Hoppa till huvudinnehåll

Nya byggnadsordningen i Raseborg manglas

Sommarstugsbygge
Byggnadsordningen är en riktig långkörare i Raseborg. Sommarstugsbygge Bild: Yle/Linus Hoffman sommarstugsbygge

Byggrätten i skärgården, möjligheterna att bygga flera hus på en tomt och solpaneler hör till de frågor miljö- och byggnadsnämnden och byggnadstillsynen vill ändra på i förslaget till ny byggnadsordning i Raseborg.

Raseborgs stad har länge försökt åstadkomma en byggnadsordning som ska göra byggandet smidigare i staden. Målet är också att göra byggnadsordningen så lättläst att ingen kan feltolka den.

I slutet av februari presenterade staden ett förslag till ny byggnadsordnig. Bakom förslaget står en bred grupp politiker som med hjälp av tjänstemän har gjort upp förslaget.

Nu är förslaget på utlåtanderunda och åtminstone miljö- och byggnadsnämnden vill se en del förändringar och preciseringar i dokumentet som ska styra byggandet i staden.

Kartläggning av viktiga miljöer

Miljö- och byggnadsnämnden ger sitt utlåtande både ur miljövårdens och ur byggnadstillsynens synvinkel.

Då byggnadsordningen nu ses över borde man också göra en heltäckande granskning av områden som är värdefulla ur miljöperspektiv, heter det i utlåtandet.

Ett barn som går i en vintig granskog på en stig.
Det kan finnas områden med naturvärden som borde planeras innan man tillåter att man bygger där, anser nämnden. Ett barn som går i en vintig granskog på en stig. Bild: Yle/Petra Thilman skogar,barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),naturen,Lojo,vinter,natur och barn

Vid behov kunde de här områdena avgränsas som områden som borde planeras innan man får bygga på de områdena.

Frågan väckte en del diskussion på nämndens senaste möte i april, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

Det var en av orsakerna att nämnden då bordlade frågan och tog upp den till ny behandling.

Nämnden tar i sitt utlåtande inte ställning till vilka områden det är som skulle behöva få den här specialplaneringen.

- Det kan man se som en kompromiss i den här frågan, säger Store.

Ett personporträtt på Simon Store.
Stadsplaneringsarkitekt Simon Store. Ett personporträtt på Simon Store. Bild: Yle/Malin Valtonen raseborgs stad,Raseborg

Hälsningen är alltså att dessa områden borde kartläggas

Nämnden motiverar sitt utlåtande med att Raseborgs natur mer och mer påverkas av fritidsboendet.

Strand- och skärgårdsbyggandet

I förslaget till ny byggnadsordning slås fast maximala ytor för konstruktioner på olika stora byggplatser.

Nämnden anser att det i den yttre skärgården borde vara annorlunda regler än på andra områden i Raseborg.

Enligt nuvarande förslag skulle man få på en fritidstomt på ett strandområde i yttre skärgården få ha totalt 100 kvadratmeter bostads- och ekonomibyggnader.

Men utöver dessa 100 kvadratmeter får man dessutom ha 100 kvadratmeter konstruktioner. Det låter överdimensionerat, anser nämnden.

Cafébyggnaden i Örö gästhamn.
I skärgården borde andra regler gälla än på andra områden, anser nämnden. Cafébyggnaden i Örö gästhamn. Bild: Yle/Annika Holmbom Örö,skärgård

Istället kunde man stegvis minska storleken på konstruktionerna i olika zoner.

Risken är annars att stora konstruktioner på små holmar i yttre skärgården helt kan dominera landskapsbilden, befarar nämnden.

Inte för mycket byggrätt på en tomt

I förslaget till byggnadsordning sägs att det för fast bosättning skulle få finnas två skilda bostadsbyggnader på en tomt som omfattar minst 5 000 kvadratmeter.

Det betyder att det på en sådan tomt kunde finnas två fullskaliga familjebostäder.

Men nämnden vill att man höjer den gränsen till 8 000 kvadratmeter.

På tomter på 5 000 kvadratmeter skulle man få bygga en sidobostad som är betydligt mindre än huvudbyggnaden.

På en liten tomt uppstår ofta problem med att få plats för alla funktioner om det finns för många stora byggnader på området.

Det kan leda till att man bygger på annan markägares mark och det ökar miljö- och byggnadsövervakarnas arbete som måste reda ut olika tvister i anslutning till det, anser nämnden.

Enklare att montera mindre solpaneler

När det gäller solpaneler och solfångare har lagen ändrats under processens gång. Den nya lagen trädde i kraft den 1.5.

Målet med den nya lagen är smidigare lovprocesser vilket har varit ett av regeringen Sipiläs mål.

Det leder till att reglerna i Raseborg nu anpassas till lagen.

När det gäller ringa solpaneler eller solfångare behövs inget förfarande, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

- Det är bara att gå till butiken och köpa en och sedan smälla upp den, säger han.

bostadsområdet alkrog i borgå 2016
Små solpaneler som inte är på skyddade byggnader kan bara byggas. bostadsområdet alkrog i borgå 2016 Bild: Yle/Stefan Härus Östnyland (tidning),Borgå,energibesparing,solpaneler,solfångare,solenergi

Ett viktigt undantag till den regeln finns ändå och det gäller en byggplats med skyddad byggnad.

Där anses alla solpaneler ha märkbar påverkan på stadsbilden och omgivningen, säger Store.

- Det här kom som ett förtydligande. Om det finns en skyddad byggnad på en byggplats oberoende om det är Gamla stan i Ekenäs eller ute på landsbygden krävs det åtgärdstillstånd i alla de situationerna.

Stora solpaneler

För solpaneler och solfångare med betydande inverkan på stadsbilden krävs på detaljplanerat område, detaljplanerat område med särskilda kulturmiljövärden och på strandområden åtgärdstillstånd, föreslår nämnden.

På de övriga områdena krävs för betydande solpaneler en anmälan.

Var gränsen för ringa och betydande går är ännu lite oklart eftersom det är nytt i lagstiftningen, säger Store.

- Det kommer antagligen att komma en guidebok från Miljöministeriet i den här frågan. Så att kommunerna i sin tur kan berätta på sina webbsidor och andra platser vad en solpanel med ringa verkan är och vad en med betydande verkan är.

Store bedömer ändå att en solpanel för en familjs bruk nog alltid kan ses som ringa.

Stor park med solpaneler.
För stora solpaneler krävs andra regler. Stor park med solpaneler. Bild: ENE Ympäristöinsinöörit solpanelspark

Samtidigt understryker han att det att man måste ansöka om åtgärdstillstånd inte betyder att staden säger nej.

- Det är ju bara ett förfarande som krävs. Vi vill lite kunna styra det. Meningen är nog att det ska kunna finnas på byggplats som byggplats en solpanel eller solfångare.

Gräns på 20 kvadratmeter

Miljö- och byggnadsnämnden vill vara lite strängare än förslaget till ny byggnadsordning när det gäller ekonomibyggnader för jordbruk på glesbygden.

I förslaget sägs att ekonomibyggnader på glesbygden på upp till 40 kvadratmeter nödvändiga för jordbruk kunde få byggas med bara ett anmälningsförfarande.

Men nämnden vill sätta en gräns på 20 kvadratmeter och anser att det då behövs ett åtgärdstillstånd.

Simon Store understryker att ett åtgärdstillstånd inte behöver vara särskilt omfattande, men nämnden vill försäkra sig om säkerheten i byggnaderna.

- Att man inte får bygga byggnader utan ansvarig byggmästare eller ritningar.

Lättare glasa in balkonger

När det gäller inglasning av balkonger röstade nämnden för en ändring i det utlåtande man ger om förslaget till ny byggnadsordning för Raseborg.

Blommor och rollator på inglasad balkong
Att glasa in balkongen ska gå rätt enkelt. Blommor och rollator på inglasad balkong Bild: Yle/Anna Savonius inglasad balkong

Nämnden anser att det ska räcka med ett anmälningsförfarande när man glasar in en balkong även om det är på detaljplanerat område eller detaljplanerat område med särskilda kulturmiljövärden.

Tanken på åtgärdstillstånd för inglasade balkonger ströks alltså.

Överväg byggrätter utanför detaljplanerat område

Miljö- och byggnadsnämnden kom också med en hälsning till stadsstyrelsen som på måndag (8.5) ska behandla byggnadsordningen.

Nämnden vill att stadsstyrelsen överväger de byggrätter som tillåts i byggnadsordningen ur områdesplaneringens synpunkt.

I förslaget har man utanför detaljplanerat område betydligt ökat byggrätten.

Åkrarna vid Gundby gård i Kimito lyser gröna.
Nämnden anser det vara viktigt att man inte bygger för mycket utanför detaljplanerat område eftersom staden då har svårare att styra markanvändningen genom planering. Åkrarna vid Gundby gård i Kimito lyser gröna. Bild: Yle/Linus Hoffman Kimito,jordbruk,landsbygd,Åboland,gundby

Det kommer inte att gynna planeringen av en långsiktig markanvändning.

Om byggandet blir mer fragmentariskt till glesbygden och byggrätten ökar på tomterna kan de miljö- och landskapsvärden som traditionellt har varit Raseborgs starka sida äventyras, heter det i utlåtandet.

Dessutom försvårar byggande på glesbygden en hållbar samhällsstruktur och produktionen av tjänster.