviker från det som ledamöterna i kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden överenskom under sitt företagsbesök 7.3.2017. I praktiken är det enda alternativet för att slutföra helhetsvärderingen och beredningen på ett tillbörligt och formellt korrekt sätt att ärendet behandlas av stadsstyrelsen 24.4.2017.

Stadsstyrelsens ordförande och utvecklingsdirektören är medvetna om att stadsdirektören inte kommer att föreslå det att affären godkänns till det pris som man lovat företaget. Som orsak har också meddelats att det inte är stadens uppgift att säkerställa företagets kapital trots att det rör sig om ett kommande investeringsprojekt. Det är inte tillåtet att koppla investeringar och arbetsplatser till en markaffär. Detta skulle tolkas som ett direkt företagsstöd. Staden har för närvarande inga planer för markområdets del. Företaget har i flera års tid utan resultat försökt sälja området. Företag måste också bemötas jämlikt. Det pris som begärts och lovats för markområdet ligger långt från prisuppskattningen man fick 24.3.2017 och också från tidigare prisuppskattningar.

Lovisa 6.4.2017
Olavi Kaleva
stadsdirektör

Nu har ordförandena för stadsstyrelsen, stadsfullmäktige samt medlemmar av koncern- och näringslivsutskottet publicerat ett offentligt svar på Kalevas utredning.

Skrivelsen har undertecknats av Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), Merja Grönberg (SDP), Veikko Ekström (SDP), Jouni Malmivaara (Saml), Arja Isotalo (SDP), Tom Liljestrand (SFP) och Janne Lepola (Saml).

Enligt dem har det uppkommit frågor som de upplever att kräver svar efter att Kalevas utredning offentliggjordes.

"Tomtens pris motsvarar medianvärdet"

Enligt svaret är Drottningporten ett strategiskt viktigt område för Lovisa stad, trots att utvecklingen där har stannat av på grund av recessionen. För att staden ska kunna utveckla området i sin helhet är det viktigt för staden att det bara finns en markägare på området.

Bemötande till Olavi Kalevas utredning till stadsstyrelsen

Bemötande till Olavi Kalevas svar till stadsstyrelsen 24.4.2017.
Lovisa den 29 april 2017

Kommittén för koncernstyrning och näringslivsärendens syn på det strategiskt viktiga området och utvecklandet av det samt på markaffärens förhandlingsprocess avviker väsentligen från Olavi Kalevas svar till stadsstyrelsen. Av denna orsak anser vi det behövligt att ge ett bemötande angående ärendet.

Drottningporten är ett strategiskt viktigt område för staden. Utvecklingen av området avstannade i och med de globala ekonomiska sanktionerna just när den egentliga utvecklingen hade kommit igång. Trots recessionen anses kvarteret vara ett för staden centralt affärskluster och det bästa affärs- och industriområdet. Området finns på en bra plats längs med motorvägen vid stadens huvudanslutning. Uppgångskonjunkturen har tydligt börjat och det finns klara tecken på att trafiken till och från öster återigen ökar.

Det har varit strategiskt betydelsefullt för staden att förutom att öka områdets attraktivitet även planmässigt främja den utveckling man sett som en möjlighet till att stödja livskraften i centrum. För att uppnå dessa huvudmål som fastställs i det näringspolitiska programmet skulle det för stadens del vara tydligt om området enbart hade en markägare. Området bör som helhet utvecklas och på så sätt bör man kunna främja tillkomsten av ett enhetligt centrumområde. Det är markpolitiskt enklare att planlägga ett enhetligt område. Tanken är att man skulle uppgöra en utvecklingsplan för området och skapa aktiva kontakter till kommersiella aktörer. I samband med uppdateringen av planläggningen skulle byggbestämmelserna förenhetligas och byggrätten maximeras för att främja markens värde. Man skulle söka hyresgäster till de befintliga produktionslokalerna.

Eltete Ab erbjöd sitt markområde för staden att köpa i oktober 2016. De tidigare rekognosceringarna om köp har inte lett till resultat eftersom företaget hållit sig till sitt ursprungliga begärda pris. Det pris som man nu förhandlat fram motsvarar medianpriset för de realiserade markaffärerna på området och enligt oss har avbrytandet av förhandlingskontakter och fördröjning av ärendet inte varit sådana aktiviteter som motsvarar näringsmålsättningarna.

Orsakerna som presenterats har enligt oss inte varit godtagbara för att avbryta förhandlingarna om att åstadkomma en så här betydande helhet.

De påståenden, som presenteras i svaret, om att Olavi Kaleva inte varit medveten om att man först önskade och senare uppmanade honom att delta i konkreta förhandlingar om ärendet, påvisar brist på samarbete. Detta är även en prioriteringsfråga. De andra som varit närvarande under sammanträdena minns ärendets framskridande på ett annat sätt än det man presenterar och låter påskina i svaret.

Vi anser anklagelserna om att de förtroendevalda gjort försäljningslöften istället för att ha avtalat om ärendets vidare beredning för beslutsfattande under stadsstyrelsens sammanträde 30.3 och i stadsfullmäktiges sammanträde 12.4 vara allvarliga. För att genomföra den eventuella markaffären hade man även hört sig för om en möjlighet att finansiera affären genom att sälja icke-strategiska åker- och markområden.

Den prisuppskattning man i efterhand begärt av Newsec Valuation Oy var väldigt orealistisk och genom att följa uppskattningen skulle vi underskatta hela områdets markvärde och tydligt orsaka skada till områdets ägare samt till utvecklingen av ett för staden viktigt område.

Ett viktigt mål var företagets strävan att i och med affären avsevärt öka antalet industriella arbetsplatser. Dessa motiveringar kan ändå inte principiellt tolkas som olagligt företagsstöd eftersom det pris man förhandlat fram var lägre än medianpriset.

Bakom begäran om utredning fanns inte enbart ett enskilt näringslivsärende utan en oro som länge funnits angående styrningen av näringslivsärenden, åtagandet av ärenden och en brist på resultatrik verksamhet. Arbetsgivarens krav på att ändra arbetssätt har inte producerat önskat resultat trots förda utvecklingssamtal.

Mia Heijnsbroek-Wirén, ordförande för stadsstyrelsen, ordförande för kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden
Merja Grönberg, II vice ordförande för stadsstyrelsen
Veikko Ekström, stadsstyrelseledamot, medlem i kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden
Jouni Malmivaara, stadsstyrelseledamot, inbjuden representant för Lovisa Företagare rf i kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden
Arja Isotalo, ordförande för stadsfullmäktige, medlem i kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden
Tom Liljestrand, I vice ordförande för stadsfullmäktige, medlem i kommittén för koncernstyrning och näringslivsärenden
Janne Lepola, II vice ordförande för stadsfullmäktige

Vad gäller tomtens pris skriver politikerna att det motsvarar medianpriset för förverkligade tomtaffärer på området.

Enligt uppgifter till tidningen Loviisan Sanomat begärde Eltete 480 000 euro för tomten. Utomstående konsulter, däribland bolaget Newsec, värderade tomten och kom fram till att den är värd mellan 90 000 euro och 340 000 euro.

"Utomstående värdering orealistisk"

Politikerna skriver vidare att de ser allvarligt på den avgångne stadsdirektörens påstående om att de har gjort löften till Eltete om att köpa tomten bakom hans rygg.

Enligt dem har de bara kommit överens om att bereda ärendet för vidare beslutsfattande i stadsstyrelsen och -fullmäktige.

De anser också att Newsecs värdering av tomten är orealistisk. Genom att följa den skulle Lovisa sänka markvärdet på hela området och skada såväl företaget som utvecklingen av Drottningporten.

Artikeln uppdaterad 3.5.2017 kl. 5:45. En faktaruta med politikernas bemötande har lagts till i artikeln eftersom det skickades ut också på svenska under tisdagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland